Home Nyheter Avancemang i Eliceras 2022 öppnar för intensivt kliniskt år

Avancemang i Eliceras 2022 öppnar för intensivt kliniskt år

Simris Group emission 2023

Avancemang i Eliceras 2022 öppnar för intensivt kliniskt år

23 februari, 2023

Under 2022 avancerade Elicera Therapeutics – det enda svenska FoU-bolaget att utveckla CAR T-cellsterapier i Sverige – på flera fronter. Bolaget erhöll totalt över 30 miljoner kronor i anslag som bland annat finansierar de kliniska aktiviteterna. Utöver att bolaget tog viktiga steg inom affärsutveckling, presenterades även nya positiva forskningsresultat med bolagets onkolytiska virus. Vidare ansökte Elicera nyligen om att starta den första kliniska studien med bolagets CAR T-behandling ELC-301, vilket om den godkänns banar väg för ett intensivt kliniskt 2023.

Fokus för cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics är att utveckla nästa generations cell- och genterapier som grundar sig på CAR T-celler och onkolytiska virus. Bolaget har idag fyra läkemedelskandidater i sin pipeline – två inom området CAR T-celler (ELC-301 och ELC-401) och två som baseras på onkolytiska virus (ELC-201 och ELC-100).

En central tillgång för bolaget är dess kommersiellt tillgängliga plattformsteknologi, iTANK (immunotherapies Activated with NAP for efficient Killing), som beväpnar CAR T-celler och aktiverar ett (till CAR T-cells terapin) parallellt immunsvar mot cancer. iTANK används för att beväpna bolagets två CAR T-cellsbaserade kandidater samt i ELC-201.

Affärsutvecklingen accelererar framåt

I bokslutskommunikén för 2022, med specifikt fokus på Q4, framhåller vd Jamal El-Mosleh att året har bjudit på flertalet framgångar för Elicera. Det fjärde kvartalet utgjorde inget undantag. Den första milstolpen under kvartalet var det Material Transfer Agreement (MTA) som tecknades med spanska Josep Carreras Leukemia Research Institute (JCLRI) i oktober. Detta möjliggör för JCLRI att använda sig av iTANK i syfte att beväpna CAR T-celler avsedda för behandling av den svårbehandlade cancersjukdomen Ewings sarkom.

Eliceras affärsstrategi bygger på att ingå flertalet samarbets- och licensavtal för iTANK-plattformen, och detta samarbete skulle i så fall kunna utgöra det första av flera potentiella samarbeten som bolaget arbetar för att etablera i framtiden. Plattformen har nämligen visat sig kunna appliceras på alla typer av CAR T-celler, oavsett måltavla för CAR T-cellerna eller vilken cancertyp som avses behandlas. Detta öppnar upp för många potentiella licenstagare. Läs mer om detta här.

El-Mosleh understryker att man i det fjärde kvartalet såg ett fortsatt stort intresse från både befintliga dialoger om potentiellt partnerskap och nya intressenter som eventuellt kan nyttja iTANK-plattformen. I syfte att ytterligare accelerera affärsutvecklingen anlitade Elicera i januari 2023 strategi- och transaktionsrådgivaren LifeSci Consulting, vilket bolaget hoppas ska stärka diskussionerna med potentiella partners.

Bidrag finansierar det kliniska programmet

Något som starkt gynnat Eliceras verksamhet är den finansiering som erhållits under 2022. I januari tilldelades bolaget 5 Mkr av Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler. Därefter erhöll Elicera i maj 2,5 miljoner Euro från Europeiska innovationsrådets (EIC) acceleratorprogram.

Finansieringen från EIC medför att en planerad fas I/II-studie med bolagets längst framskridna kandidat, ELC-301, är fullt finansierad. Läs mer här. Förutom kapitaltillskottet signalerar bidragen att Eliceras innovation är potentiellt banbrytande.

Under det fjärde kvartalet beviljades Eliceras medgrundare professor Magnus Essand samt docent Di Yu 7,65 Mkr av Cancerfonden i november – ett värdefullt finansiellt tillskott till deras forskning kring CAR T-cellsbehandling vid Uppsala universitet. Anslaget riktar sig visserligen till medgrundarnas forskning vid akademin, men forskningsresultaten kan likväl bidra till utvecklingen av Eliceras kommande kliniska CAR T-program avseende ELC-401.

Studieansökan inväntar godkännande

Årets studieaktiviteter resulterade i att man i december presenterade proof-of-concept-data från bolagets prekliniska aktiviteter med det onkolytiska viruset ELC-201 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston. Elicera presenterade dessutom nya data från den pågående kliniska fas I/IIa-studien som utvärderar ELC-100, ett onkolytiskt virus som avser behandling av neuroendokrina tumörer. Datan visade tecken på klinisk aktivitet genom att vissa metastaser minskat i storlek. I studien återstår tre patienter i den sista kohorten, vilka bolaget har fått klartecken att rekrytera mot bakgrund av säkerhetskommitténs rekommendation att fortsätta med studien enligt plan.

Elicera kan inom kort komma att utöka det kliniska programmet, givet att den kliniska prövningsansökan för ELC-301 som nyligen lämnades in till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten godkänns. Studien skall utvärdera säkerheten och effekten av en dos av CD20-riktade CAR T-celler beväpnade med immunaktiverande egenskaper via iTANK-plattformen hos patienter med svårbehandlad och/eller metastaserad B-cellslymfom.

Förutsatt att ansökan godkänns avser Elicera att initiera denna studie direkt. Studien skulle dessutom innebära första gången som Elicera utvärderar såväl en CAR T-cellsterapi som iTANK-plattformen i klinik. Om ansökan sålunda godkänns av de berörda myndigheterna, öppnar detta upp för ett 2023 med ett flertal potentiella kliniska milstolpar längs vägen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev