Home Nyheter Emission ska ta WntResearch till nästa steg

Emission ska ta WntResearch till nästa steg

Emission ska ta WntResearch till nästa steg

24 april, 2020

Bioteknikbolaget WntResearch utvecklar läkemedel som ska förhindra tumörceller från att sprida sig och bilda metastaser. Då en stor del av cancerpatienter avlider till följd av metastaser och då det idag saknas produkter för att förhindra metastasering, är det medicinska behovet stort. Nu tar bolaget in 38 Mkr före emissionskostnader för att i första hand avancera den kliniska utvecklingen av huvudkandidaten Foxy-5. För BioStock berättar vd Peter Morsing mer.
WntResearchs arbete tar sig an ett av de största problemen inom dagens cancerbehandling: metastasering. Det faktum att maligna celler från solida tumörer kan flytta sig från primärtumören, ta sig in i andra organ, dela sig och bilda dottertumörer (mestastaser) är en svårknäckt nöt för vetenskapen.

Foxy-5 ska stoppa metastaser

Det är här WntResearch, och dess huvudkandidat Foxy-5, kommer in i bilden. Foxy-5 bygger på det kroppsegna proteinet WTN5A som påverkar hur celler rör sig och delar sig i kroppen. Studier har visat att om en patient har högre nivåer av WNT5A lossnar cancercellerna inte lika lätt från huvudtumören. Därmed är teorin att man skulle kunna hämma metastasering hos cancerpatienter genom att tillföra WNT5A i form av Foxy-5, som är en injicerbar kopia på en specifik del av WNT5A-proteinet.
BioStock har träffat vd Peter Morsing för att få veta mer om den förstående emissionen och vad som väntar framöver för WntResearch.

Peter Morsing, vd WntResearch

Peter, ni genomför alltså en företrädesemission om cirka 38 Mkr före emissionskostnader. Hur länge beräknar ni att dessa pengar ska räcka?
– De medel vi tar in i den första delen av emissionen är tänkt att räcka tills vi har fått indikationer på effekt av Foxy-5 hos de patienter som vi behandlar och det beräknar vi att vi ska se innan årets slut om inte Covid-19 pandemin försenar oss alltför mycket.
– Under första kvartalet 2021 har vi vidhängande teckningsoptioner från företrädesemissionen för att fylla på kassan med pengar som enligt de beräkningar som vi gjort ska räcka för att slutföra fas II-studien.
Det saknas idag behandlingar specifikt riktade mot att förhindra metastaser. Vad innebär detta för cancerpatienter drabbade av metastaser?
– Idag innebär en cancerdiagnos i de flesta fall ett tillstånd som är behandlingsbart; de flesta patienter som diagnosticeras med cancer klarar sig med kirurgi och de behandlingar som idag finns tillgängliga. Den grupp av patienter som befinner sig i riskzonen för att metastaser ska uppkomma har dock en betydligt sämre prognos och det innebär en stor oro och risk för återfall vilket tyvärr ofta får ödesdigra konsekvenser.
– Att det idag saknas behandlingsalternativ som minskar risken för metastasering är ett stort problem för både patienterna och den behandlande läkaren.

»Med en fungerande behandling som minskar risken för att metastaser utvecklas ser vi en möjlighet för en radikal förändring för dessa patienters framtida liv och välbefinnande.« – Peter Morsing, vd, WntResearch

På vilket sätt skulle Foxy-5 kunna förbättra situationen för dessa patienter?
– Vår behandling ska sättas in tidigt i cancerförloppet och förhindra att metastaser uppkommer. Med en fungerande behandling som minskar risken för att metastaser utvecklas ser vi en möjlighet för en radikal förändring för dessa patienters framtida liv och välbefinnande.
– De terapier som idag finns för att behandla återkommande tumörsjukdom fungerar för vissa patienter, men inte alla och innebär oftast en fördröjning av sjukdomsförloppet, inte en bot. Dessutom är behandlingen är både kostsam och är förknippad med biverkningar i varierande grad.
I den aktuella fas II-studien testas Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer. Varför har ni valt just tjocktarmscancer som initial indikation?
– Foxy-5 kan teoretiskt fungera i ett flertal cancerindikationer. Tjocktarmscancer är en av dessa indikationer. Valet att utföra vår första studie hos dessa patienter bygger på att denna form av cancer är tämligen aggresiv, med ett förhållandevis snabbt sjukdomsförlopp. En patient i den riskgrupp som vi undersöker kommer historiskt sett att återfalla i sjukdom i 30-60 procent av fallen.
– Samtidigt så sker dessa återfall inom en relativt kort tidsintervall. Man räknar med att den absoluta majoriteten av återfall sker inom 18-24 månader. Då vi är ett litet bolag med begränsade resurser har vi behov av att minimera den kliniska studiens storlek och med vår studiedesign anser vi att vi har optimerat möjligheten att på kortast möjliga tid i ett tämligen begränsat antal patienter kunna undersöka om de utmärkta prekliniska effekterna vi har sedan tidigare kan översättas till människa.
Prekliniska studier har indikerat att Foxy-5 skulle kunna ha effekt även i andra cancerformer. Kan du berätta mer om detta och om det skulle kunna vara aktuellt att utöka användningen av Foxy-5 till andra indikationer?
– WNT5A är ett protein som stabiliserar tumören genom att öka cellernas förmåga att hålla ihop och minska deras förmåga att förflytta sig. Detta ser man i ett antal tumörformer, bl.a. i bröst och prostatacancer. Om vår fas II-studie visar goda effekter på tjocktarmscancer så ger det en kraftig indikation på att Foxy-5 kommer att fungera även i dessa indikationer.
– WntResearch har dock inte ambitionen att starta egna studier inom dessa cancerindikationer utan har en klar inriktning på att hitta en partner som vill ta sig an Foxy-5, både för att sätta kandidaten på marknaden och för fortsatta studier inom övriga indikationer. Resultaten från Neofox är den trigger som vi tror behövs för att säkra upp detta partnerskap.
Trots att patientrekryteringen till fas II-studien i Spanien och Ungern tillfälligt har pausats så fortsätter arbetet med analyser från studien. Kan du berätta lite om hur det här arbetet går till?
– Vi genomför analyser av patienternas individuella risknivå för återfall med metastaser. Den totala patientgruppens risknivå-fördelning visar att vi inte i dagsläget har ett tillräckligt stort material för en mer ingående analys av vår primära effektvariabel, cirkulerande tumör DNA (ctDNA).
– Ct-DNA är en markör som tidigt påvisar att metastaser har bildats långt innan de kan ses med konventionell röntgendiagnostik. En analys är kostsam och vi har då valt att avvakta med en sådan analys tills vi har ett något större patientmaterial att tillgå.
Hur stor bedömer ni att marknaden för Foxy-5 är?
– Marknaden för befintliga läkemedel för tjock- och ändtarmscancer beräknas vara cirka 11 miljarder USD 2025. Ungefär två tredjedelar av denna marknad är för tjocktarmscancer.
– Med en fungerande behandling för att förhindra metastaser kan man tänka sig att ett delmål på upp till 10 procent av denna marknad inte är i överkant. Sammantaget med marknaden för bröst (21) och prostatacancer (13 miljarder USD), så marknadspotentialen är betydande.
Ert andra projekt, Box-5, befinner sig i preklinik. Kan du säga något mer om status inom detta projekt?
– I det spännande skede Neofox-studien med Foxy-5 för närvarande befinner sig i förläggs det mesta av verksamhetens fokus och energi på arbete med Foxy-5. Trots det ser vi Box-5 som ett oerhört spännande projekt med stora möjligheter och även om det fortsatta prekliniska arbetet med Box-5 löper i bakgrunden till Foxy-5 är ambitionen att öka fokuset på att realisera de potentiella värden som projektet påvisat i preklinisk forskning så fort möjligheten uppstår.

»Det finns ett klart intresse för vårt koncept och det är av stor vikt för oss att vår produkt finns inom bolagens verksamhetsområden. Jag tycker att vi kan säga att vi är väldigt bra positionerade för att dra nytta av de positiva resultat som vi tror studien kommer att visa.« – Peter Morsing

Hur ser WntResearchs affärsstrategi ut, är er plan att ta Foxy-5 till marknad i egen regi?
– Vår ambition är att utveckla Foxy-5 till en attraktiv produkt för ett stort bolag med en befintlig cancerportfölj. Vi har inte ambitionen i dagsläget att genomföra de stora kliniska studier som krävs för att kommersialisera produkten i egen regi.
– Om de data som vi räknar med att se är väldigt bra ut och vi mot förmodan inte skulle finna en attraktiv partner så kan saker ändras.
Under förra året inledde ni ett samarbete med Sage Healthcare för att identifiera och engagera potentiella partners, hur fortskrider det här samarbetet?
– Sage fungerar som bolagets förlängda arm inom affärsutveckling och är väldigt aktiva med att diskutera Foxy-5 med många internationella aktörer. Det finns ett klart intresse för vårt koncept och det är av stor vikt för oss att vår produkt finns inom bolagens verksamhetsområden.
– Jag tycker att vi kan säga att vi är väldigt bra positionerade för att dra nytta av de positiva resultat som vi tror studien kommer att visa.
Hur kommer emissionslikviden fördelas?
– Största delen går till att driva vår kliniska fas II-studie med Foxy-5 fram till att entydlig effekt kan påvisas med cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) på tillräckligt många patienter, med minst 6-månaders uppföljning.
– Vi behöver även mindre belopp för ytterligare preklinisk forskning med Foxy-5 samt utvecklingsarbete med Box-5, samt tillförsel av rörelsekapital.
Avslutningsvis, om vi blickar fram två år och om vi utgår från att läget med den rådande pandemin då har ebbat ut, var befinner ni er då kliniskt och affärsmässigt?
– Vi får verkligen hoppas att pandemin ebbat ut långt innan dess och att vi då har de data som vi strävar efter. För att vi ska kunna genomföra vår kliniska studie är vår förhoppning att vi har kunnat återstarta studien i början av september.
– Med tanke på att vi innan Covid-19 slog igenom med full kraft hade byggt upp ett väldigt bra momentum i den spanska delen av studien och att klinikerna i Ungern var startberedda så ska vi inom två år ha ett mycket intressant licensavtal på plats.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev