Home Nyheter Höga förväntningar på avtal i Respiratorius

Höga förväntningar på avtal i Respiratorius

Höga förväntningar på avtal i Respiratorius

14 oktober, 2020

Respiratorius tog i juni in drygt 25 Mkr i en kraftigt övertecknad företrädesemission, pengar som bland annat skall allokeras till att finansiera förberedelser för en fas III-studie med cancerterapin VAL001. I takt med att denna studie närmar sig, ökar även förväntningarna på ett partneravtal, vilket fick extra skjuts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs rekommendation att Respiratorius bör gå direkt till fas III utan att utföra en fas IIb-studie.
Respiratorius läkemedelskandidat VAL001 utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). DLBCL är en sällsynt och aggressiv form av lymfkörtelcancer och den vanligaste typen av Non-Hodgkins Lymfom (NHL) där DLBCL utgör omkring 30 procent av fallen. Dagens standardbehandling utgörs av R-CHOP, en kombinationsbehandling som inkluderar både kemoterapi och det antikroppsbaserade läkemedlet Rituxan (rituximab).
Behandlingsutfallet av denna kombinationsterapi är dock suboptimal med en 5-årsöverlevnad på cirka 60-70 procent, vilket öppnar för nya terapier som VAL001.

Starka överlevnadsdata

År 2018 kunde Respiratorius publicera en artikel i den högt rankade vetenskapliga tidskriften för American Society of Hematology – Blood Advances – som visade att den totala 1-årsöverlevnaden var 100 procent för de 32 patienter som behandlats med VAL001 och R-CHOP. 2-årsöverlevnaden, vilket är ett ännu viktigare utfallsmått eftersom det ofta översätts till att sjukdomen botats, uppgick till hela 96,8 procent. Jämförelsedata ur en matchad referenspopulation ur det svenska lymfomregistret som behandlats med enbart R-CHOP visade en 1-årsöverlevnad om 89,6 procent och 2-årsöverlevnad om 81,7 procent.
VAL001 har även visat sig reducera mortalitetsrisken – alltså risken för att dö i DLBCL – med 80 procent jämfört med standardbehandlingen. Resultatet är iögonfallande med tanke på att mortalitetsreduktioner om 20–30 procent räknas som en kliniskt relevant förbättring.
Sammantaget påvisar resultaten en statistiskt säkerställd överlevnadsfördel för patienter som behandlats med VAL001 och R-CHOP jämfört med de patienter som mellan år 2000 och 2015 behandlats enbart med R-CHOP.

Målet är att inleda partnerskap inför fas III-studien

Johan Drott, vd Respiratorius

Nu återstår bara ett par steg innan nästa steg i utvecklingsarbetet med kandidaten kan ske, det vill säga en fas III-studie. Dels skall en farmakokinetisk studie utföras och dels ska ett studieprotokoll upprättas. Utöver detta skall prövningsmaterial i tablettform utvecklas och produceras. Parallellt med detta pågår ett intensivt arbete att välja den mest optimala partnern att genomföra studien med, och intresset är stort.
I en studio-intervju med BioStock i juni, framhöll vd Johan Drott att över 20 läkemedelsbolag hittills visat intresse för projektet, vilket får anses som ett mycket gott betyg för det Lundabaserade bolaget.
För att säkerställa att ett avtal kan undertecknas samarbetar Respiratorius med nordamerikanska Partner International Inc. som använder sitt globala nätverk för att identifiera intressenter, ett arbete som med andra ord hittills har gått bra. Man har dessutom signalerat att partneringarbetet fortskrider enligt plan trots den pågående Covid-19-pandemin.

Bolaget vill göra en exit

Att projektet tycks väcka intresse på bred front är dock ingen slump. Mot bakgrund av kandidatens solida överlevnadsdata har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderat Respiratorius att gå direkt vidare till en fas III-studie efter positiva resultat i fas I/IIa, utan att först behöva genomföra en fas IIb-studie.
Därutöver har bolaget en solid patentportfölj samt särläkemedelsstatus på de viktigaste marknaderna Europa och USA. Att bolaget öppet har kommunicerat att man har en ambition att göra en exit kan också ha ökat intresset.

VD har ett bra track record för att nå exit

I intervjun som refererades till ovan resonerade vd Johan Drott själv om att ett initialt avtal sannolikt kommer att avse en licens för tagaren att driva VAL001-projektet vidare, förknippat med en förskottsbetalning samt milstolpsrelaterade delbetalningar.
Drott vet sannolikt vad han pratar om, ett avtal för VAL001 skulle nämligen inte vara det första på hans resumé. Vid sidan av Respiratorius är Johan Drott även vd för det privatägda prostatacancerbolaget Diaprost som i januari i år sålde rättigheterna till sin antikropp h11B6 till ett icke-namngivet ledande läkemedelsbolag genom ett optionsavtal som tecknades redan 2017. Affären har ett totalt avtalsvärde i miljardklassen genom förskottsbetalning och forskningsfinansiering om 13 miljoner USD samt ytterligare ersättning som kan uppgå till 90 miljoner USD, vilket utgörs av optionsavgiften tillsammans med eventuella framtida kommersiella milstolpsbetalningar.
Diaprost-avtalet kan vara en tänkbar fingervisning kring Respiratorius förväntningar på ett avtal för VAL001-projektet.

Andra avtal i branschen

I början av 2020 undertecknades ett globalt samarbets- och licensavtal för tafasitamab mellan MorphoSys och Incyte. Incyte betalade MorphoSys 750 miljoner USD upfront, samt en aktieinvestering värt 150 miljoner USD. MorphoSys är också berättigad till milstolpsbetalningar värda upp till 1,1 miljarder USD, utöver eventuella royalties från läkemedlet vid ett eventuell marknadsgodkännande.
En annan nyligen genomförd affär med DLBCL i fokus skedde i april när Gilead Sciences Inc förvärvade Forty Seven Inc för 4.9 miljarder USD och därmed, bland annat, säkrade tillgång till bolagets ledande läkemedelskandidat magrolimab som Gilead ser möjligheter att kunna positionera mot DLBCL. I början på september undertecknade dessutom Abbvie och I-Mab ett avtal kring I-Mabs CD47-antikropp lemzoparlimab med en totalt avtalsvärde om 2.9 miljarder USD.
Samtliga dessa avtal inkluderar kandidater som delvis utvecklas mot DLBCL, men de skiljer sig ändå markant från VAL001. Dels är alla tre ovan nämnda kandidater antikroppar, alltså immunonkologiska terapier, ett läkemedelssegment som står väldigt högt i kurs just nu. Dels avser Gilead/Forty-affären ett fullskaligt bolagsköp och dels har respektive kandidat en betydligt bredare målindikation än enbart DLBCL, varför de går betydligt större marknader – och potentiella intäkter – till mötes.
Samtidigt som förvärv av andra DLBCL-kandidater indikerar ett stort intresse inom Respiratorius huvudindikation, och kan bidra till att öppna fler aktörers ögon även för VAL001, så är det svårt att uppskatta ett potentiellt avtalsvärde. Sannolikt kan ett avtal även innehåll en royaltykomponent vilket ytterligare försvårar en jämförelse.

Färre biverkningar med VAL001

För närvarande är den effektivaste DLBCL-behandlingen kombinationsterapin R-CHOP. Utvecklingen av innovativa läkemedel sker visserligen i snabb takt, men enligt Respiratorius är dessa nya läkemedel dock mycket kostsamma och kan medföra avsevärda biverkningar, varför man anser att VAL001 har flera konkurrensfördelar.
Två av Respiratorius potentiella framgångsfaktorer bygger på det faktum att VAL001 är baserad på en väletablerad substans, valproinsyra, som sedan 1960-talet använts för behandling av epilepsi. Detta innebär att säkerhetsprofilen och eventuella biverkningar är välkända, vilket är viktigt då patientgruppen inom DLBCL utgörs av äldre och därför mer känsliga personer. Den andra faktorn är att den kända säkerhetsprofilen sänker utvecklingsrisken i projektet avsevärt.
BioStock kommer med intresse följa Respiratorius fortsatta affärsutvecklingsaktiviteter och den fortsatta utvecklingsprocessen med såväl VAL001 som med bolagets andra kandidater, däribland RESP9000 som utvecklas inom KOL och astma.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev