Home Nyheter 2cureX låser upp kraften i precisionsonkologin

2cureX låser upp kraften i precisionsonkologin

2cureX låser upp kraften i precisionsonkologin

11 maj, 2021

2cureX är nära att slutföra sin omvandling från ett FoU-fokuserat bolag, till ett fullfjädrat in vitro-diagnostikbolag. mycket framgår av deras nyligen släppta årsredovisning som beskriver det intensivaarbete som bolaget lagt ner under det senaste året, inklusive lanseringen av sin allra första produkt – IndiTreat mCRC 3L ett funktionellt precisionsmedicinskt verktyg för onkologer. BioStock har tittat närmare.

Som beskrivs i 2cureX årsredovisning för 2020 präglades förra året av lanseringen av bolagets första produkt –IndiTreat mCRC 3L – i Europa. Det innebar en ny fas för det Köpenhamnsbaserade in vitro-diagnostikföretaget (IVD), som kunde ta några viktiga omvälvande steg från att främst fokusera på FoU till att bli en mer kommersiellt centrerad organisation. Läs mer om den första utrullningen av IndiTreat här.

Denna omvandling har fortsatt under 2021. Efter att ha presenterat en kommersiell färdplan som beskriver dess kommersialiseringsstrategi i 2023, gjorde 2cureX vissa förändringar i sin ledningsgrupp, inklusive rekryteringen av Fernado Andreu som vd för bolaget. Inte långt därefter rekryterades Kenneth Johansen som ny CFO. De två nyautnämningarna tillför kompetens för att utveckla nya affärsmöjligheter på den internationella arenan.

I mars, meddelade 2cureX att TICC-studien i metastaserade kolorektalcancerpatienter hade slutförts. Ipressmeddelandet angavs också att det primära effektmåttet i den kliniska prövningen har uppnåtts: IndiTreat-guidadbehandling vid metastaserad kolorektalcancer förbättrar progressionsfri överlevnad (PFS) efter åtta veckorsbehandling. Detaljerade resultat av studien kommer att offentliggöras vid ASCO-konferensen i juni.

Att skapa en ny produktkategori

Sedan dess har bolaget, med stöd av förra årets kapitalanskaffning på 40 Mkr genom en riktad nyemission, kunnataccelerera sina affärsutvecklingsaktiviteter, vilka syftar till att skapa en ny produktkategori på marknaden – FunctionalPrecision Oncology – och att etablera sig som en ledande aktör på denna marknad. Fernando Andreu spekulerar iårsredovisningen att de kommande förändringarna i regelverket för IVD i Europa kommer att omvandlakonkurrenslandskapet till 2cureX fördel. Bolaget arbetar för närvarande med att uppdatera sina tekniska filer för attfölja de nya reglerna när de träder i kraft – något som andra bolag och institutioner som erbjuder funktionella testerkanske inte kan göra, enligt Andreu.

Vd:n förstärkte ytterligare sin positiva åsikt i rapporten:

»Omställningen från en teknik för forskningsändamål till en teknik i klinisk praktik görs inte lättvindigt i en grundligt reglerad miljö som in vitro-diagnostiken, men bolaget är väl förberett och drivs av ett stabilt, erfaret och mycket motiverat team. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna dra fördel av och utöka vårt försprång allt medan den funktionella precisionsonkologin fortsätter att mogna, och att vi därigenom kan förverkliga både den vision som 2cureX grundades ur och förväntningarna från våra aktieägare, som vi har vårt åtagande till och som till vår stora tacksamhet har stått bakom oss ännu ett år.«

Bli en ledare inom precisionsonkologi

Under resten av 2021 kommer 2cureX att fokusera på att hitta de första användarna för IndiTreat – mCRC 3L på de viktigaste europeiska marknaderna. Detta går redan bortom 2cureX ursprungliga plan att först erbjuda sin produkt enbart i Sverige, Danmark, Finland och Norge tack vare det positiva gensvaret på IndiTreats första introduktion. Nu, efter noggrann bedömning av marknadsmöjligheter och inträdeshinder, har 2cureX lagt till Italien, Spanien, Frankrike och Polen till sina prioriterade länder, eftersom det är där bolaget redan aktivt diskuterar med potentiella distributörer och tidiga användare av IndiTreat.

Sammantaget har IndiTreat enligt 2cureX inte enbart hjälpt bolaget självt genom omvandlingen från sitt tidigare fokus på FoUtill ett kommersiellt dito; det har även hjälpt den funktionella precisionsonkologin att göra en liknande mognadsprocess från att vara en strikt forskningsteknik, till att vara ett kliniskt verktyg och potentiellt bli en del av de kliniska riktlinjerna inom en snar framtid – och därmed driva nästa våg i den individbaserade onkologin.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev