Home Nyheter Respiratorius vänder blicken mot KOL och svår astma

Respiratorius vänder blicken mot KOL och svår astma

Respiratorius vänder blicken mot KOL och svår astma

26 oktober, 2020

Mycket har gått vägen för Respiratorius huvudkandidat, cancerpreparatet VAL001. Efter rekommendation av EMA att gå direkt till fas III söker man nu efter en partner för att få till avtal och ta preparatet vidare. Därmed läggs nu alltmer operativt fokus på nästa kandidat i utvecklingskön, RESP9000 för behandling av KOL och svår astma.
Kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller KOL, är en av de vanligaste och snabbast växande sjukdomarna i världen i dag. KOL är en inflammation i lungor och luftvägar som gör dem trängre. Till allra största del orsakas sjukdomen av tobaksrökning, men det kan också uppstå hos personer som vistats länge i miljöer där luften är förorenad.
Personer som drabbats av KOL blir ofta andfådda när de anstränger sig och orkar generellt mindre. Andra vanliga symptom är slemhosta och väsande, rosslande eller pipande andning. Till sist försämrar sjukdomen kroppens förmåga till syresättning, vilket många gånger leder till dödligt utfall.
2016 beräknades 251 miljoner människor runt om i världen bära på sjukdomen som dessutom orsakade 3 miljoner dödsfall. Det gör KOL till den fjärde främsta dödsorsaken i världen och om trenden håller i sig förväntas sjukdomen snart nå plats tre i listan.
I Sverige uppskattas mellan 400 000 och 700 000 personer ha KOL och det är vanligast förekommande hos de som rökt under en längre period. Det är ovanligt att se sjukdomen hos människor under 40 års ålder men bland långtidsrökare har omkring hälften fått KOL vid 75 års ålder.

Viktigaste behandlingen är att sluta röka

Det finns i dag ingen botande behandling för KOL. Den skada som är skedd på lungorna går inte att läka. Behandling av KOL-patienter går istället ut på att försöka förhindra en fortsatt försämring och lindra de besvär som uppstår. För det är rökstopp den viktigaste åtgärden.
Ett första led i att lindra besvären består ofta av inhalerbara luftrörsvidgande läkemedel, ibland i kombinationer. Sjukdomen kan fluktuera och under värre perioder sätts vanligtvis kortison in, antingen via inhalator eller som tablett. I de fall KOL påverkar syresättningen sätts syrgasbehandling in.
Astma allt vanligare i västvärlden
Astma beror på en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna som gör att de blir extra känsliga och smalnar. Astma kan dels uppstå på grund av en allergi, vilket är den vanligaste typen av astma hos barn. Dock så kan även kall luft, rök, stress och fysisk ansträngning ge astmatiska besvär.
2016 hade cirka 339 miljoner människor runt om i världen astma och sjukdomen blir allt vanligare i västvärlden, både bland barn och äldre. Vad ökningen beror på är inte helt kartlagt, men allergier, luftföroreningar och vissa ämnen inom yrkeslivet nämns som möjliga bovar. I Sverige lider mellan 8 och 10 av 100 personer av någon form av astma.
Precis som vid behandling av KOL används kombinationer av luftrörsvidgande läkemedel och kortison.

Enorm marknad i tillväxt

Läkemedel för behandling av olika respiratoriska tillstånd står för nästan 10 procent av all läkemedelsförsäljning i världen, vilket 2009 motsvarade en marknad på mer än 52 miljarder USD. Här står mediciner mot KOL och svår astma för mer än hälften av försäljningen.
För de åtta största marknaderna (USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Japan och Australien) estimerades marknaden till knappa 10 miljarder USD år 2015 och fram till 2025 väntas den ligga på cirka 14,1 miljarder USD vilket motsvarar en årlig tillväxt på 3,6 procent.

Existerande läkemedel baseras på gammal teknik

Trots denna enorma marknad baseras luftvägsutvidgande läkemedel, såväl existerande som de under utveckling, i stort på gamla redan kända mekanismer. Det rör sig ofta om singeldoskombinationer av långverkande beta-2-stimulerare (LABA) och långverkande antikolinergikum (LAMA) samt trippelkombinationer med inhalationssteroid (ICS).
Värt att notera är att det inte finns någon data som klart visar att lindrande läkemedel faktiskt förbättrar överlevnaden hos KOL-patienter. Dessutom finns det ett stort behov av att hitta nya antiinflammatoriska läkemedel som ersätter de biverkningstunga inhalationssteroiderna.
De enda läkemedlen på marknaden som tagit ett nytt grepp utvecklingsmässigt är Nucala från GlaxoSmithKline och Benralizumab från AstraZeneca, två biologiska läkemedel som riktar in sig mot en specifik grupp KOL-patienter med så kallad eosinofil lungvägsinflammation – ett sjukdomstillstånd som skapas av ett förhöjt antal vita blodkroppar vid namn eosinofiler.

Ny effektivare substans

Med andra ord finns det fortfarande utrymme för nya preparat mot både KOL och svår astma, ett marknadssegment som Lundabaserade Respiratorius ämnar avancera inom. Bolaget har arbetat med att ta fram ett läkemedel för behandling av KOL och svår astma sedan det grundades 1999.
Prekliniska studier har visat att bolagets tidigare huvudprojekt inom dessa indikationer, RESP1000, var mer effektivt än existerande läkemedel när det kommer till att motverka de underliggande mekanismerna som skapar luftvägsproblem. Likvärdiga antiinflammatoriska och bronkrelaxerande effekter har sedan visats även hos den nya substansen RESP9000, nu i kombination med en än mer fördelaktig säkerhetsprofil.

Kombinationsbehandling där existerande substanser inte biter

RESP9000 har visat sig kunna ge en fullständig relaxation av små luftvägar isolerade från human lungvävnad oavsett hur dessa har kontraherats. Detta är en fundamental skillnad från antikolinergiska läkemedel som endast kan motverka kolinergt inducerad luftvägskontraktion. Respiratorius forskning har visat att luftvägsvävnad från vissa patienter har en reducerad känslighet för beta-2-stimulerande substanser men att denna typ av vävnad fortfarande kan relaxeras av Respiratorius substanser. Okänslighet mot beta-2 är ett känt kliniskt fenomen och där skulle RESP9000 fylla ett viktigt behov på marknaden som tilläggsbehandling där nuvarande luftvägsvidgande läkemedel inte ger en tillräcklig effekt.

Siktar på klinik med förbättrad patentsituation

2018 skickade Respiratorius in en patentansökan för RESP9000 som, vid ett godkännande ger en marknadsexklusivitet i ansökta länder till och med 2038, vilket ger bolaget en fördelaktig konkurrenssituation.
Motiverat av kandidatens goda prekliniska resultat, fördelaktiga säkerhetsprofil och attraktiva patentsituation har RESP9000 seglat upp som Respiratorius främsta projekt inom KOL och svår astma. Nu är siktet inställt på att ta projektet till klinisk utveckling, vilket vore en viktig och värdedrivande milstolpe för bolaget.
Därmed arbetar man för att snarast möjligt avsluta det prekliniska programmet med toxikologiska studier i samarbete med ledande, certifierade toxikologiska laboratorier. Ett projektteam med experter har byggts upp och tox-studierna beräknas påbörjas och fortgå under 2021. Parallellt med detta kommer GMP produktion inför fas 1 att pågå och arbetet med process- och formuleringsutveckling har redan påbörjats. Projektet beräknas gå in i fas I under första halvan av 2022.
Notera att Respiratorius även utvecklar VAL001 för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), en sällsynt och aggressiv form av lymfkörtelcancer. Kandidaten står redo för fas III vilket bolaget söker en partner för. Läs mer om kandidaten och dess avtalspotential här.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev