Home Intervjuer Elicera om AstraZenecas förvärv av Neogene Therapeutics

Elicera om AstraZenecas förvärv av Neogene Therapeutics

Elicera comments on AstraZeneca acquisition of Neogene Therapeutics

Elicera om AstraZenecas förvärv av Neogene Therapeutics

8 februari, 2023

Intresset för cellbehandlingar är på uppåtgående, vilket märks såväl inom forskning som de enorma affärer som gjorts inom området de senaste åren. Ett av de senaste bevisen på detta är AstraZenecas förvärv av Neogene Therapeutics, som utvecklar T-cellreceptorbehandlingar. BioStock kontaktade det svenska cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics, som kommenterade förvärvets betydelse för cell- och genterapiområdet.

Cellbehandling är ett framväxande fält inom behandlingen av cancer. Genom användandet av celler – antingen från den egna patienten eller från donatorer – kan patientens immunförsvar moduleras till att mer specifikt angripa tumören. Till skillnad från konventionella läkemedel är cellbehandlingar till största delen individanpassade, och de anses ha potential att fylla ett stort behov som dagens cancerläkemedel inte lyckas uppnå.

Ökande intresse för cellbehandlingar

Att området attraherar intresse har den senaste tiden blivit tydligt. Forskning inom cellbehandling har ökat alltjämt de senaste åren, vilket även de globala läkemedelsjättarnas fokus har gjort – flera har valt att förvärva mindre bioteknikbolag verksamma inom cellbehandling, vilket signalerar om bolagens förhoppningar på behandlingsformen. Några exempel på detta är Gileads uppköp av Kite Pharma för 11,9 miljarder USD år 2017 och Celgene som valde att förvärva Juno Therapeutics för 9 miljarder USD år 2018. Sanofis förvärv av Kymab 2021 innebar en upfront-betalning om cirka 1,1 miljarder USD med upp till ytterligare 350 MUSD vid uppnådda milstolpar.

Det kanske färskaste exemplet är transaktionen mellan AstraZeneca och cellterapibolaget Neogene Therapeutics, som innebar att läkemedelsjätten nyligen förvärvade samtliga aktier i Neogene i en affär värd upp till totalt 320 MUSD. Neogenes fokus är på T-cellreceptor-behandlingar (TCR-T) för behandling av cancer.

TCR och CAR-T i cancerbehandling

Men vad innebär egentligen denna sorts cellbehandling? Först krävs en kort förklaring om kroppens försvar vid cancer. Vårt immunförsvar spelar nämligen en fundamental roll i eliminering av tumörceller. I detta inkluderas T-cellerna, en sorts vita blodkroppar, vilka är särskilt viktiga angripare.

Som bekant räcker dock i många fall inte det egna immunförsvaret till för att lyckas bekämpa tumören eller tumörerna, vilket avspeglas i den höga dödligheten i flertalet cancerformer. Därför har stora resurser lagts på att forska kring modifiering av de viktiga T-cellerna, i syfte att förstärka attacken på cancercellerna. Tekniken går ut på att först extrahera T-celler från patienten, för att sedan genetiskt modifiera dem i ett laboratorium så att de kan uttrycka receptorer som kan känna igen och binda till specifika cancerceller. Till sist återförs de förstärkta T-cellerna till patienten genom infusion på sjukhuset. Detta kan ge en tumörspecificitet som T-cellerna annars saknar. De två vanligaste receptortyperna som används är T-cellsreceptorn och chimära antigenreceptorer (CAR).

TCR-behandling och CAR T-cellsbehandling anses ha stor potential att revolutionera cancervården. För enbart CAR T-cellsbehandling beräknas det globala marknadsvärdet uppgå till 25 miljarder USD år 2028. Läs mer om CAR T-baserad behandling här.

Elicera i framkant med teknologi att beväpna CAR/TCR-terapier

Om vi tittar närmare på CAR T-cellsbehandling och riktar fokus mot Sverige, så ser man att det enda FoU-bolaget i landet som utvecklar och utvärderar denna sorts cellterapi är Elicera Therapeutics. Bioteknikbolaget har totalt fyra läkemedelskandidater i pipeline varav två är CAR T-cellsterapier: ELC-301 för behandling av Non-Hodgkins B-cellslymfom, och ELC-401 för behandling av solida tumörer, initialt mot glioblastom (hjärntumör).

En viktig tillgång för bolaget är den egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattsformsteknologin – iTANK (immunotherapies Activated with NAP for efficient Killing) – som beväpnar CAR T-cellerna med immunaktiverande egenskaper för att optimera dess effekt. iTANK, som är tillämpad på de bägge CAR-T-kandidaterna, har utvecklats i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö.

I slutet av januari meddelade Elicera att man lämnat in en klinisk prövningsansökan (CTA) till berörda svenska myndigheter om att starta en fas I/II studie för utvärdering av ELC-301 inom svårbehandlad och/eller metastaserad B-cellslymfom. Studien är tänkt att undersöka tolerans, toxicitet, biologiska effekter samt antitumörsvar, och utgör en stor milstolpe för bolagets CAR T-program. Det blir nämligen första gången som en av bolagets CAR T-cellsbehandlingar, såväl som dess plattformsteknik iTANK, testas i klinik. Studien finansieras fullt ut från det tidigare erhållna anslaget från European Innovation Council (EIC) och Vinnova i kombination med befintlig kassa. Läs mer om denna finansiering här.

Eliceras vd kommenterar

BioStock kontaktade Jamal El-Mosleh, vd för Elicera Therapeutics, för att få hans kommentarer på det stigande intresset för cellbaserade behandlingar.

Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Jamal, vi har de senaste åren sett ett flertal förvärv av mindre bioteknikbolag verksamma inom cellbehandlingar, det senaste gjort av AstraZeneca. Vad skulle du säga är anledningen till det stora intresset?
– Anledningen till det stora intresset är att det fortfarande finns stora utmaningar för TCR och CAR T-celler vid behandling av solida tumörer och att det på sätt och vis är lättare för de stora läkemedelsbolagen att förvärva teknologier/terapier än att utveckla de själva från grunden. De två huvudutmaningarna som TCR och CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer är det heterogena uttrycket av TCR/CAR-målantigener och lokal immunsuppression som gör det svårt för dessa terapier att nå fram och döda cancerceller. Det här förvärvet är ytterligare ett exempel på allt fler affärer som vi ser mellan Big Pharma och mindre specialiserade bolag.

Tittar man utanför Sveriges gränser så finns det en rad av bioteknikbolag som utvecklar CAR T-cellsbehandlingar. Vad skulle du säga skiljer Eliceras kandidater från de övriga?

– Eliceras kandidater är beväpnade med bolagets kommersiellt tillgängliga iTANK-plattform som är universellt kompatibel med CAR/TCR T-cellsterapier för en bred målinriktad och parallell attack på solid cancer. Många CAR/TCR T-cellsbehandlingar under utveckling saknar den här typen av beväpning och kan alltså inte trigga ett parallellt immunsvar mot cancer.

– Mer specifikt används iTANK-plattformen för att införliva en transgen i TCR och CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR (NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt framför allt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancercellerna. iTANK-plattformen är dessutom oberoende av tumörtyper och målantigener, så det går att applicera på såväl Eliceras egna CAR T-cellsterapier som andra TCR och CAR T-cellsterapier under utveckling.

Vilka är de största utmaningarna när det gäller utvecklingen av CAR T-celler?

– CAR/TCR T-cellsterapier har botande potential men står också inför flera utmaningar som egentligen kan kategoriseras i tre grupper: 1) effektmässiga utmaningar, 2) logistiska/produktionsmässiga utmaningar, och 3) säkerhetsmässiga utmaningar.

– På Elicera kan man säga att vi genom iTANK-teknologin fokuserar på att lösa utmaningarna inom kategori 1. Som jag nämnde ovan finns det inom denna kategori två huvudutmaningar som TCR och CAR T-cellsterapier som står inför vid behandling av solida tumörer. Den första är det heterogena uttrycket av CAR/TCR-målantigener, vilket ökar risken att vissa tumörceller inte attackeras och i stället bildar CAR/TCR T-cellsresistenta tumörer. Den andra är en immunsuppressiv mikromiljö i tumören vilket både utmattar CAR/TCR T-cellerna och gör det svårare för dem att infiltrera tumören (vilket därmed hämmar deras potential att döda cancerceller). Vi på Elicera tror att förbättring av CAR/TCR T-cellsterapi kan ske med hjälp av iTANK-plattformen, som löser problemet med antigenheterogenitet samt minskar immunsuppressionen inom solida tumörer.

I slutet av januari meddelade ni att ni lämnat in en CTA för start av en klinisk fas I/II-studie med ELC-301 inom svårbehandlad och/eller metastaserad B-cellslymfom. På vilket sätt har kandidaten potential att förbättra behandlingen av denna sjukdom?

– Idag behandlas B-cellslymfom främst med cellgifter i kombination med en anti-CD20 antikropp som heter Rituximab. Över 50 procent blir helt av med sina tumörer men mellan 20-50 procent av dessa patienter slutar svara på standardbehandling eller får återfall efter komplett respons. Det är dessutom endast ca 40 procent av patienterna med B-cellslymfom som behandlas med CD19 CAR T-cellsterapier som får en ihållande komplett respons. 30 procent av patienterna är resistenta mot CD19 CAR T-cellsterapier och 20 procent får återfall efter CAR T-cellsbehandling. Eliceras iTANK-förstärkta CD20-baserade CAR T-cellsterapi, ELC-301, har alltså potentialen att mer än fördubbla antalet B-cellslymfompatienter som får komplett ihållande tumörrespons.

Avslutningsvis, med tanke på AstraZeneca senaste förvärv inom området, ser Elicera möjligheter för utlicensiering av de egna kandidaterna eller hur ser strategin ut för den fortsatta utvecklingen?

– Eliceras strategi bygger på att ingå samarbets- och licensavtal för iTANK-plattformen. Plattformen, som går att applicera på, och vars patent förutom CAR T-celler omfattar även TCR-behandlingar, innebär en bred marknad för potentiella samarbets- och licenspartners eftersom vi kan rikta oss mot både CAR T- och TCR-bolag. Vi på Elicera ser alltså möjligheter att kunna samarbeta med TCR-bolag som upplever samma utvecklingsutmaningar som CAR T-bolag.

– Som ett led i det fortsatta arbetet har Elicera anlitat LifeSci Partners som kommer att bistå oss i att växla upp insatserna inom vår affärsutveckling och intensifiera diskussionerna med potentiella partners. LifeSci Partners är en ledande life science strategi- och transaktionsrådgivare med global räckvidd och mycket bred erfarenhet från transaktioner inom onkologi och vi ser fram emot vårt samarbete.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev