Home Intervjuer Ytterligare steg i Aptahems fas I-studie

Ytterligare steg i Aptahems fas I-studie

Ytterligare steg i Aptahems fas I-studie

28 februari, 2023

I slutet på december 2022 meddelade bioteknikbolaget Aptahem att kohort 1 i friska frivilliga var genomförd i fas I-studien med sepsiskandidaten Apta-1. Nu är även den andra dos-kohorten klar och godkänd av den nederländska etikkommittén och dos-kohort tre har startat. Vd Mikael Lindstam berättar mer.

Aptahem nådde under slutet av 2022 sin största milstolpe som börsnoterat bolag – initieringen av en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten Apta-1. Apta-1 utvecklas i ett första steg som en ny akutbehandling av sepsis, ett tillstånd som årligen leder till cirka 11 miljoner dödsfall. Prekliniska studier indikerar att kandidaten har potential att bromsa kroppens okontrollerbara inflammatoriska respons, modulera kroppens eget försvar och reparera eller hämma den vävnadsnedbrytning som ger uppkomst till läckande blodkärl och dålig syresättning i kroppen.

Av dessa data har bolaget dragit slutsatsen att Apta-1 skulle kunna motverka blodtrycksfall och dålig syresättning av vitala organ samt motverka de skadeverkningar som uppstår vid sepsis. Sepsis är bolagets övergripande satsning med Apta-1 men man ser även potential i att kunna behandla andra kritiska inflammatoriska tillstånd.

Fler framsteg under 2022

Innan Aptahem kunde inleda sin första kliniska studie med Apta-1, tecknade bolaget först avtal med kontraktsforskningsorganisationen (CRO) The Centre for Human Drug Research (CHDR) i Nederländerna. Läs mer här.

Partnern valdes av flera skäl. CHDR är nämligen, utöver CRO, även ett forskningscenter med toppmoderna faciliteter och enligt Aptahem bemannad av erfarna läkare och forskare som utgjorde utmärkta diskussionspartners för Aptahem att erhålla etiskt tillstånd att starta studien. Därutöver har organisationen god erfarenhet av LPS provokationsstudier, en kontrollerad modell som används för att karakterisera de tidiga stadierna av ett septiskt tillstånd genom att framkalla en mängd mätbara symtom.

Aptahem kunde därefter, efter att ha stärkt teamet med Maria Ekblad som ny operativ chef (COO), Karin Aschan som Regulatory Affairs Director och Thomas Rupp som CMC Director, sammanställa ett enligt bolaget solitt kliniskt paket, samt ta fram ett GMP-certifierat prövningsmaterial. Utöver detta designade teamet, med forskningschef Dr Luiza Jedlina i spetsen, hela fas I-studie-upplägget vilket Aptahem erhöll godkännande för.

KK-finansiering och nytt konsortium

Som BioStock har rapporterat om tidigare, så ingick Aptahem under våren 2022 i ett nytt konsortium med bland andra Örebro universitet med finansiering från KK stiftelsen. Samarbetet som beräknas pågå under fyra år, påbörjades därefter under hösten.

Aptahem bidrar med läkemedelskandidaten Apta-1 samt expertkompetens av sin forskningschef Dr Luiza Jedlina som vetenskaplig rådgivare gällande aptamer-baserade läkemedel och speciellt för Apta-1s hämning av inflammation och trombos. Läs mer här.

Samarbetet i Kanada

Apta-1 har rönt intresse inom vidare cirklar även utanför Sveriges gränser. Under 2020 inledde Aptahem ett samarbete med en forskargrupp vid University Health Network i Toronto, ledd av professor Mingyao Liu. Läs mer här. Under projektets gång har forskarna genererat data i en coronavirus-orsakad lungskademodell som preliminärt visar att Apta-1 signifikant reducerar blödning i lungvävnaden, hämmar hemolys och inflammatorisk respons samtidigt som vitala organ förblir stabila.

Företrädesemission tillförde 8 Mkr

För att finansiera verksamheten genomförde Aptahem under hösten 2022 en företrädesemission av aktier och vars teckningsperiod avslutades den 2 december. Företrädesemissionen tecknades till cirka 32,8 procent och Aptahem tillfördes därigenom cirka 8,3 Mkr före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 0,9 MSEK.

Kohort 1 i friska frivilliga färdigdoserad i slutet på 2022

Steget mot de första kliniska studierna togs på allvar den 5 december 2022. Då screenades de första friska frivilliga försökspersonerna för inkludering i Aptahems kliniska fas I-studie med Apta-1, under ledning av ovannämnda The Centre for Human Drug Research (CHDR) i Nederländerna.

Den randomiserade, placebo-kontrollerade fas I-studien utvärderar säkerhet, tolerabilitet och farmakodynamiska effekter av Apta-1 i friska frivilliga försökspersoner. En dryg vecka senare blev den första patienten doserad och den 29 december var hela den första kohorten doserad utan några behandlingsrelaterade biverkningar. Manegen var nu krattad för nästa steg, kohort 2.

Kohort 2 genomförd och godkänd av etikkommittén

Aptahem har avancerat ytterligare genom att tidigare i februari ha doserat och slutfört även den andra kohorten i friska frivilliga. Nästa steg har nu inletts då kohort 3 har initierats efter att den nederländska etikkommittén har gett sitt godkännande. När fas Ia är avslutad är Aptahems avsikt att inleda en fas Ib-studie. Inledningen av denna kan ske så snart de preliminära resultaten från fas Ia-studien är klara, indikativt senare i år. Målet är att avsluta fas 1b-studien under fjärde kvartalet 2023 med preliminära resultat under början av 2024.

Vd kommenterar

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem

Framstegen under 2002 och 2023 har främst handlat om bolagets första kliniska studie. För BioStock berättar Aptahems vd Mikael Lindstam mer om denna pågående fas I-studie, samt vad de olika stegen på väg mot fas II-studier kommer att innebära.

Mikael, er målsättning är att Apta-1 skall bli världens första specifika akutbehandling mot sepsis. För de som kanske inte så insatta i problematiken med sepsis, varför behövs en akutbehandling mot denna indikation?

– Det behövs av flera anledningar, där det enkla och korta svaret är att det inte finns någon enskilt fungerande behandling i dag eller behandlingar som är tillräckligt effektiva. Sedan är det förstås inte riktigt så enkelt eftersom patienter som diagnostiseras med sepsis eller septisk chock får antibiotika, ofta i kombination med någon form av behandling för att hålla blodtrycket uppe för att syresättningen till kroppens organ ska fortsätta att fungera. Men eftersom antibiotika bara fungerar på bakterieorsakade infektioner hjälper det inte mot virus-orsakad sepsis. Även när antibiotika används hjälper det inte alltid eller om det ges för sent har det ingen effekt. Som ett exempel på virus konstaterades under covid-pandemin att många av dödsfallen orsakades av sepsistillstånd när kroppen inte klarade av infektionen trots användningen av standardbehandlingar.

– Anledningen till att vi tror att just Apta-1 ska bli den behandling som vården efterfrågar för akuta, inflammatoriska tillstånd såsom sepsis är, är att vår kandidat adresserar både koagulations- och inflammations-relaterad problem och når problemen inom några minuter från vad vi observerat i våra pre-kliniska studier. Faktum är att ibland är förloppet från en ’vanlig’ infektion till ett dödshotande tillstånd väldigt kort och vården varken hinner med att ställa en korrekt diagnos eller har en adekvat behandling i det extremt akuta tillstånd som uppstår.

– Det pågår kliniska prövningar med olika läkemedelskandidater just nu, men vad vi kan se verkar de endast på antingen koagulation eller inflammation, inte potentiellt både och, som med vår kandidat.

– Jag nämnde även att tiden är viktig faktor och i värsta fall kan ett livshotande sepsistillstånd uppstå på endast några timmar, och därför hinner man inte alltid invänta att till exempel antibiotikan ska verka. Apta-1 däremot har i våra förkliniska studier visat sig vara snabbverkande, vilket är ytterligare en anledning till att den har potential att bli en efterlängtad akutbehandling för sepsis.

Just nu genomför ni de första studierna med Apta-1 med syftet att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av Apta-1 i olika doser. Ni har nyligen påbörjat patientkohort 3. Kommentar?

– Ja, studien fortsätter helt enligt den plan vi har tagit fram i samarbete med vår CRO vilket vi är väldigt nöjda med så här långt. Den etiska kommittén ska efter varje avslutad kohort gå igenom data för att säkerställa att läkemedelskandidaten är säker nog att fortsätta att dosera i högre dos. Efter varannan kohort ska de även titta på lite mer omfattande data på farmakokinetik, dvs den uppmätta mängden av Apta-1 vid olika tidpunkter. Det är också anledningen till att det tar längre tid att få besked från kommittén efter varannan kohort.

Kan du kortfattat berätta om de steg som kvarstår innan ni kan gå in i fas II-studier?

– Den första delen av studien, fas 1a, som är den obligatoriska delen för att studera säkerhet och tolerabilitet, kommer att vara genomförd framåt sommaren, under förutsättning att vi får fortsatt grönt ljus från etikkommittén efter varje färdig kohort och vi kan få alla kohorter genomförda. När fas 1a är avslutad och en preliminär rapport finns på plats kommer vi att ta höjd mot den frivilliga fas 1b-studien. Det är en provokationsstudie där vi kommer att studera effekten av Apta-1 hos friska frivilliga som har doserats med ett bakterietoxin som heter LPS. Apta-1 kommer då att administreras som behandlande i stället för att ges i förebyggande syfte vilket kan ses som ett mer realistiskt sätt att efterlikna en riktig behandling vid en skarp, akut situation.

– Om allt går enligt plan kommer hela fas 1, alltså både fas 1a och 1b, preliminärt vara genomförd under senhösten i år. När hela studien har sammanställts och rapporterats i en slutrapport kan vi än mer fokusera på nästa fas, klinisk fas 2 för studier i patienter. Detta förberedelsearbete har redan påbörjats, men denna fas kommer att ta betydligt mer tid än föregående 1a/1b studieupplägg samtidigt som handläggningstiden hos myndigheterna nästan har fördubblats, vilket vi måste ta med i beräkningen. Detta är helt normalt om vi ska kunna hålla en utvecklingstakt med kliniken utan att få vänteperiod. De interna diskussionerna har pågått länge och mycket kan göras innan vi har slutrapport på 1a/1b studien som till slut kommer ge oss de indikationer som ska bäras in i studieupplägget för fas 2.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev