Home Nyheter Idogen stärker kassan för klinisk studie under 2023

Idogen stärker kassan för klinisk studie under 2023

Idogen

Idogen stärker kassan för klinisk studie under 2023

22 december, 2022

Nu har teckningsperioden inletts i Idogens företrädesemission som ska möjliggöra fortsatt utveckling inom spjutspetsprogrammet IDO 8 på patienter med blödarsjuka. Bolagets cellterapi ska lära immunförsvaret att tolerera FVIII hos de patienter som har utvecklat hämmande antikroppar mot sin viktiga FVIII-behandling. Idogens lösning på problemet, och bolagets kliniska fas I/IIa-studie Toler8, uppmärksammades nyligen i den ansedda vetenskapliga tidskriften Blood. De första kliniska resultaten från studien förväntas under 2023.

Lundabaserade Idogen ligger i fronten för utveckling av tolerogena cellterapier för oönskad aktivering av immunförsvaret. Bolagets autologa cellterapi baseras på patientens dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som hjälper kroppen skilja på vad som “vän” och vad som är “fiende”. De dendritiska cellerna behandlas utanför kroppen med bolagets patentansökta toleransinducerande metod för att programmera immunförsvaret till att tolerera det som orsakade den oönskade immunologiska reaktionen.

Fokus på programmet för blödarsjuka patienter

Bolaget har nu strategiskt valt att fokusera på det längst framskridna programmet, IDO 8, som är i klinisk fas för patienter med blödarsjuka. Hemofili A är en ärftlig sjukdom som orsakas av brist på koagulationsfaktor VIII (FVIII) vilken leder till en ökad risk för spontana blödningar i muskler och leder, samt kraftiga blödningar vid kirurgiska ingrepp och trauma.

Blödningarna kan motverkas genom substitutionsbehandling med FVIII-koncentrat, där dock upp till 30 procent av patienter med svår blödarsjuka utvecklar så kallade neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot behandlingen. Detta är ett omfattande problem som minskar effekten av läkemedlet avsevärt, med svårkontrollerade blödningar som följd.

För att bli av med inhibitorerna behandlas patienterna med Immune Tolerance Induction (ITI), en lång och kostsam behandling med höga och frekventa doser av FVIII.

Inhibitorer är ett återstående medicinskt problem

Det finns dock behov av nya behandlingar som gör att immunförsvaret slutar producera inhibitorer mot FVIII. Idogens cellterapi ItolDC-028 ska inducera immuntolerans mot FVIII, vilket skulle göra att patienten återigen kan behandlas med FVIII, alltså det protein som patienten saknar och behöver. Tanken är att behandlingen ska fungera som ett alternativ till ITI-behandling, eller till och med ersätta den helt. I och med att bolaget nu ser ItolDC-028 som ett alternativ till ITI, så har marknadspotentialen för denna indikation ökat.

Klinisk studie igång i spjutspetsprogrammet IDO 8

Bolaget har under hösten startat en klinisk fas I/IIa-studie, Toler8, på hemofili A-patienter som tidigare misslyckats med ITI-behandling eller inte är lämpliga för ITI. Totalt ska nio patienter rekryteras, varav den första patienten redan har inkluderats vid Oslo Universitetssjukhus i Norge. Bolaget jobbar även med att starta studien i fler länder.

Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, men även erhålla preliminära tecken på att behandlingen ger den önskade effekten, d.v.s att cellterapin lyckas reducera eller eliminera antikropparna. Studien är en doseskaleringsstudie vilket betyder att dosen ökas mellan varje patientgrupp. Data från den första kohorten av tre patienter förväntas kunna presenteras i mitten av 2023.

Läs mer om studien i BioStocks intervju med Jan Astermark, professor i klinisk koagulationsmedicin och huvudprövare i studien.

Kliniska data inom IDO 8 kan validera hela plattformen

Positiva studieresultat i IDO 8-programmet skulle även ge proof-of-concept för hela teknologiplattformen. Enligt Idogen kan plattformen anpassas till en rad olika användningsområden, till exempel för att motverka organavstötning vid njurtransplantation (IDO T) och behandla svåra och sällsynta autoimmuna sjukdomar (IDO AID). Utvecklingen av IDO T och IDO AID ligger dock på is för tillfället för att effektivisera bolagets kostnader, men Idogen ser fortfarande stora möjligheter inom dessa områden.

Partnerskap en del av framtidsplanerna

Enligt en intervju med tf vd Christina Herder innebar starten av den kliniska studien i IDO 8-programmet också startskottet för en ökad intensitet i bolagets affärsutveckling. Idogen undersöker löpande möjligheten att driva utvecklingen tillsammans med en partner eller utlicensiera delar av utvecklingen. Cellterapi är ett hett och växande område och Idogen ser många potentiella tagare av bolagets program.

Kapitalanskaffning ger utvecklingsboost

För att accelerera utvecklingen inom IDO 8-programmet genomför Idogen en företrädesemission om cirka 43,7 Mkr före emissionskostnader, som beräknas uppgå till 4,8 Mkr. 75 procent av likviden ska användas till genomförandet av fas I/IIa-studien i IDO 8 och 25 procent till rörelsekapital.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 0,7 Mkr från befintliga aktieägare samt styrelse och ledning. Enligt en bolagspresentation genomförs emissionen utan garanter för att minska utspädningen för aktieägarna. Läs mer om emissionen i tabellen och på Idogens hemsida.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En aktie berättigar till en teckningsrätt och en teckningsrätt berättigar till teckning av tre aktier. Teckningskursen uppgår till 0,20 kr per aktie.
Emissionsvolym: 43,7 Mkr före emissionskostnader
Teckningsperiod: 20 december 2022 – 13 januari 2023
Utspädning: Cirka 75 procent

Dokument

Presentation vid BioStock Life Science Summit

YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev