Home Nyheter Enzymaticas styrelseordförande om nyemissionen

Enzymaticas styrelseordförande om nyemissionen

Enzymaticas styrelseordförande om nyemissionen

22 april, 2021

Styrelsen i Enzymatica har beslutat att genomföra en nyemission om 59,1 Mkr för att möjliggöra fortsatt internationellt avancemang med bolagets förkylningsprodukt ColdZyme. I en intervju med BioStock berättar Enzymaticas styrelseordförande Bengt Baron om hur emissionslikviden ska användas och vilka bolagets mål är under de närmaste åren.

Enzymatica utvecklar och säljer produkter mot sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen baserade på en barriärteknologi som inkluderar marina enzymer. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Enzymaticas första produkt är munsprayen ColdZyme som bildar en barriär i munhåla och svalg som skyddar mot förkylningsvirus och som dessutom kan förkorta förkylningstiden samt lindra halsont och förkylningssymptom. ColdZyme, eller motsvarande munspray under annat varumärke, har hittills lanserats på ett 30-tal marknader på tre kontinenter. Ett stort antal lanseringar väntar framöver eftersom Enzymatica i dagsläget har distributörsavtal med stora och etablerade partners på ett 60-tal marknader.

Tillväxtstrategi med tre pelare

I mars meddelade Enzymatica att omsättningen för 2021 kan komma att bli lägre än för 2020 på grund av pandemins negativa effekter på förkylningsmarknaderna. I en intervju med BioStock berättade styrelseordförande Bengt Baron att bolagets långsiktiga tillväxtstrategi står fast trots den minskade försäljningen av ColdZyme under pandemin.

Enzymaticas tillväxtstrategi baseras på tre pelare: att stärka positionen för ColdZyme på befintliga marknader, att expandera geografisk genom lansering av produkten på fler marknader via etablerade partners samt att utveckla nya produkter baserade på bolagets barriärteknologi.

Emission säkerställer fortsatt internationell expansion

För att upprätthålla tillväxtstrategin har Enzymaticas styrelse beslutat att genomföra en nyemission om 59,1 Mkr. Kapitaltillskottet kommer att användas till att säkerställa långsiktiga satsningar inom områdena geografisk expansion, kliniska studier, organisation och supply chain samt till att tillgodose behovet av rörelsekapital för 2021.

Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica

Bengt Baron besvarar frågor om emissionen

BioStock fick chansen att tala med Enzymaticas styrelseordförande Bengt Baron om beslutet om nyemissionen och hur likviden ska användas.

Ni har beslutat att genomföra en nyemission som ska inbringa 59,1 Mkr till Enzymatica. Varför är det viktigt att genomföra denna emission just nu?

– När vi efter de tre första månaderna på året fick helt klart för oss hur förkylningsmarknaderna har påverkats av pandemin liksom försäljningen av ColdZyme insåg vi att ett kapitaltillskott skulle bli nödvändigt, både för att säkerställa rörelsekapital för de kommande 12 månaderna och för att kunna genomföra vår internationella expansion. Vi vill säkerställa att vi har resurser att fortsätta bygga bolaget med ett långsiktigt perspektiv.

Vad kommer emissionslikviden användas till?

– Nyemissionen stärker vår finansiella ställning och säkerställer långsiktiga satsningar inom områdena geografisk expansion, kliniska studier, organisation och supply chain samt tillgodoser behovet av rörelsekapital för de kommande 12 månaderna.

Kan du berätta lite mer om villkoren i nyemissionen och vilka datum som är viktiga att hålla koll på om man vill delta i emissionen?

– För varje aktie i Enzymatica som man har på avstämningsdagen får man 1 teckningsrätt. 29 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen är satt till 12 kr/aktie.

– Nyemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden (43,5 procent) och garantiåtaganden (56,5 procent) från våra tre största aktieägare. Vid full teckning tillförs Enzymatica 59,1 Mkr före emissionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i emissionen kan bli utspädda med upp till 3,3 procent.

Preliminär tidplan:

12 maj 2021   Sista dag för handel med Enzymaticas aktier inklusive teckningsrätter

14 maj 2021  Första dag för handel med Enzymaticas aktier exklusive teckningsrätter

17 maj 2021  Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

19 maj – 2 juni 2021 Teckningsperiod – Anmälan om teckning av aktier med eller utan stöd av teckningsrätter

19 – 28 maj 2021 Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market

7 juni 2021  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

»Enzymatica har en unik produkt som adresserar orsaken till förkylningen, dvs förkylningsviruset.«

Vilka är dina tyngsta argument för att det är ett bra läge att teckna sig i emissionen?

– Enzymatica har en unik produkt som adresserar orsaken till förkylningen, dvs förkylningsviruset. ColdZyme har fått klass III-godkännande för medicintekniska produkter för försäljning inom EU. 2020 fick vi också ett nytt patent för en av nyckelkomponenterna i ColdZyme som ger produkten skydd fram till 2035.

– Vi har avtal med stora etablerade internationella health care-bolag för marknadsföring och försäljning av ColdZyme på ett 60-tal marknader, varav produkten redan idag är lanserad på ett 30-tal av dessa marknader på tre kontinenter. Vi har bland annat avtal med tyska STADA för cirka 40 marknader, franska Sanofi, ett av världens största läkemedels- och egenvårdsbolag, Keyuan Trade, dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsbolag Shanghai Pharma samt avtal med att av Japans största läkemedelsbolag.

– Vår internationella expansion fortsätter även om pandemins effekter gör att vår utveckling fördröjs uppskattningsvis 12-18 månader. Vår bedömning är att förkylningsmarknaderna kommer att återhämta sig efter vaccinationsprogrammen har genomförts med början under det andra halvåret 2021.

– Vi har en mycket stark ägarbild med ett antal stora engagerade aktieägare.

– Slutligen har vi en mycket kompetent styrelse och ledning som har erfarenhet av att utveckla life science-bolag och lansera konsumentprodukter på internationella marknader.

»Att bygga bolag är mer av ett maratonlopp än ett sprintlopp«

Med det kommande kapitaltillskottet, hur ser Enzymaticas finansiella mål ut för 2021 och de kommande åren? 

– Det är naturligtvis väldigt svårt att sia om de kommande månaderna och vi lämnar heller inte ut några prognoser. Dock är vi övertygade om att förkylningsmarknaden kommer att återhämta sig när vaccinationsprogrammen är slutförda vilket gör att Enzymatica kan återuppta sin spännande internationella utvecklingsresa. Första steget är självklart att bli lönsamma så snart som möjligt, dock kommer vi inte att göra avkall på våra långsiktiga satsningar. Att bygga bolag är mer av ett maratonlopp än ett sprintlopp!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev