Home Nyheter BrainCool avbryter avyttringsprocess

BrainCool avbryter avyttringsprocess

BrainCool

BrainCool avbryter avyttringsprocess

2 juni, 2022

Medicinteknikbolaget BrainCool har fört diskussioner med tre intressenter rörande ett uppköpsbud för produkten BrainCool System/IQool System. BrainCool har nu emellertid avbrutit ett fortsatt uppköpsförfarande efter att försäljningen av produkten har tagit ordentlig fart i USA i år. BioStock har kikat närmare på vad som har hänt hittills under året i BrainCool och hur agendan ser ut framöver.

BrainCool utvecklar produkter för tidig, snabb, och kontinuerlig medicinsk kylning och temperaturreglering av stroke, plötsligt hjärtstopp samt behandling i samband med cancerterapi. RhinoChill System och BrainCool System (marknadsförs som IQool System i USA) ingår i bolagets koncept BrainCell. Med RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System. Med produkten Cooral System slutligen, kan den smärtsamma biverkan oral mukosit vid cellgiftsbehandlingar lindras.

Omstrukturering av bolaget

Under 2021 togs de första stegen i att omstrukturera och bolagisera BrainCools produkter och verksamheter. Verksamheten inom onkologi med produkten Cooral System överfördes till det nystartade bolaget CoolPrevent AB medan verksamheten inom BrainCooling med produkten BrainCool System överfördes till det befintliga bolaget IQool Technologies AB, medanverksamheten som bedrivs med produkten RhinoChill ligger kvar i moderbolaget.

Denna uppdelning, där användningsområdena för de enskilda produkterna nu kan marknadsföras enskilt, har möjligen mejslat fram en tydligare affärslogik gentemot potentiella samarbetspartners och investerare.

Uppköpsbud pekar på ett ökat externt intresse

Ett sådant tecken på ett ökat intresse för BrainCool stod klart när bolaget i veckan kommunicerade att tre intressenter har uppvaktat bolaget för ett eventuellt förvärv av bolagets verksamhet med produkten BrainCool System/IQool System. Efter att närmare diskussioner har förts med två av intressenterna varav en kommit med vad BrainCool betecknar som ’klart intressanta förslag’, har bolaget dock valt att tacka nej till en fortsatt och fördjupad avtalsförhandling. Orsaken till detta är att man bedömer att det finns mycket goda förutsättningar att skapa större, långsiktiga och betydande värden för bolagets aktieägare genom att i egen regi fortsatt utveckla denna del av verksamheten.

Stark utveckling på USA-marknaden

Försäljningen har tagit fart ordentligt för det lundabaserade bolaget under 2022. Omsättningen steg till 5 Mkr under Q1, och order på IQool System värda över 10 Mkr ska levereras till USA och Sydkorea senare i år. Bolaget har lagt en prognos att omsätta över 20 Mkr under helåret enbart för produkten BrainCool/System/IQool System i USA, Tyskland, Sverige och Sydkorea. I synnerhet efter en kraftigt ökad försäljning på den amerikanska sjukvårdsmarknaden skruvade man också nyligen upp försäljningsambitionerna till över 100 Mkr år 2025. Läs mer här.

Det är också en av anledningarna till att man inte går vidare med en fördjupad “due diligience”- försäljningsprocess. Mer specifikt menar bolaget att förutsättningarna att ta ytterligare marknadsandelar i USA är goda då det finns cirka 7 000 akut- och intensivvårdsjukhus i landet, varav 2000 sjukhus har fler än 100 IVA-bäddar. I och med att fler patienter behandlas med varje ICool System, ökar även försäljning av engångsprodukter (bolagets kylpads som används vid varje patientbehandling), samtidigt som det även ger en större potentiell marknad när systemen skall bytas ut – upp till 20 000 system i USA enligt BrainCool.

Genom att inte avyttra denna del av verksamheten kan bolaget behålla BrainCell-konceptet intakt, det vill säga att kunna erbjuda akut och tidig kylning kombinerat med längre kylning i en senare behandlingsfas med RhinoChill och BrainCool System för hjärtstopps- och strokepatienter.

Därutöver har bolagets pågående hälsoekonomiska projekt med akademiska institutioner i Sverige och Tyskland inom hjärtstopp, vilket man menar ökar möjligheten att lansera fler produkter i både EU och USA baserat på ett helintegrerat behandlingskoncept med dessa två produkter.

Trombektomiprojektet röner intresse

Ytterligare skäl att vänta med en affär är den potential BrainCool ser rörande behandling i samband med trombektomi. Inom bolagets EU-projekt Cucumber är kombinationsbehandling med kontinuerlig temperaturreglering (Targeted Temperature Management) och trombektomi en central del och BrainCool planerar att starta en randomiserad pivotal studie under hösten 2022 under ledning av forskare från Freiburgs Universitetssjukhus. Enligt BrainCool är intresset för projektet inom trombektomi mycket stort i Tyskland. Läs mer här: BrainCool når milstolpe i trombektomistudie (17 maj 2022).

Bolaget erhåller stödfinansiering för projektet som även omfattar industrialiseringsprocesser samt regulatoriska underlag för det nya MDR-systemet i Europa och den pågående De Novo 510-processen för RhinoChill med FDA avseende RhinoChill och BrainCool System. Om den första studien faller väl ut har BrainCool möjligheter att eventuellt erhålla bidrag på cirka 10 miljoner Euro för trombektomi-projektet.

Hög aktivitetsnivå ser ut att hålla i sig

Vid sidan av det ökade intresset för bolagets verksamhet, kan man av BrainCools rapport för det första kvartalet 2022 utläsa att bolaget siktar på att avancera på flera parallella fronter framöver. Det handlar dels om en serieproduktion med målet att producera 200 kylsystem under 2022 och 2023 med en dubblerad produktion under de påföljande två åren. En robotcell kommer att vara färdigställd i höst, vilket bolaget förutspår kommer att öka kapaciteten och sänka kostnaderna för bolagets kylpads.

Samtidigt pågår processerna att säkra ett marknadsgodkännande hos FDA för Cooral System i USA, parallellt med att lanseringsplaner, prissättning och prismodeller samt strategier för både offentlig och privat försäkringsersättning skall fastställas. Under 2021 tilldelade FDA Cooral beteckningen Breakthrough Device, en beteckning som ges till utvalda medicintekniska produkter som bedöms ge effektivare behandling än nuvarande alternativ, men också i syfte att ge patienter snabbare tillgång till dessa genom att påskynda processerna som leder fram till ett marknadsgodkännande. Sammantaget ser aktiviteten i BrainCool ut att vara hög och att döma av bolagets egna planer, ambitioner och utfästelser, ser detta ut att fortsätta även i höst.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev