Home Intervjuer Spago Nanomedical blickar framåt

Spago Nanomedical blickar framåt

Spago Nanomedical blickar framåt

Spago Nanomedical blickar framåt

8 februari, 2022

First North-listade Spago Nanomedical har inlett året med positiva nyheter från såväl SpagoPix- som Tumorad-projekten. Bolagets finansiella status avrapporterades nyligen i och med delårsresultatet för det fjärde kvartalet 2021. BioStock kontaktade vd Mats Hansen för en kommentar och en framåtblick.

Nanomedicinbolaget Spago Nanomedical utvecklar SpagoPix, ett nytt kontrastmedel för cancerdiagnos med magnetresonanstomografi (MRT), samt en ny radionuklidbehandling mot cancer med Tumorad. Båda projekten är baserade på en patenterad teknologiplattform med funktionella nanopartiklar som ansamlas i tumörvävnad.

Delårsrapport vittnar om högre aktivitet

Nyligen publicerade bolaget sin rapport för sista kvartalet 2021 och redogjorde samtidigt för de senaste händelserna. Förlusten under fjärde kvartalet uppgick till 13,1 Mkr jämfört med 7,1 Mkr under samma period 2020.

Det operativa kassaflödet rapporterades till -12,1 Mkr i fjärde kvartalet jämfört med -5,1 Mkr med samma period förra året. Kassabehållningen på balansdagen uppgick till 52,5 Mkr jämfört med 28,5 Mkr året innan.

Det ökade negativa kassaflödet reflekterar en högre aktivitet i bolaget, främst drivet av förberedelserna med Tumorad inför klinisk fas.

Interimsresultat med SpagoPix

I december blev den andra dosgruppen i fas I-studien SPAGOPIX-01 med produktkandidaten SN132D fullrekryterad och under inledningen av 2022 kunde man meddela positiva interimsresultat från studien. Förutom god kontrast i solida bröstcancertumörer kunde man även observera god kontrast i avbildning av lever och bukspottkörtel. Med dessa resultat i ryggen, expanderar därför bolaget studien till att omfatta även dessa områden. Läs mer.

Prekliniska data i Tumorad

De lovande resultaten i SpagoPix-projektet innebär en validering av teknologin, samtidigt som de är positiva för utvecklingen inom Tumorad och bolagets radionuklidterapi.

Under det fjärde kvartalet avslutade Spago Nanomedical det regulatoriska prekliniska programmet med kandidaten 177Lu-SN201. Studierna visade att kandidaten med god marginal var säker för de kliniskt relevanta doserna i den kommande kliniska studien i bröstcancer. Förberedelser pågår med 177Lu-SN201 för att inleda en fas I/II-studie under 2022.

I januari meddelade Spago även prekliniska data som indikerade effekt i en modell för kolorektalcancer, något som kan innebära ett utökat behandlingsområde för läkemedelskandidaten. Läs mer.

Vd blickar framåt

BioStock kontaktade vd Mats Hansen för en kommentar kring rapporten och om vad som väntar under den närmaste tiden.

Mats, siffrorna skvallrar om att aktiviteten har ökat i bolaget, vad är det som driver kostnaderna just nu?

– Det är framförallt framstegen inom Tumorad-projektet som visar sig. Vi har under 2021 med framgång kunnat genomföra såväl klinikförberedande prekliniska studier som tech-transfer av produktionsprocessen och de ökade kostnaderna är ett tecken på dessa aktiviteter.

Kassabehållningen rapporterades till cirka 52 mkr vid årsskiftet – hur ser finansieringsplanen ut för 2022?

Mats Hansen, CEO Spago Nanomedical
Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

– Vi hade en total kostnadsmassa om ca 46 MSEK för helåret 2021 och planen som tidigare kommunicerats att inom liggande budget slutföra den pågående kliniska prövningen SPAGOPIX-01 och göra Tumorad helt startklar för tester i människa ligger fast. Därefter kommer vi att behöva finansiering, främst för genomförandet av den planerade fasI/II studien inom Tumorad.

Interimsresultaten i er kliniska studie SPAGOPIX-01 ser lovande ut, hur kommer ni att gå vidare i studien?

– Resultaten så här långt är mycket positiva, SN132D uppvisar i interimsanalyser kliniskt relevant kontrast i brösttumörer med bibehållen säkerhet. Studien går vidare för att bygga ett underlag för nästa utvecklingssteg, inte minst genom att vi även inkluderar patienter med cancer i bukspottskörteln som misstänks ha spridit sig till levern. Detta kan ge en värdefull indikation på bredden i användbarhet med SN132D.

Ni presenterade även nya prekliniska data i Tumorad, vilken roll spelar dessa fynd för den kommande kliniska studien?

– Studier av terapeutisk effekt i prekliniska cancermodeller är viktiga för att peka på möjligheterna med läkemedlet i människa. Vi kunde visa signifikant förlängd överlevnad i en modell för kolorektalcancer, en indikation med stort kliniskt behov som genom sin kliniskt dokumenterade EPR-effekt kan lämpa sig väl för behandling med 177Lu-SN201.

– De positiva resultaten ger naturligtvis ett ökat självförtroende för att vi ska lyckas uppnå terapeutisk effekt även i människa.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev