Home Intervjuer BrainCool spår en kraftigt ökad omsättning

BrainCool spår en kraftigt ökad omsättning

BrainCool ökar omsättningen

BrainCool spår en kraftigt ökad omsättning

11 maj, 2022

Medicinteknikbolaget BrainCool har publicerat målsättningar, baserat på den hittillsvarande försäljningen under 2022, som pekar ut riktningen för de kommande åren. Förhoppningen är att kunna omsätta minst 100 Mkr år 2025. BioStock kontaktade BrainCools vd Martin Waleij för att få veta mer.

BrainCool har utvecklat produkter för en tidig, snabb, och kontinuerlig medicinsk kylning och kontinuerlig temperaturreglering av tillstånd som stroke, plötsligt hjärtstopp och onkologi. Produkterna RhinoChill System och BrainCool System (marknadsförs som IQool System i USA) ingår i bolagets koncept BrainCell. Med RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System.

Ökad försäljning i USA

Under i synnerhet det senaste halvåret har intresset för IQool System ökat kraftigt på den amerikanska sjukvårdsmarknaden. Enbart under de första fyra månaderna har bolaget erhållit beställningar om 26 enheter av produkten i USA, varav 18 är levererade. Utöver detta återstår 28 system att leverera under Q3, vilket totalt motsvarar en försäljning på över 15 Mkr.

Flera av dessa order, konstaterar bolaget, har dessutom erhållits utan föregående utvärdering, baserat i huvudsak utifrån referenser från existerande kunder. Enligt bolaget visar denna referensförsäljning att produkten är konkurrenskraftig och att förutsättningarna är goda för att kunna fortsätta ta marknadsandelar.

Ambition att öka omsättningen till 100 Mkr år 2025

Efter genombrottet på flera intensivvårdskliniker och sjukhuskedjor i USA, förväntar sig nu bolaget en kraftigt ökad försäljning som prognostiseras att växa till över 100 Mkr de kommande tre åren. Värt att notera är att prognosen enbart gäller en av bolagets produkter – BrainCool System/IQool System och inkluderar alltså ingen eventuell försäljning av bolagets övriga produkter, Cooral System eller RhinoChill. Bedömningen för 2022 baseras påBrainCools befintliga organisation och omfattar bolagets tre direktförsäljningsmarknader – Sverige, Tyskland och USA samt distributionsmarknaden i Sydkorea.

Ökad försäljning av engångsprodukter

BrainCool System består av ett avancerat kylsystem (ECU 100) för reglering av temperatur kopplat till förbrukningsartiklar av engångskaraktär (kylplattor) för varje behandlad patient. I takt med att bolaget ökar sina marknadsandelar och säljer fler system, följer således även en ökad försäljning av kylplattor som tillverkas av tredje part.

För att möta denna ökade efterfrågan avser bolaget nu att öka kapaciteten och produktionen av såväl system som kylplattor. Denna serieproduktion av den nya generationen av BrainCool System (ECU 100) avser bolaget att starta i juni 2022. Bolaget har initierat inköpsprocesser för en total produktionsserie om 200 system av ECU 100 för 2022 och 2023. I den nya generationen av produkten har ett antal förbättringar genomförts samtidigt som ett antal investerings- och effektiviseringsprojekt har implementerats som sänker produktionskostnaderna.

Investering i robotcell för ökad automation

Förra året investerade BrainCool i en robotcell för att automatisera produktionen av engångsartiklar med syftet att öka produktionskapaciteten och sänka produktionskostnaderna. Denna robotcell planeras att tas i drift under hösten 2022, en tidpunkt vid vilken bolaget förutspår en ökad volym och en sjunkande produktionskostnad per enhet. Parallellt och som del av bolaget tillväxtstrategi, utvärderas nya marknader för lansering av BrainCool System, samtidigt som man planerar för en ökad produktmix för att möta kunders efterfrågan de kommande åren.

Vd kommenterar

Martin Waleij, vd BrainCool
Martin Waleij, vd BrainCool

BioStock kontaktade vd Martin Waleij för en kommentar kring de nya försäljningsambitionerna för de kommande tre åren.

Ni har publicerat er första uträkning för vad försäljningen kan landa på under de närmaste åren. Till att börja med, vilken är bakgrunden till att ni begränsar prognosen till en produkt?

– Vi har nu en installerad bas av BrainCool/IQool System och kan bedöma hur produktion och försäljning kan byggas ut de kommande åren. Vi har även relevant statistik på den genomsnittliga användningen av produkten och kan arbeta aktivt med eftermarknad för att öka utnyttjandegraden. Därför ansåg vi det vara relevant att utforma och offentliggöra en prognos.

– Vad gäller bolagets två andra produkter, RhinoChill och Cooral System samt hela BrainCell-konceptet – breakthrough devicer med mycket stor potential – så är de inne i en annan fas och vi kommer på sikt att presentera en tydlig roadmap med milestones för dessa produkter. Prognoser är bara aktuella när man har nått en kritisk installerad bas och kan bedöma kassaflöden utifrån våra engångsprodukter. Att vi har några försiktighetsprinciper i prognosen, såsom att enbart basera estimatet på en produkt, är bara sunt.

– BrainCool har lagt en bra grund för tillväxt med vår första produkt, med support av en stark organisation, och det är naturligt att komma med en prognos då vi har rapporterat ett antal order som tillsammans ligger till grund för en prognos för 2022 som kan extrapoleras för de kommande tre åren.

– Försäljningstillväxten fram till 2025 drivs dels av nyförsäljning av system som ökar den installerade basen, dels av försäljningen av engångsprodukter (kylplattor och kylmössor) som används vid varje kylbehandling. I inledningen av det andra kvartalet 2022 uppgick den installerade basen till 70 system som var i drift. Antalet sålda system förväntas uppgå till cirka 60–70 enheter under 2022 för att växa till cirka 230–250 system under 2025. Försäljningen av kylplattor är beroende av den installerade basen och utnyttjandegraden, dvs hur många patienter som behandlas per installerat system.

– Med grund i denna prognos kan externa analysbolag räkna på bolagets möjligheter att uppnå dessa mål. Om det genomsnittliga antalet patienter per enhet ökar till cirka 25–30 per år, ser vi möjligheter till en omsättning som väsentligt överstiger 150 Mkr.

Var befinner sig bolaget idag om du jämfört med för ett år sedan?

– Mycket har hänt det senaste året. Bolaget har gått in i en ny fas där vi är mer ”börsfähiga” och i detta läge är det fördelaktigt att kunna visa en prognos och ambitioner vad gäller försäljning, tillväxt och affärsmodell, vilket kan möjliggöra en relevant analys av bolaget och aktien.

– BrainCool har under de sista 12 månaderna förstärkt organisationen på flera poster och etablerat en ny ledningsgrupp. Även inom IR har vi lagt om kurs till färre men relevanta informationstillfällen och baserat på gällande MAR-regelverk.

– Jag vill också passa på att påpeka hur glada vi är över att ha så engagerade aktieägare. Ett exempel är när vi presenterade på Aktiespararnas kväll i Lund i slutet av januari. Då så slog vi rekord i antal frågor som ett bolag fick per email. Medan många andra bolag fick i genomsnitt 2–3 frågor, fick vi hundratals frågor. Det senaste årets försäljningsframgångar visar att produkten fyller ett vakuum på marknaden och att våra produkter har fördelar som konkurrerande system saknar. Detta återspeglas också i de frågor vi får från aktieägarna där vi nu ser fler som är nöjda över denna tydliga proof-of-concept och marknadsacceptans.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev