Home Intervjuer Eliceras vd: ”iTANK-partnering intensifieras”

Eliceras vd: ”iTANK-partnering intensifieras”

Elicera iTANK partnering intensifieras

Eliceras vd: ”iTANK-partnering intensifieras”

22 november, 2022

Elicera Therapeutics befinner sig i en fördelaktig position, både vad gäller finansiellt svängrum som förmågan att sluta nya samarbetsavtal. Cell- och genterapibolaget har finanserna för att kunna driva samtliga program i full fart till första halvan av 2024, vilket har möjliggjorts av bidrag från Vinnova och EU. Dessutom slöt bolaget nyligen det första internationella samarbetet avseende iTANK – och arbete pågår nu att säkra fler liknande avtal. BioStock kontaktade vd och medgrundare Jamal El-Mosleh för att få veta mer om prioriteringarna framöver.

Elicera Therapeutics har för närvarande fyra immunterapikandidater i pipeline som riktas mot flera typer av cancerformer. Två kandidater, ELC-100 och ELC-201, är onkolytiska virus (OV), medan de andra två, ELC-301 och ELC-401, är CAR T-celler. CAR T-cellerna är beväpnade med Eliceras plattformsteknologi iTANK (immuno-Therapies Activated with NAP for efficient Killing).

Som BioStock tidigare har kunnat rapportera, etablerade Elicera sitt första internationella samarbete kring iTANK-plattformen i oktober med det spanska forskningsinstitutet Josep Carreras Leukemia Research Institute (JCLRI). Avtalet gör det möjligt för institutets CAR T-celler att förstärkas med iTANK i deras forskning kring Ewing Sarcoma, en solid tumör som för närvarande har begränsade behandlingsalternativ. Läs mer.

Riktade satsningar för att göra iTANK mer uppmärksammat

Parallellt med att Elicera bygger grunden för en bredare kommersialisering av iTANK, genom att forskargrupper nu börjar få upp ögonen för plattformens potential att öka CAR T-cellernas effekt – även för svårbehandlade solida tumörer – har bolaget även lagt i en högre växel för att göra plattformen mer känd genom att delta på internationella konferenser.

Under tredje kvartalet har Elicera fört dialoger med potentiella intressenter av iTANK på konferensen Cell Therapy Durability Response Summit (CTDR) i Boston, USA. För att öka intresset ytterligare var Elicera en av konferensens sponsorer.

Bolaget deltog även på Nordic Life Science Days i Malmö, på BIO Europe i Leipzig samt på Onco Cell Therapy Summit Europe i Amsterdam. Som vd och medgrundare Jamal El-Mosleh konstaterar i Q3-rapporten som publicerades förra veckan, så utgör dessa konferenser värdefulla tillfällen att nätverka med potentiella partners över hela världen och synliggöra Elicera och iTANK-plattformen för en bredare publik av intressenter inom life science-sektorn.

Beräknad studiestart våren 2023 med CAR-T-kandidaten ELC-301

I början på året erhöll Elicera ett anslag på 5 Mkr från den statliga svenska innovationsmyndigheten Vinnova för utvecklingen av en automatiserad CAR T-cellstillverkningsprocess, vilket involverar ett samarbete med Vecura vid Karolinska Sjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

I juni erhöll Elicera även ett anslag om 2,5 MEur från Europiska Innovationsrådets acceleratorprogram. Sammantaget beräknar bolaget ha erhållit totalt 40 Mkr i finansiering för ELC-301-programmet, vilket tillsammans med befintlig kassa innebär att den kliniska fas I/II-studien är helt finansierad. Faktum är att bolaget idag har finansiellt utrymme att driva alla sina program med full fart fram till första halvåret 2024.

Den kommande kliniska fas I/II-studien, som förväntas initieras under våren 2023, skall utvärdera Eliceras CAR T-cellsterapi ELC-301 vid behandling av B-cellslymfom, en semi-solid tumör som dessutom avser ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar i lymfsystemet. Kandidaten har beväpnats med iTANK i syfte att motverka två av de stora utmaningar som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: antigenheterogenitet och en fientlig tumörmikromiljö. Läs mer.

Ökad fart i ELC-100 och ELC-201-projekten

Elicera har tidigare kommunicerat att patientrekryteringen för den pågående kliniska fas I/II-studien med det onkolytiska viruset ELC-100 i neuroendokrina tumörer gick långsamt till följd av pandemin och det faktum att det är en relativt ovanlig cancerform. Under det tredje kvartalet vidtog bolaget dock åtgärder för att påskynda patientrekryteringen. Ytterligare två patienter har nu behandlats, och när Elicera har säkerhetsdata från den nionde behandlade patienten i den tredje patientkohorten kommer bolaget att kommunicera detta – följt av mer information när patienterna i varje kohort är färdigbehandlade.

Avseende bolagets andra program, ELC-201, så pågår just nu arbetet att välja vilken cancerindikation som ska behandlas och utvärderas först. En kommande klinisk studie väntas kunna starta tidigast under 2024. Därtill väntas Good Manufacturing Practice (GMP)-produktion för ELC-201 och ELC-401 att avslutas under 2023.

Vd kommenterar

För att få veta mer om vad Elicera prioriterar just nu när det gäller iTANK och de olika projekten, kontaktade BioStock vd Jamal El-Mosleh.

Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Vi kan konstatera att Elicera har varit lyckosamma i att ta in soft funding under året vilket gör att er nuvarande finansiering väntas räcka till första halvan av 2024. Vad tror du att det beror på?

– Jag vill passa på att lyfta att våra medgrundare Magnus Essand och Di Yu nyligen fick ytterligare bidrag från Cancerfonden på totalt 7,65 Mkr för att stödja deras CAR T-forskning på Uppsala universitet. De slutsatser som kommer från den här forskningen har potential att bidra till Eliceras kommande kliniska studier inom CAR T. Så mot bakgrund av det känns det bra att Elicera har trots hård konkurrens fått dessa bidrag. De är verkligen fjädrar i hatten och bevis på innovationshöjden i det banbrytande arbetet som mina medarbetare gör.

Hur ser Eliceras nuvarande prioriteringar ut?

– Det är primärt tre insatserna som vi har fullt fokus på. En av dem är att påbörja ELC-301-studien, och redan under det fjärde kvartalet har vi kommit ett steg närmare genom att ha haft ett möte med Läkemedelsverket kring studiedesignen. Vi håller nu på att förbereda ansökan om klinisk prövning. De andra prioriteringarna är ytterligare affärsutvecklingsinsatser kring iTANK-plattformen respektive avslutad patientrekrytering för ELC-100-studien. Vi har jobbat mycket med det senare under det tredje kvartalet, bland annat genom att öka vår outreach till kliniker, och det tänker vi att fortsätta med.

Avslutningsvis, ni har som sagt deltagit i flera partneringkonferenser under kvartalet i syfte att berätta mer om iTANK-plattformen. Vad är era ambitioner för plattformen framåt?

– En kontinuerlig insats från vår sida är att skapa förutsättningar för att Elicera ska ingå fler samarbets- och licensavtal kring iTANK. Vi tror att många aktörer kan ha nytta av iTANK-plattformen så deltagande på den här typen av partnering- och investerarkonferenser är en viktig komponent i att göra oss och iTANK kända bland dessa aktörer. Min ambition framåt är att föra dialoger kring iTANK med andra cell- och genterapibolag som således kan resultera i inkomstgenererande licensavtal. På så sätt bidrar det till att öka värdet för Eliceras aktieägare, något jag som är mån om att åstadkomma som bolagets vd.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev