Home Nyheter WntResearchs härmande peptider ska stoppa metastaser

WntResearchs härmande peptider ska stoppa metastaser

WntResearchs härmande peptider ska stoppa metastaser

28 april, 2020

Idag finns ingen etablerad behandling för att minska tumörspridning eller metastasering. Det är i detta medicinska vakuum som Malmöbolaget WntResearch vill positionera sin läkemedelskandidat Foxy-5, en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. En låg nivå av detta protein har visat sig öka risken för tumörspridning och genom att addera Foxy-5 till cancerpatienter med låga nivåer av WNT5A i primärtumören, hoppas bolaget kunna minska tumörcellernas spridningsförmåga. Nu tar bolaget in 38 Mkr för att finansiera de pågående studierna i människa.
Den globala försäljningen av cancerläkemedel uppskattades år 2018 uppgå till över 120 miljarder USD vilket gör sjukdomsområdet till det största på läkemedelsmarknaden. Marknaden för cancerbehandling är den snabbast växande läkemedelsmarknaden och förväntas nå 280 miljarder USD 2024 vilket motsvarar en årlig tillväxt om 15 procent.
Dagens cancerläkemedel är dock ineffektiva mot metastaser, trots att cancerceller som bryter sig lös från primärtumören och cirkulerar i kroppen, utgör den främsta orsaken till den höga dödligheten i cancer.

Metastaser behandlas på samma sätt som modertumörerna

Vanligen sätts behandling mot metastaser in först när den har konstaterats och då behandlas metastasen på samma sätt som primärtumören, d.v.s. med cellgifter, strålning och kirurgi. Givet att metastasering vid solida tumörer anses orsaka omkring 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall, samt att majoriteten av patienterna får svåra biverkningar, är behovet av en specifik behandling av metastaser omfattande.

» Det är inte primärtumören som i första hand dödar den cancerdrabbade, det är metastaser.« – Professor Tommy Andersson, CSO och grundare av WntResearch

Ett läkemedel som i kombination med traditionell terapi kan riktas specifikt mot metastaserna utan att orsaka allvarliga biverkningar, skulle därmed inte bara vara först på marknaden, det skulle i grunden omdefiniera hela behandlingskonceptet.
Ett bolag som hoppas vara först att nå marknad med en sådan behandling är Malmöbaserade WntResearch, ett bolag med stora ambitioner och övertygande prekliniska data som stöd inför nu pågående studier i människa.

Härmar ett kroppseget protein

WntResearchs främsta läkemedelskandidat, Foxy-5, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Detta protein finns naturligt i många olika celler och bidrar till regleringen av en rad olika cellulära processer. En låg nivå av detta protein har visat sig öka risken för tumörspridning eftersom cancercellerna lossnar från vävnaden och därmed kan sprida sig i kroppen. Tidigare forskning visar också att det finns ett samband mellan förekomsten av WNT5A i cancerceller och risken att dö av bland annat bröst-, kolon- och prostatacancer.
Bolagets avsikt är att administrera Foxy-5 till cancerpatienter med låga nivåer av WNT5A i primärtumören för att minska tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och därigenom motverka bildandet av sekundärtumörer. I prekliniska studier har Foxy-5 visat så mycket som 80 procents minskning av tumörbildningen och när kandidaten genomgick fas I-studier uppvisades en god säkerhetsprofilen och ingen toxicitet kunde konstateras för de testade läkemedelsdoserna.

Möjlighet att kombinera med immunonkologiska behandlingar

Konceptet går ut på att administrera Foxy-5 för att motverka metastasering innan gängse cellgiftsterapier startas för att minska tumörbördan. I prekliniska studier har bolaget visat att behandling även kan ske tillsammans med immunonkologiska läkemedel, vilket har öppnat upp möjligheten att använda Foxy-5 i en sådan kombinationsterapi. Vid immunonkologiska behandlingar förstärks immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller. Upptäckterna inom detta område belönades med ett Nobelpris år 2018.

Vidare mot kliniska studier

Efter prekliniken och fas I-studierna, har bolaget gått vidare mot kliniska fas II-studier för att testa Foxy-5 i människa. Fas II-studien Neofox genomförs i Spanien och Ungern i patienter med tjocktarmscancer. Syftet är att undersöka Foxy-5s förmåga att minska metastaserings- och återfallsrisken hos dessa patienter. På grund av det rådande omvärldsläget med Covid-19-pandemin har patientrekryteringen till studien tillfälligt pausas, men detta innebär inte att allt arbete med studien har upphört. Läs mer här.

Potential för ytterligare en kandidat

Utöver Foxy-5 arbetar WntResearch med att utveckla Box-5, en kandidat som baseras på en molekyl med motsatta egenskaper än de som kännetecknar Foxy-5. Bakgrunden till detta är att WNT5A signaleringen hos vissa cancerformer istället ökar tumörcellernas möjligheter att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Till skillnad från Foxy-5 som har samma effekter som WNT5A, blockerar Box-5 WNT5A-proteinets verkan. Detta kan visa sig vara effektivt för behandling av cancerformer där WNT5A-molekylen påskyndarspridningen av cancersjukdomen såsom malignt melanom, bukspottkörtel- och magcancer.

Box-5 har i prekliniska studier visat en god behandlingseffekt på melanomcellers spridningsförmåga. Bolaget har arbetat aktivt med att optimera Box-5 molekylens farmakokinetiska egenskaper som för närvarande analyseras inför fortsatta studier.

Wnt tar in pengar för att finansiera nästa steg

Just nu genomför WntResearch en företrädesemissionen om 38 Mkr före emissionskostnader där både befintliga och nya aktieägare har möjlighet att teckna units.
Syftet med emissionen är att tillföra rörelsekapital samt finansiera den kliniska fas II-studien med Foxy-5. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 80 procent av företrädesemissionen.
Emissionslikviden avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

  • Driva klinisk fas II-studie med Foxy-5 fram till att en tydlig effekt kan påvisas med cirkulerande tumör-DNA (ctDna) på tillräckligt många patienter, med minst 6-månaders uppföljning, cirka 68 procent
  • Resurser för ytterligare preklinisk forskning med Foxy-5 samt utvecklingsarbete med Box-5, cirka 4 procent
  • Tillförsel av rörelsekapital till bolaget, cirka 28 procent

Om samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 nyttjas för teckning av aktier, erhåller WntResearch ytterligare en emissionslikvid om högst cirka 38 Mkr.

Förhoppningar att replikera resultaten från preklinik till klinik

För de patienter vars tumör återkommer efter den första behandlingen, är utsikterna nedslående. Foxy-5 har en viktig funktion att fylla genom att behandla samtliga patienter med förhöjd risk för återfall redan före operation för att därigenom minska risken att tumören får nytt fäste. Bolaget hoppas nu att de effekter som setts i preklinik, inklusive en försumbar biverkningsprofil, även kan visas i patienter i den kliniska fas II-studien hos patienter med avancerad tjocktarmscancer som ännu inte utvecklat metastaser.
Om önskad effekt kan visas i fas II, blir det möjligen mindre research och mer business för WntResearch, i ett scenario där ett avtal kan slutas med ett större läkemedelsbolag för fas III-studier. Indikationer på effekt inom tjocktarmscancer skulle dessutom ge underlag för att expandera Foxy-5 till ytterligare indikationer såsom bröst- och prostatacancer, för vilka effektindikationer har uppvisats i prekliniska studier.
Läs en intervju med vd Peter Morsing här.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Spotlight Stock  Market

TECKNINGSPERIOD

24 april – 8 maj 2020

TECKNINGSRÄTT OCH FÖRETRÄDESRÄTT

Den som på avstämningsdagen den 22 april 2020 är registrerad som aktieägare i WntResearch äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till befintligt innehav av aktier.

TECKNINGSKURS

3,00 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,50 SEK. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serien 2020/2021. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

EMISSIONSVOLYM

Maximalt emissionsbelopp är 38 056 833 SEK.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i bolaget att öka med 25 371 222 aktier, till totalt 50 742 445. Aktiekapitalet kommer att öka från 2 283 410,07 SEK till 4 566 820,05 SEK.

TECKNINGSOPTION

Varje teckningsoption av serien 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 22 januari – 4 februari 2021.
Vid fullt tecknande av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serien 2020/2021 tillförs bolaget ytterligare emissionslikvid om högst cirka 38 MSEK före emissionskostnader.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter sker på Spotlight Stock Market mellan 24 april och 6 maj.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDE

Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 0,4 procent samt externa garantiåtaganden om cirka 79,6 procent.

 
[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev