Home Intervjuer Stark inledning på 2022 för Respiratorius

Stark inledning på 2022 för Respiratorius

Respiratorius

Stark inledning på 2022 för Respiratorius

18 februari, 2022

Man kan konstatera att 2022 blir ett händelserikt år för det lundabaserade utvecklingsbolaget Respiratorius, som släppte sin rapport för det fjärde kvartalet under tisdagen. PK-studien med den nya formuleringen av VAL001 har inletts, samtidigt som bolaget tillkännagett en ny kapitalinjektion och planer på att knoppa av sitt respiratoriska projekt. BioStock kontaktade bolagets vd Johan Drott för att gräva lite djupare i kvartalsrapporten och hur han ser på det intressanta läge som bolaget befinner sig i.

Biotechbolaget Respiratorius längst gångna utvecklingsprojekt VAL001 utvecklas som en kombinationsbehandling tillsammans med R-CHOP, för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). VAL001 förbereds för närvarande för fas III-studier och bolaget har nu fullt fokus på att försöka hitta en tagare till projektet som kan ta det vidare i utvecklingen.

Ny formulering ska höja värdet

Respiratorius intensifierade under fjolåret arbetet med en ny formulering av VAL001 i syfte att vidareförädla projektet och på så sätt höja värdet. Visserligen har tidigare studier visat utmärkt effekt för kandidaten som talar sitt tydliga språk, men det som enligt bolaget fattats är en produkt, anpassad till den nya användningen, vilket gett en viss osäkerhet kring prissättningen i förhållande till generika. Det frågetecknet hoppas man nu kunna räta ut med den nya formuleringen, som kombinerar en omedelbar frisättning och förlängd frisättning av natriumvalproat.

Bolaget meddelade i början av veckan att de första försökspersonerna doserats i en farmakokinetisk studie som väntas pågå in i det andra kvartalet, med en preliminär avläsning efter första delen av studien redan under Q1. Resultaten därifrån kommer att vara en viktig pusselbit när Respiratorius nu intensifierar arbetet med att få till en partnerskapsaffär för projektet.

Knoppar av RCD405

Det börjar med andra ord dra ihop sig för VAL001 och för Respiratorius har det blivit dags att skilja sina båda utvecklingsprojekt åt, då de vänder sig mot helt olika indikationer med vitt skilda verkningsmekanismer liksom att de förutspås ha olika framtida resursbehov. Därför förbereder man för en Lex Asea-utdelning av RCD405, vilket innebär att projektet läggs i ett eget bolag, som därefter delas ut till Respiratorius aktieägare och sedan noteras.

RCD405 utvecklas för behandling av KOL och svår astma och en av förra årets milstolpar var när man ingick ett samarbete med Iconovo i syfte att utveckla en inhalationsformulering av läkemedelskandidaten. Det senaste i projektet är att man börjat formulera den aktiva substansen och samarbetet med Iconovo går enligt bolaget nu in i nästa fas. Parallellt med detta pågår en omfattande toxikologisk studie, en viktig aktivitet i förberedelsearbetet inför det kliniska utvecklingsarbetet.

Du kan läsa mer om RCD405 här.

Vd kommenterar

Johan Drott, vd Respiratorius
Johan Drott, vd Respiratorius

Man kan konstatera att Respiratorius fått en riktig rivstart på 2022 och BioStock tog tillfället i akt att ställa några frågor till bolagets vd Johan Drott i samband med kvartalsrapporten.

Till att börja med så händer det mycket i bolaget just nu. Hur skulle du beskriva ert 2021 och de händelser som lett till att ni står där ni står i dag?

–  Jag tycker att vi gått fram strukturerat och kunnat hantera de utmaningar vi ställts inför i båda projekten.

Om vi tittar mer specifikt på VAL001, med tanke på allt som pågår i bolaget för närvarande. Kan det vara så att ni redan hittat en partner som inväntar resultat från PK-studien lika ivrigt som ni själva gör?

– Det är möjligt att några avvaktar resultaten med stort intresse. Vi förbereder även en förnyad insats för att marknadsföra projektet där vi nu tror att vi har ett ytterligare bättre erbjudande.

Om vi tittar lite på det finansiella kan vi konstatera ökade kostnader jämfört med förra året, vilket man kanske kan vänta sig med tanke på rekryteringarna som gjorts under året. Hur ser du på kostnadsbilden i bolaget och hur ligger dina förväntningar på kostnadssidan framöver?

– Både de toxikologiska studierna för RCD405, och den farmakokinetiska studien för VAL001 har inletts, vilka båda är stora investeringar. Vi kan därför förvänta oss fortsatt ökade kostnader under det första halvåret.

Ni har ju annonserat en nyemission om 45 Mkr för den fortsatta finansieringen av såväl VAL001 som RCD405. Hur ser kapitalbehovet ut i de båda projekten om vi ser på lite längre sikt?

– Med de planer som ligger nu kommer vi fokusera på en försäljning av VAL001, det vill säga med begränsat ytterligare kapitalbehov. RCD405 kommer efter avknoppningen ha en säkerställd finansiering under 12 månader, vilket skall räcka åtminstone fram till initieringen av den kliniska utvecklingen. Detta avspeglar bakgrunden till den föreslagna uppdelningen.

Om vi tittar på utvecklingen, vilka blir de viktiga aktiviteterna att hålla koll på under året som kommer?

– Dels är det finansieringen och därmed besluten vid den extrastämman den 14 mars. Där skall också beslut fattas som möjliggör utdelning.

– Den farmakokinetiska studien för VAL001 är påbörjad och avslutas under första halvåret 2022. – För RCD405 är de toxokologiska studierna inledda och kommer sträcka sig över hela året. Parallellt med dessa studier pågår utvecklingsarbetet av formuleringen inför den initiala kliniska studien.

– För båda projekten finns patentansökningar i långt framskriden godkännandeprocess i flertalet länder.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev