Home Nyheter AlzeCures emission förstärker positivt momentum

AlzeCures emission förstärker positivt momentum

AlzeCures emission förstärker positivt momentum

15 december, 2022

AlzeCure fokuserar på utveckling av läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom och kronisk smärta samt i förlängningen potentiellt även andra stora folksjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Efter ett framgångsrikt 2022 och i syfte att ta vara på det positiva momentum som råder i projekten, genomför AlzeCure just nu en företrädesemission om 31,7 Mkr. Emissionen som är garanterad till över 80 procent av befintliga huvudägare och bolagsledning, pågår t.o.m. den 20 december.

AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar en bred portfölj av småmolekylära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Sex olika läkemedelskandidater med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta är idag under utveckling, baserade på forskningsplattformarna NeuroRestore, Alzstatin och Painless.

Smärta utgör ett globalt hälsoproblem

Bolagets längst framskridna projekt ACD440 utvecklas i plattformen Painless. Kandidaten befinner sig i fas IIa och utvecklas som en behandling av neuropatisk smärta, d.v.s smärta som orsakas av dysfunktion eller direkt skada på nervsystemet.

Cirka 600 miljoner människor beräknas lida av neuropatisk smärta och över hälften av dessa svarar inte tillfredställande på befintlig behandling, och det är denna patientgrupp som AlzeCure avser att adressera med ACD440. Den totala globala marknaden för neuropatisk smärta förväntas vara värd 25 miljarder USD år 2027.

Bolagets andra smärtprojekt, TrkA-NAM, befinner sig i forskningsfas. Kandidaten utvecklas primärt mot knäledsartros, som över 300 miljoner människor globalt sett beräknas lida av. År 2029 prognosticeras värdet för hela artros-marknaden nå ett värde om 29 miljarder USD.

AlzeCures alzheimerplattformar

Enligt WHO lider över 55 miljoner människor av demens och antalet väntas tredubblas till 153 miljoner år 2050. Forskningen kring Alzheimers sjukdom, som utgör den vanligaste formen av demens, har tagit viktiga steg framåt under 2022. De plackreducerande alzheimerkandidaterna, lecanemab och donanemab har visat vägen med positiva kliniska data, och dessa framgångar har tveklöst ökat intresset för fältet i stort och därmed även för AlzeCures Alzheimer-relaterade projekt.

AlzeCures preventiva och sjukdomsmodifierande plattform Alzstatin mot Alzheimers verkar genom att minska produktionen av det skadliga proteinet amyloid-beta-42 som gradvis sprider sig i – och förstör – hjärnan. Plattformen innehåller den prekliniska kandidaten ACD679, samt ACD680 som befinner sig i forskningsfas.

Den symptomlindrande plattformen NeuroRestore slutligen utvecklas i syfte att förbättra patienters inlärnings- och minnesförmåga. Plattformen fokuserar initialt på Alzheimer och innehåller den fas II-klara läkemedelskandidaten ACD856 och den prekliniska ACD857.

Molekylernas verkningsmekanism i NeuroRestore kan potentiellt även användas vid behandling av kognitiva störningar i Parkinsons sjukdom, traumatisk hjärnskada och sömnapné – tre omfattande indikationsområden med stor marknadspotential.

AlzeCures framsteg under 2022

Under 2022 publicerade AlzeCure kliniska data som visade att substansen NeuroRestore ACD856 passerar blod-hjärnbarriären i höga nivåer, samt data som pekar på att kandidaten även har en potentiellt sjukdomsmodifierande och neuroprotektiv förmåga.

Bolaget har även avslutat den kliniska fas I-studien med upprepad dosering för kandidaten och resultaten visade på god tolerabilitet och säkerhet samt ökad hjärnaktivitet. Baserat på dessa resultat är nu ACD856 redo för fas II. Därutöver har patentet för NeuroRestore och ACD856 godkänts i USA fram till 2039. Bolaget har även presenterat data för en ny Alzstatin-molekyl för preventiv och sjukdomsmodifierande behandling av tidig Alzheimers sjukdom.

Dessa milstolpar fick bland annat uppmärksamhet vid den prestigefyllda Alzheimer-kongressen CTAD, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease, i San Francisco, 29 nov – 2 dec där AlzeCure höll tre posterpresentationer avseende nya resultat för NeuroRestore och Alzstatin.

Bolaget har under året också erhållit positiv feedback från FDA rörande utvecklingsprogrammet för Painless ACD440 mot neuropatisk smärta. Baserat på denna återkoppling startade AlzeCure en fas IIa-studie under juni, vilken planeras vara avslutad och färdigrapporterad under sommaren 2023.

Sist, men inte minst, har bolaget presenterat prekliniska data vid smärtkonferensen IASP 2022 avseende nya prekliniska resultat i projektet TrkA-NAM. Resultaten visar att projektsubstansen AC-0027838 har såväl en potent smärtstillande effekt i en modell vid nociceptiv smärta, som en antiinflammatorisk effekt. Detta förväntas vara viktigt för att reducera smärtupplevelsen samt öppnar potentiellt även upp för ytterligare terapi- och indikationsområden.

Företrädesemissionen är garanterad till 83 procent

För att bibehålla sitt positiva momentum genomför bolaget just nu en företrädesemission om 31,7 Mkr före emissionskostnader. Syftet är att bibehålla fokus på både läkemedelsutveckling och affärsutveckling för eventuell utlicensiering eller samarbetsavtal för bolagets projekt. Teckningen pågår mellan den 6 – 20 december.

Bolagets största aktieägare samt personer i bolagets ledningsgrupp och styrelse står, utan krav på ersättning, för garantiåtaganden samt har även lämnat teckningsförbindelser om totalt över 82,6 procent i emissionen.

Likviden avses disponeras enligt följande:

  • Forskning & utveckling, 64 procent
  • Rörelsekapital, 25 procent
  • Affärsutveckling, 11 procent

Vid en eventuell överteckning har bolaget möjlighet att utnyttja en överteckningsoption som kan tillföra upp till ytterligare 15 Mkr. Det gör att det maximala kapitaltillskottet kan uppgå till 46,7 Mkr före kostnader.

Emissionen i sammandrag

Villkor En (1) befintlig aktie i AlzeCure som innehas på avstämningsdagen den 2 december 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterade aktier.
Teckningskurs 3,75 kr per aktie
Emissionsvolym 31,7 Mkr före emissionskostnader, som uppgår till ca 2,1 Mkr
Teckningsperiod 6 december – 20 december 2022
Utspädning Cirka 14,3 procent vid full teckning.

 

Läs även: AlzeCures vd ser företrädesemissionen som en utvecklingsboost (12 dec 2022)

Media

BioStock Investor Pitch: AlzeCure Pharma (13 dec 2022)

Studio-intervju med vd (8 dec 2022)

Dokument & teckning

Prospekt och anmälningssedlar

Emissionspresentation­­­­­ (PDF)

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev