Home Nyheter Immunicum levererar positiva fas II-data i AML

Immunicum levererar positiva fas II-data i AML

Immunicum phase II interim data

Immunicum levererar positiva fas II-data i AML

19 maj, 2022

Det svensk-nederländska bioteknikbolaget Immunicum har tagit stora kliv mot målet att leverera en ny behandling för en av de största utmaningarna inom cancerterapi: tumöråterfall. Det senaste steget framåt togs tidigare i veckan i form av positiva interima fas II-data från bolagets ADVANCE-II-projekt i patienter med akut myeloid leukemi.

Majoriteten av de cancerrelaterade dödsfallen globala orsakas av tumörrecidiv/tumöråterfall. Immunicums mål är att minska dessa med så kallade canceråterfallsvaccin, vilka leder till en förbättrad immunkontroll över kvarvarande sjukdom. Läs mer om Immunicums strategi för att bekämpa tumörrecidiv här.

Att bekämpa tumörrecidiv

Immunicums huvudkandidat DCP-001 är ett canceråterfallsvaccin som för närvarande utvärderas i fas II-studien ADVANCE-II för behandling av akut myeloid leukemi (AML). AML är en blodburen cancer där patienten löper hög risk för återfall efter initial behandling.

Av särskild betydelse vid AML är detektion av mätbar kvarvarande sjukdom (MRD) efter initial behandling. Detta är en stark prediktor för återfallsfri överlevnad (RFS) och total överlevnad (OS). Trots årtionden av forskning har underhållsbehandling av AML visat sig vara svårutvecklad, eftersom den kräver att produkterna är effektiv mot sjukdomen samtidigt som den inte skadar patientens hälsa eller livskvalitet.

Den pågående ADVANCE-II-studien i AML

ADVANCE-II är en internationell, multicenter, open-label studie som inkluderar AML-patienter i fullständig remission (CR) efter kemoterapi, men som har ihållande MRD och därför bedöms löpa en förhöjd risk för återfall. Studiens primära effektmått är MRD-svar och de sekundära effektmåtten är RFS och OS.

Initiala data från studien har redan visat att behandlingen med DCP-001 är säker, väl tolererad och med lovande tidiga tecken på effekt när det gäller patienters övergång från MRD till MRD-negativ. Denna vecka tillkännagav Immunicum ytterligare interimsdata från studien som tyder på att DCP-001 har en betydande terapeutisk potential att kontrollera MRD baserat på den fullständiga avläsningen av alla (20) utvärderbara patienter.

Interimsdata från fas II

I studien delades patienterna in i två kohorter om 10 patienter vardera, administrerade med två olika dosnivåer av DCP-001. Vid datumet för interimsanalysen uppvisade 7 av 20 patienter ett MRD-svar, varav fem patienter övergick från MRD+ till MRD-, och två patienter uppnådde minst en 10-faldig minskning av MRD.

Patienter som gick från från MRD+ till MRD- visade en förbättrad överlevnad jämfört med de som inte gjort en fullständig övergång. Ytterligare sju patienter förblev i fullständig remission (CR) med stabila MRD-nivåer och endast sex patienter fick återfall. Inga allvarliga biverkningar rapporterades heller i samband med intradermala injektioner av DCP-001.

Med en medianuppföljning av studien på 14,3 månader, har medianvärdet för RFS och OS ännu inte uppnåtts. Den uppskattade 6-månaders RFS baserat på tillgängliga data hittills är 83,7 procent, med en uppskattad 6-månaders OS på 97,0 procent.

Sammantaget visar interimdata för överlevnad en första tydlig indikation på att effekterna av DCP-001-vaccination som observerats på MRD, vilket tyder på relevanta överlevnadsfördelar.

Immunicums VD Erik Manting var mycket nöjd med resultatet:

»Den kliniska datan för vårt ledande pipelineprojekt DCP-001 har mognat, utvecklas mycket positivt och levererar ett framgångsrikt resultat för MRD-omvandlingar och kontroll som det primära effektmåttet. Med majoriteten av patienterna fortfarande återfallsfria i skrivande stund ger denna uppdatering en första tydlig signal om att MRD-svar efter vaccination med DCP-001 omvandlas till relevant överlevnadsfördel. Dessutom fortsätter DCP-001 att visa sig säker i kliniken, och de prekliniska studier som vi presenterade vid medicinska och vetenskapliga konferenser bekräftar dess kombinationspotential med standardbehandlingar för AML. Detta utgör grunden för en mycket konkurrenskraftig produktprofil för DCP-001 vid underhållsbehandling av AML. «

Immunicum’s CMO Jeroen Rovers gick djupare in på vikten av dessa data:

»Med bara ett enda läkemedel specifikt godkänt för underhållsbehandling av AML efter remission, har AML-patienter i remission historiskt sett haft få alternativ vad gäller lösningar som förhindrar eller åtminstone fördröjer återfall av cancersjukdomen. Att vi nu uppnår MRD-omvandlingar efter DCP-001-behandling, tillsammans med en övertygande säkerhetsprofil, är ett spännande steg framåt för Immunicum och en population av AML-patienter med fortsatt icke tillgodosedda behov. ADVANCE II-data bidrar till en växande mängd bevis för att en minskning av MRD direkt korrelerar med en återfallsfri och total överlevnadsfördel för patienterna. Vi är övertygade om att resultatet av ADVANCE II-studien kommer att utgöra ett starkt skäl för fortsatt utvärdering av DCP-001 i en större klinisk prövning.«

Positivt momentum framåt

Enligt professor Arjan Van De Loosdrecht, som är huvudprövare för ADVANCE-II-studien och en ledande forskare inom MDS/AML vid Amsterdam University Medical Center/Vumc, bekräftar data från ADVANCE-II den immunterapeutiska potentialen hos DCP-001. Professor Van De Loosdrecht påpekar också att studien är en indikation på att användandet av MRD som ett primärt effektmått i en fas II-studie är en kraftfull prediktor för RFS och OS.

En bas för vidareutveckling

Efter den starka datan från ADVANCE-II-studien som rapporterades denna vecka, förväntas Immunicum tillhandahålla ytterligare datauppdateringar under återstoden av 2022. Enligt bolaget kommer man ha möjlighet att rapportera mer mogna RFS- och OS-data under Q4, och man kommer att fortsätta att samla in immunmonitoreringsdata som är en del av studien.

Som stöd för den fortsatta utvecklingen av DCP-001 har Immunicum nyligen presenterat prekliniska data som visar dess kombinationspotential med nya och kommande AML-terapier. Dessutom kommer bolaget också fortsätta att skala upp sin processutveckling och tillverkningskapacitet, vilket krävs för att kunna ta nästa steg i den kliniska utvecklingen och kommersialiseringen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev