Home Nyheter Enzymaticas Q1-rapport visar att pandemin drabbar försäljningen

Enzymaticas Q1-rapport visar att pandemin drabbar försäljningen

Enzymaticas Q1-rapport visar att pandemin drabbar försäljningen

5 maj, 2021

En halverad förkylningsmarknad till följd av pandemin har haft negativa effekter även på Enzymaticas försäljning av ColdZyme. Enzymatica rapporterar en lägre omsättning för första kvartalet jämfört med samma period förra året, men trots detta har bolaget en fortsatt optimistisk syn på vad som komma skall.

Life science-bolaget Enzymatica har utvecklat ColdZyme, en munspray mot förkylning som baseras på bolagets barriärteknologi med marina enzymer. Sedan ColdZyme lanserades i Sverige har produkten nått en position som det tredje mest sålda varumärkena inom förkylningskategorin på svenska apotek.

Till följd av covid-19-pandemin har spridningen av förkylningsvirus minskat vilket har lett till en halverad förkylningsmarknad i Sverige och andra länder under första kvartalet. Denna minskning visar sig även i försäljningssiffrorna som presenteras i Enzymaticas Q1-rapport.

Skillnad i omsättning mellan Q1 2020 och 2021

Redan i mars meddelade Enzymatica att omsättningen för 2021 kan komma att bli lägre än omsättningen för 2020 p.g.a. en nedgång i försäljningen av förkylningsprodukter. Rapporten för första kvartalet bekräftar att försäljningen av ColdZyme har varit lägre under årets tre första månader än för samma period 2020. Enzymaticas nettoomsättning uppgick till 17 Mkr under första kvartalet 2021, vilket motsvarar en minskning med 37 procent jämfört med samma period förra året.

Att skillnaden mellan kvartalen är så pass stor beror även på att Enzymatica hade en kraftig försäljningsökning under första kvartalet 2020 p.g.a. stora order för de svenska, brittiska och danska marknaderna. Ökningen drevs av att konsumenterna köpte mer ColdZyme än vanligt i starten av covid-19-pandemin för att minska och förebygga förkylningssymptom.

Större andel distributörförsäljning

Q1-rapporten visar även en nedgång i bruttomarginalen från 78 procent till 54 procent, vilket främst beror på att en stor del av försäljningen har skett via bolagets distributörer som därmed står för marknadsinvesteringarna och försäljningskostnaderna. Bolaget menar att förskjutningen till distributörsförsäljning möjliggör en mindre kapitalintensiv och snabbare internationell expansion samt en mer skalbar affärsmodell.

Viktiga händelser hittills under 2021

Under första kvartalet rekryterades två nyckelpersoner till ledningsgruppen, Malin Richter som Director Operations och Kristoffer Ahlerup som Director Commercial. Båda besitter stor kunskap och lång erfarenhet från den internationella life science-industrin.

Enzymatica genomför just nu en omfattande uppgradering av produktionsanläggningen i Reykjavik och efter första kvartalet sattes produktionen igång i delar av den uppgraderade anläggningen. Den isländska anläggningen producerar trypsin, en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Enzymatica har valt att skala upp produktionen och öka effektiviteten för att möta den ökade efterfrågan på ColdZyme som kommer av de många nya distributöravtalen som slöts under 2021.

Planerna för Q2 och resten av året

ColdZyme har fått ett positivt mottagande av konsumenterna efter lansering på nya marknader, så som Frankrike och Italien, vilket dämpade tappet i omsättning som orsakades av minskad försäljning på etablerade marknader under första kvartalet.

Under andra kvartalet planerar man för lansering av ColdZyme på fler nya marknader, så som Nederländerna och Polen. Enzymatica kommer stödja sina partners vid dessa lanseringar samt arbeta vidare med att sluta fler distributöravtal för fler marknader. Dessutom kommer bolaget fortsätta arbetet med kliniska studier och det regulatoriska arbetet som krävs för att erhålla CE-märkning enligt MDR, det nya regelverket för medicintekniska produkter som ColdZyme måste följa år 2024.

Emission säkerställer internationell expansion

Pandemin gör att Enzymaticas omsättning för 2021 kan bli lägre än för 2020 och att den förväntade utvecklingen måste skjutas upp 12 – 18 månader. För att säkerställa behovet av kapital inför fortsatt internationell expansion, kliniska studier etc., har bolaget beslutat om att genomföra en emission om 59 Mkr med teckningsperiod 19 maj – 2 juni.

Läs BioStocks intervju med styrelseordförande Bengt Baron angående emissionen här.

Blickar framåt med optimism

Styrelseordförande Bengt Baron menar att bolaget är fortsatt optimistiska trots utmaningarna som pandemin förorsakar. Förhoppningen är att förkylningsmarknaden repar sig under andra halvåret 2021 efter att vaccinationsprogrammen är genomförda och att försäljningen av ColdZyme därmed kan återhämta sig på redan etablerade marknader. I ett uttalande i rapporten understryker Baron att Enzymatica fortsätter det långsiktiga arbetet med att stärka den internationella närvaron:

»Trots utmaningarna med pandemins effekter är vi fortsatt optimistiska när det gäller Enzymaticas långsiktiga utveckling – vi fortsätter nu att bygga en verksamhet med en stark internationell närvaro, om än med en tillfällig fördröjning« – Bengt Baron, arbetande styrelseordförande Enzymatica 

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev