Home Intervjuer Miris rapporterar försäljningstillväxt för Q3

Miris rapporterar försäljningstillväxt för Q3

Miris rapporterar försäljningstillväxt för Q3

Miris rapporterar försäljningstillväxt för Q3

29 november, 2022

Medicinteknikbolaget Miris rapporterar försäljningstillväxt för Q3 och bolagets positiva trend för första halvåret fortsätter därmed. Omsättningen ökade med hela 133 procent och bolaget är på god väg mot lönsamhet då nettoförlusten i resultatet halverades jämfört med samma kvartal föregående år. Miris vd Camilla Myhre Sandberg kommenterade rapporten och berättade om utsikterna för bolagets marknadsgodkända instrument för analys av bröstmjölk.

Uppsalabolaget Miris utvecklar och marknadsför instrumentet Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA), som är det enda marknadsgodkända analysinstrumentet i världen för analys av bröstmjölk.

Miris HMA ger neonatalvårdsavdelningar (NICUs) och mjölkbanker möjlighet att analysera bröstmjölken för att individuellt anpassa den för varje prematurt barn. Miris säljer även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys.

Miris redovisade en rörelseförlust i tredje kvartalet om 1,7 Mkr, och bolaget är på god väg mot lönsamhet då nettoförlusten halverats jämfört med samma kvartal föregående år (-3,5 Mkr). Det operativa kassaflödet var under perioden -3,4 Mkr (-4,4 Mkr). Kassabehållningen vid kvartalets utgång uppgick till 5,1 Mkr (9,6 Mkr).

Miris rapporterar försäljningstillväxt

Försäljningen sker i mer än 50 länder, både direkt via bolaget och genom distributörer. Bolaget rapporterade sitt bästa halvår hittills i H1-rapporten för 2022 och den positiva utvecklingen visar sig även för tredje kvartalet där nettoomsättningen ökade med hela 133 procent till 5,2 Mkr, jämfört med 2,4 Mkr Q3 2021.

Försäljningen har under kvartalet i första hand skett i USA, men bolaget har också levererat flera instrument i Europa. Vid periodens slut har Miris totalt 79 instrument installerade fördelat på 29 delstater vilket omfattar 31 procent av USA:s 32 mjölkbanker samt 7 procent av landets 700 NICUs.

Miris rapporterar även tillväxt i försäljningen av förbrukningsartiklar som ökat med 36 procent under de första nio månaderna i år jämfört med samma period 2021.

Täcker fler segment inom vården

Under tredje kvartalet har Miris deltagit i konferenser i USA och i Tjeckien. Bolaget har även arbetat med installationer och träning av sjukhuspersonal på plats i USA samt support och träning för andra kunder på distans via digitala tjänsten Miris Studio. 

Bolaget har ofta deltagit på konferenser riktade mot neonatologer, men har nu breddat fokuset till fler segment inom vården genom att delta på konferenser riktade mot NICU sjuksköterskor och laktationsspecialister, berättade Miris försäljningschef Marie Ekholm för BioStock i en intervju i oktober.

Miris rapporterar också att bolaget kommer delta på konferenser i USA, Europa och i Mellanöstern under Q4.

Efter periodens slut har Miris beviljats stöd från Tillväxtverket i form av en automationscheck om 150 tkr för att utveckla förbättrade och hållbara processer.

Vd kommenterar

För att få veta om bolagets positiva trend fortsätter in i fjärde kvartalet, kontaktade BioStock bolagets vd Camilla Myhre Sandberg för kommentarer om försäljning, finanserna och hennes förväntningar på utvecklingen framåt.

Miris rapporterar en försäljningstillväxt på 133 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående år, vad är det som främst drivit på ökningen?

– I första hand handlar det om ett ökat intresse och efterfrågan på vårt instrument för analys av bröstmjölk. Det är fantastiskt att se denna ökning som inte bara sker i USA, men också på en global nivå. Fler och fler aktörer väljer nu att implementera bröstmjölksanalys i sina verksamheter och de visar sina kollegor att detta går att införa som standardvård på neonatalvårdsavdelningar. Vi ser att detta har effekten att kunder som tidigare inte var mogna, nu inser att de kan införa denna förbättring i sin vård redan idag. Vi kommer närmare och närmare ett läge där det anses som standard att genomföra bröstmjölksanalys på neonatalvårdsavdelningar.

Camilla Myhre Sandberg, vd, Miris
Camilla Myhre Sandberg, vd, Miris

Hur har ni hanterat den komponentbrist som råder världen över?

– Vi har sedan ett år tillbaka haft ett kontinuerligt arbete för att säkerställa komponenter till Miris HMA och även säkerställa leverans av våra två provberedningsinstrument Miris Ultrasonic Processor och Miris Heater. Som de flesta andra behöver vi leta komponenter globalt.

– Jag är oerhört imponerad av hur Miris produktionsteam hanterar en utmanande situation med kontinuerlig uppföljning, kreativitet och uthållighet. Detta resulterar i att vi klarar leverera alla ordrar under 2022 utan förseningar. Vi fortsätter nu arbetet på samma sätt för att säkerställa leveranser under kommande år.

Q3-rapporten visar att ni har en kassa på drygt 5,1 Mkr, vad kan du säga om den finansiella planeringen framöver?

– Vår planering ligger fast sedan tidigare; vi förväntar en fortsatt försäljningsökning och anser att försäljningen kombinerat med vår kassa möjliggör att fortsätta bolagets verksamhet och utveckling vidare de nästa 12 månaderna. Vi har ju även en checkkredit på 5 Mkr som buffert. I och med det svåra makroekonomiska och finansiella läget har vi lagt om hastigheten på nästa generations analysinstrument för att säkerställa att vi håller kostnaderna på en nivå vi kan klara av. Även om hastigheten har gått ned vill jag dock påpeka att vi gör viktiga framsteg i utvecklingen och känner att vi har en bra plan framöver.

Avslutningsvis, vilka milstolpar förväntar du att Miris når under kommande period?

– Fortsatt försäljningstillväxt och fortsatt förbättring av rörelsemarginalen är definitivt de viktigaste milstolpar för nästa år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev