Home Intervjuer Fortsatt stort intresse kring Sprint Biosciences program

Fortsatt stort intresse kring Sprint Biosciences program

Stort intresse för Sprint Bioscience

Fortsatt stort intresse kring Sprint Biosciences program

25 augusti, 2022

Portföljen avancerar i god takt för den prekliniska utvecklingsspecialisten Sprint Bioscience. Den slutsatsen kan man dra av bolagets nyligen publicerade rapport för andra kvartalet 2022. Bolaget noterar bland annat ett fortsatt stort intresse kring de interna programmen, i synnerhet för det mest mogna programmet VADA. BioStock kontaktade vd Erik Kinnman för att få veta mer.

Sprint Bioscience är ett prekliniskt forskningsbolag inriktat på att utveckla läkemedelskandidater i tidig fas, med särskilt fokus på cancer. Målet är att nå tidig utlicensiering av programmen till större internationella läkemedelsbolag, som sedan bekostar vidareutvecklingen fram till ett eventuellt godkännande. Portföljen består i skrivande stund av tre utlicensierade program och tre interna program till vilka man söker partners.

Kvartalets stora händelse var partneringmässan BIO International som gick av stapeln i San Diego i USA. Årets upplaga var den första fysiska sedan pandemin med över 11 000 deltagare. För Sprint Biosciences del innebar det fyra dagar med fullspäckat mötesschema, där diskussioner fördes med såväl nya som gamla intressenter. Bolaget uppger att listan över potentiella partners som man för samtal med utökades ytterligare under mässan.

Stort intresse kring VADA

Störst intresse har det längst gångna interna programmet, VADA, fått. I programmet riktar man in sig på målproteinet VRK1, där förhöjda nivåer i flera former av cancer varit förknippat med en sämre överlevnad. Bolaget har tidigare sett indikationer på att en hämning av proteinet har effekt i cancer i bland annat lever, njure och bukspottskörteln. Under våren har nya externa forskarrön visat att proteinfamiljen även kan ha en roll att spela i glioblastom och neuroblastom.

Sprint Bioscience har även sett effekt av VRK1-hämmare i en modell av Ewings sarkom – en elakartad tumör som kan uppstå i och utanför skelettet och som oftast drabbar pojkar mellan 10 och 15 år. Bolaget lägger alltså ytterligare positiva data till projektet och stärker således positionen i förhandlingar med potentiella partners. Gällande just förhandlingar uppger Sprint Bioscience i kvartalsrapporten att det för närvarande pågår flera fördjupade projektdiskussioner med potentiella licenstagare.

Stort intresse noterades även för de båda övriga interna programmen, DISA och NIMA. DISA-programmet utvecklas enligt Sprint Bioscience väl och man har kunnat bekräfta effekten i de TREX1-hämmare som utvecklas i cellulära modeller. Just nu pågår förberedelsearbete inför en proof-of-concept studie i programmet.

Tar nästa steg med NASH-programmet

Även i de externa programmen fortsätter utvecklingen i oförminskad takt. I NASH-programmet inleds en ny preklinisk proof-of-concept in vivo-studie i samarbete med partnern LG Chem i syfte att validera mer potenta och mer specifika molekyler. Resultaten beskrivs som avgörande för den fortsatta utvecklingen i programmet och vid positiva resultat går man vidare med de studier som återstår för att kunna ansöka om klinisk prövning.

Utöver det har två akademiska grupper oberoende av varandra bekräftat att målproteinet som man riktar in sig på inom NASH-programmet är involverat i fettupptag, inflammation, bindvävsbildning vid NASH, samt vid utvecklande av levercancer.

Läs mer om NASH-programmet här.

Nya resultat stärker Vps34

I Vps34-programmet presenterades i april tidigare opublicerades resultat på American Association for Cancer Research (AACR), som är en av världens största cancerforskningskonferenser. Programmet licensierades ut för ungefär ett år sedan till Deciphera Pharmaceuticals i Sprint Biosciences hittills största affär värd totalt 277 MUSD plus royalties. De senaste resultaten är ytterligare en viktig pusselbit som ger stöd för vps34-hämning som en möjlig behandling av flera olika cancerformer.

Utvidgar samarbete

Utöver utvecklingen av de etablerade programmen fortgår även arbetet med att lägga till nya utvecklingsprojekt till portföljen. Här stärkte Sprint Biosciences under kvartalet samarbetet med docent Julian Walfridsson och hans bolag NeoTargets. Samarbetet syftar till att underlätta sökandet av nya passande målproteiner att jobba vidare med. Nu lägger de båda parterna i ytterligare en växel för att i första hand försöka identifiera proteiner som är relevanta för behandling av akut myeloisk leukemi (AML).

Läs mer om avtalet här.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Sprint Biosciences vd Erik Kinnman för att få en kommentar till kvartalet som gått och hur han ser på hösten.

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

Först och främst, Erik, vid förra kvartalsrapporteringen beskrev du ett intensivt och framgångsrikt kvartal. Hur har arbetet fortskridit sedan dess?

– Det roligaste under kvartalet var helt klart det goda mottagande som våra projekt fick BIO International i San Diego i juni. Vårt schema var fullbokat under fyra heldagar och vi fick otroligt god respons. Framför allt för vårt mest mogna program VADA.

– Det är också i VADA-programmet som vi gjort de största framstegen sedan sist. I en modell av Ewings sarkom har vi nyligen visat en hämmande effekt på tumörtillväxt med molekyler från programmet, vilket naturligtvis stärker våra pågående partnermöjligheter. Resultaten vid Ewings sarkom bådar dessutom gott inför försök i bredare indikationer så jag är full av tillförsikt.

– Samtidigt kan vi konstatera att de utlicensierade programmen fortskrider i enlighet med plan.

När det gäller VADA-programmet så för ni parallellt ett flertal fördjupade diskussioner med potentiella partners. När kan man förvänta sig att någon av dessa leder till ett avtal?

– Kvaliteten, liksom intresset, i programmet är stort, och de diskussioner vi för med potentiella partners sker på en initierad nivå och det ger mig gott hopp om att vi kommer att kunna skriva ett fördelaktigt avtal med en bra partner. Jag vill inte spekulera i exakt när vi tidsmässigt kan nå ett avtal, men alla arbetar för fullt mot målet att nå ett avtal så snart som möjligt.

Ni har ju fördjupat ert samarbete med Julian Walfridsson där ni i första taget söker målproteiner som är relevanta för AML. Vilka är förväntningarna i det arbetet?

– Precis, vi har sedan tidigare ett samarbete med Julian Walfridsson som syftar till att utveckla en systematisk metod för att identifiera nya målproteiner inom akut myeloisk leukemi. Det är ett samarbete som har uppmärksammats positivt och erhållit finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Det vi gör nu är att applicera metodiken på andra cancerområden och det här samarbetet stärker vår förmåga att identifiera intressanta målproteiner.

– Genom att vi har first-right-of-refusal för de målproteiner som identifieras i samarbetet men också rätt till del av de eventuella licensintäkter som dr Walfridsson kan tänkas få från samarbetet så maximerar vi den kommersiella potentialen.

Om vi blickar framåt mot resten av året, vad hoppas du uppnå innan 2023?

– Jag räknar med fortsatta framsteg i våra interna program, inte minst i VADA-programmet. Sedan kan vi förvänta oss fortsatt spännande utveckling i de utlicensierade programmen.

– Jag kan inte dra upp specifika tidslinjer, men med det stora intresse vi ser för vår interna pipeline är jag optimistisk om partneringmöjligheter och den framtida värdeutvecklingen av vår portfölj och bolag.

 

Du kan läsa mer om Sprint Bioscience här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev