Home Nyheter Scandion Oncologys kursutveckling i topp

Scandion Oncologys kursutveckling i topp

Scandion Oncologys kursutveckling i topp

10 juni, 2020

I kampen mot cancer är det danska bioteknikbolaget Scandion Oncology, noterat på Spotlight i Sverige, mycket aktivt genom att utveckla läkemedel som hjälper till att motverka kemoterapiresistens. På kort tid har bolaget uppnått flera viktiga milstolpar, den senaste i form av ett nytt samarbete med svenska Alligator Bioscience som är specialiserade på immunoterapi mot cancer. Investerarna har uppmärksammat Scandion Oncologys verksamhet, något som återspeglas på listan över de senaste 12-månadernas kursutveckling för svenska bolag där Scandion Oncology ligger på topp två.
2020 har inte varit ett bra år hittills för aktiemarknaderna runt om i världen. Vissa sektorer har drabbats hårdare än andra, dock har, av uppenbara skäl, life science sektorn varit förskonad. Men det faktum att många sjukhus har överväldigats av patienter har lett till att bolag som genomför kliniska prövningar har påverkats. Läs mer.

Scandion Oncology står emot Covid-stormen

De nordiska länderna har till stor del lyckats hålla pandemin under kontroll och de flesta life sciencebolagen i regionen har lyckats komma undan med små förseningar i sina projekt. Så är till exempel fallet för Scandion Oncology. Bolaget är baserat i Danmark, ett av de länder som är minst drabbade av Covid-19 i Europa.
Scandion Oncology, som utvecklar läkemedel som motverkar kemoterapiresistens hos cancerpatienter, genomför just nu en proof-of-concept klinisk fas II-studie med sin primära läkemedelskandidat SCO-101. Studien har drabbats av liten försening på grund av pandemin, men patientrekryteringen har nu återupptagits, och nyligen meddelade bolaget att den första patienten hade behandlats med kombinationen av SCO-101 och kemoterapin FOLFIRI. Läs mer.

Viktiga milstolpar har uppnåtts

Det är bara en av milstolparna på en lång lista milstolpar som Scandion Oncology har uppnått under de senaste månaderna. Sedan sommaren 2019, då bolaget fick ett kapitaltillskott på 29,3 Mkr plus 12,2 Mkr i teckningsoptioner, har Scandion Oncologys nyhetsflöde inte visat några tecken på att avta.
I början av oktober utsågs Dr Peter Høngaard – även känd som Mr Biotech Denmark – till styrelseordförande för Scandion Oncology. En månad senare fick bolaget det slutgiltiga godkännandet från den danska läkemedelsmyndigheten (Lægemiddelstyrelsen) för tillstånd att genomföra en klinisk fas II-studie hos patienter med metastaserande kolorektalcancer med SCO-101.
Sedan dess har arbetet med SCO-101 gått snabbt. Inte bara i de kliniska studierna utan också i prekliniska studier där bolaget i mars i år kunde visa att kandidaten kan fungera i synergi med cancerterapin docetaxel i docetaxelresistenta cancerceller, där det ökar docetaxels styrka med cirka 60 procent jämfört med när docetaxel användes som monoterapi. Läs mer om denna studie i en BioStock-intervju med Scandion Oncologys CSO Jan Stenvang här.

Sekundära projekt avancerar

Under tiden har Scandion Oncology även avancerat sina andra kandidater. I synnerhet har SCO-201 gett viktiga prekliniska resultat. Resultaten som nyligen publicerades i den internationella vetenskapliga tidskriften Cells och visade att SCO-201 är en specifik och potent läkemedelskandidat med förmåga att blockera effekten av ett protein som spelar en nyckelroll i cancercellers förmåga att stå emot kemoterapi. Jan Stenvang kommenterade resultaten för BioStock.
Dessutom har Scandion Oncology under de senaste månaderna utvidgat sina horisonter inom cancerläkemedelsresistent terapi genom att testa potentiella biomarkörer som kan ge bolaget möjlighet att äntra området precisionsmedicin. Genom att spåra två viktiga molekylära mål som är involverade i kemoterapiresistens kan Scandion ha hittat ett sätt att fastställa vilka patienter som skulle dra nytta av bolagets kandidater vilket skulle gör kliniska studier mer tids- och kostnadseffektiva. Läs mer.

Nytt samarbete med Alligator Bioscience

Det är svårt att överdriva Scandion Oncologis anseende som en toppinnovatör inom onkologi och detta lockar potentiella partners. Förra veckan meddelade bolaget att man ingått ett samarbete med en annan stark innovatör på området, svenska Alligator Bioscience, under ledning av vd Per Norlén. De två bolagen har tecknat ett prekliniskt samarbetsavtal för att utforska antitumöreffekten hos Alligator Biosciences CD40-antikropp mitazalimab i kombination med SCO-101 som komplement till kemoterapi i kemoterapiresistenta tumörmodeller.
De två vd: arna uttryckte sin glädje över samarbetet i ett pressmeddelande:

Detta är ett drömscenario för Scandion Oncology. Kombinationen av SCO-101, cellgifter och ett IO-läkemedel som mitazalimab kan helt enkelt bli framtiden för anti-cancerläkemedel – Nils Brünner, vd, Scandion Oncology.   
Vårt samarbete utvärderar både mitazalimabs synergistiska effekt vid kombinationsbehandling med olika cellgifter, och potentialen för SCO-101 att lösa det utbredda problemet med kemoterapiresistens  Per Norlén, vd, Alligator Bioscience.

Detta är ett viktigt steg för båda bolagen och kommer att ge Scandion Oncology möjlighet att för första gången se hur dess huvudkandidat uppträder i kombination med immuno-onkologiska (IO) läkemedel, som har visat sig vara mycket effektiva i undergrupper av cancerpatienter.
Data från omfattande kliniska studier har visat att kombinationen av IO-läkemedel och standardkemoterapi resulterar i förstärkta antitumöreffekter och mer hållbara remissioner hos cancerpatienter. Men på grund av att många patienter utvecklar resistens mot kemoterapi ger IO-läkemedel ofta inte tillräcklig nytta. Lösningen kan alltså vara att lägga till en substans såsom SCO-101 till en stark IO-kandidat.

Nya indikationer för huvudkandidaten

Men Scandion Oncologys arbete med SCO-101 slutar inte där. Medan bolagets toppkandidat genomgår kliniska fas II-studier som riktar sig till metastaserande kolorektal cancer, vidtar bolaget också åtgärder för att utvidga indikationerna för SCO-101.
Tidigare i år tilldelades Scandion Oncology den högsta möjliga summan från InnoBooster, Innovation Fund Denmark – 5 miljoner danska kronor – för en klinisk fas II-studie av SCO-101 i kombination med taxaner i metastaserad bukspottkörtelcancer. Läs mer här. Projektet har nu tagit ett stort steg framåt. Igår meddelade nämligen Scandion Oncology att ansökan om klinisk prövning för studien har lämnats in till den danska Lægemiddelstyrelsen och den danska etiska kommittén.

Stort intresse från investerare

Som BioStock rapporterade förra veckan kan Scandion Oncologys pipeline ha betydande ekonomisk potential. Detta stöds av den nyligen genomförda börsintroduktionen av amerikanska bioteknikbolaget ORIC Pharmaceuticals som tog in 120 MUSD och väckte stort intresse bland investerarna med en portfölj som liknar Scandion Oncologys.
Ytterligare stöd för en sådan potential kommer från svenska investerare, som varit uppmärksamma på Scandion Oncologys verksamhet under det senaste året. Faktum är att bland alla svenska aktier ligger Scandion Oncology på andra plats i en lista över de senaste 12-månadernas kursutveckling med mer än 619 procent ökning av aktiens värde, som framgår av diagrammet nedan.

Källa: InFront; Klicka för att förstora.

Starkt ledarskap

En så stark aktieutveckling är en tydlig återspegling av investerarnas förtroende för Scandion Oncologys innovativa förmåga och hårda arbete. Förtroendenivån kan kopplas till bolagets robusta ledarskap, främst drivet av Scandion Oncologys vd, Nils Brünner, som med decennier av erfarenhet inom onkologi är mycket uppskattad inom området.
Nils Brünners kompetens och ledarskap når utanför Scandion Oncology. Till exempel, utöver att ha nyckelroller som klinisk rådgivare för andra bioteknikbolag, utsågs han i november förra året till styrelsemedlem för Lunds universitets medicinska fakultet, där han hjälper till att fatta viktiga beslut avseende forskningen vid universitetet.

Med betoning på affärsutveckling

Då Scandion Oncology nu har äntrat en fas i sin läkemedelsutveckling som kräver mer affärsutvecklingskompetens, valde bolaget under sin senaste årsstämma in Bo Rode Hansen i styrelsen. Han är för närvarande vd och koncernchef för Genevant Sciences Inc. och har lång erfarenhet av affärsutveckling inom läkemedelsupptäckt och innovation inom bioteknik.
När Scandion Oncology nu lägger ökat fokus på affärsutveckling, och särskilt mot bakgrund av det nya samarbetet med Alligator Bioscience och utvidgning av indikationer för SCO-101, ser BioStock fram emot att följa bolagets framsteg inom området cancerläkemedelsresistens och huruvida investerarnas stora intresse för bolagets utveckling kommer att hålla i sig.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev