Home Nyheter Coegin Pharma utökar satsningen

Coegin Pharma utökar satsningen

Coegin Pharma utökar satsningen

10 mars, 2021

Coegin Pharma, som utvecklar en ny metod för cancerbehandling, har haft en intensiv period sedan introduktionen på NGM Nordic SME i höstas. Nu har bolaget utformat en strategisk plan för att tillvarata den breda potentialen för den cPLA2α-hämmande metoden. Två indikationsspecifika utvecklingsprojekt ska knoppas av i egna bolag samtidigt som nytt kapital tas in för en fortsatt fokuserad utveckling mot flera cancerformer. BioStock pratade med vd Tore Duvold, som berättade mer om strategin.

Metoden som Coegin Pharma utvecklat går ut på att hämma cPLA2α-enzymet, som är känt för att vara involverat i en mängd inflammatoriska sjukdomar, inklusive flera cancerformer och precancerösa tillstånd som exempelvis aktinisk keratos (AK). Det är på just AK som fokus ligger för närvarande, men metodens breda tillämpning gör att man nu tar ett nytt grepp för att accelerera den fortsatta utvecklingen på flera plan. Läs mer om Coegins behandlingsmetod här.

Validerad verkningsmekanism

Bolaget har tidigare erhållit proof-of-concept inom psoriasis vilket har givit en solid klinisk validering av verkningsmekanismen. Det medicinska behovet och marknadspotentialen inom cancer och precanceriösa tillstånd har dock bedömts vara större, vilket gjort att man slagit in på den nuvarande banan.

Just nu planeras inför en kombinerad klinisk fas I/II-studie med huvudkandidaten AVX001 i patienter med AK för att utvärdera säkerhet och effekt. Baserat på samma verkningsmekanism genomförs samtidigt prekliniska studier med substanser som visat lovande effekt i både cancer- och njurmodeller. Det är dessa projekt som Coegin nu vill kunna ge den uppmärksamhet de förtjänar med den nya strategin. Läs mer om AK-projektet här.

Dotterbolag bildas och knoppas av

Coegin kommer att bilda två nya dotterbolag där det första kommer att fokusera på systemiska behandlingar av cancer, såsom leukemi och trippelnegativ bröstcancer. Det andra bolaget kommer att fokusera på kroniska njursjukdomar. Då de båda bolagen står på samma vetenskapliga grund kommer de inleda med gemensamma pre-kliniska studier varpå de inför studier i människa kommer att Lex-ASEA-utdelas till aktieägarna och noteras.

Detta ökar enligt Coegin fokus på varje enskilt projekt, dels genom möjligheten att knyta till sig specifik kompetens, men tanken är även att det ska effektivisera vidare kapitalanskaffning. De båda bolagen väntas kunna bli avknoppade under det första och det tredje kvartalet 2022.

Emissioner finansierar strategiskiftet

För att kunna utföra den nya strategin bedömer Coegins styrelse att bolaget, utöver nuvarande kassa, under 2021 och 2022 kommer att behöva tillskott på mellan 40 och 50 Mkr. I ett första steg görs två emissioner om totalt cirka 31,4 Mkr.

En riktad emission på 15 Mkr tecknas av nederländska Nyenburgh Holding (NYIP), som fokuserar på europeiska bioteknik- och läkemedelsbolag. NYIP tecknar nya aktier till en kurs på 0,32 kr per aktie, vilket innebär en utspädning om cirka 8,3 procent.

En företrädesemission till bolagets nuvarande ägare, kommer vid full teckning att tillföra 16,4 Mkr. Teckningskursen i företrädesemissionen är densamma som i den riktade emissionen, vilket för befintliga ägare som inte deltar kommer att innebära en utspädning om cirka 8,4 procent.

Användning av emissionslikviden

Tillsammans med befintliga medel kommer emissionerna att finansiera den kombinerade fas I/II-studien som planeras för AVX001 i AK. De kommer även att finansiera planering och uppstart av en fas IIa-studie med kandidaten vid användning i basalcellscancer samt för de prekliniska undersökningar som de framtida dotterbolagen planerar att genomföra tillsammans. Medlen är även menade att täcka spinoff- och noteringsprocessen gällande de båda dotterbolagen.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Coegin Pharmas vd Tore Duvold för att få veta mer.

Tore, ni gör nu en offensiv satsning med er utveckling av er cPLA2α-hämmare. Hur ska man som aktieägare tänka i den här processen?

– Vi skapar större värde genom att expandera vår pipeline, vi minskar risken genom att öppna för fler möjligheter för vår innovation och vi utnyttjar vår unika tillgång med ett begränsat kapitalbehov.

Ni riktar ju er mot flera olika indikationer med er metod. Vad finns att säga om marknadspotentialen?

Tore Duvold, vd Coegin Pharma

 – Aktinisk keratos och basalcellscancer är två mycket vanliga sjukdomar där de befintliga behandlingarna ofta förknippas med svag effekt, lång behandlingstid, smärta, biverkningar och kosmetiska skador.

 – En effektiv produkt med kortare behandlingsperiod och mindre biverkningar kommer att vara ett viktigt bidrag till behandlingen av dessa vanliga sjukdomar och den kommer även att ha en signifikant marknadspotential.

– De systemiska behandlingarna med vår first-in-class cPLA2α-hämmare i cancer och i kronisk njursjukdom har en betydande potential att behandla allvarliga sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov av säkra och effektiva behandlingar.

Hur kommer strategin för de immateriella rättigheterna se ut?

 – Vi har en bred patentportfölj som täcker samtliga indikationer som vi avser att utforska. Vi bedriver dessutom ett aktivt arbete med att kontinuerligt utöka patentskyddet och stärka IP-situationen för våra tillgångar.

 Hur ser du på att Nyenburgh Holding kommer in som delägare i bolaget?

 -Vi välkomnar varmt Nyenburgh Holding som en seriös och professionell ägare i Coegin. De har förstått det unika i våra tillgångar, potentialen i vår pipeline och det låga kapitalbehovet till ett rimligt pris i förhållande till de ytterligare aktiviteter bolaget kan påbörja .

 Avslutningsvis, ert projekt inom AK är snart i klinisk fas I/II, hur ser du på partnerdiskussioner och licensavtal här?

– Vi förväntar oss kliniska resultat från studien redan i början av nästa år och vi planerar att inleda diskussioner under 2021 med möjliga partners som har kompetens att utveckla och marknadsföra läkemedelskandidaten.

 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

TECKNINGSRÄTTER Aktieägare i bolaget har företrädesrätt att för varje innehavd (1) aktie på avstämningsdagen erhölls en (1) teckningsrätt.  Varje tio (10) teckningsrätter ger härvid rätt att teckna en (1) ny aktie i företrädesemissionen.
TECKNINGSKURS Teckningskursen i nyemissionen är 0,32 kr per aktie.
TECKNINGSPERIOD 9 mars  – 23 mars 2021
HANDEL I TECKNINGSRÄTTER 9 mars – 18 mars 2021. Handel i rätter sker på NGM Nordic SME.
BERÄKNAD DAG FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL 25 mars 2021
UTSPÄDNING Genom företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med högst 2 310 463,62 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i företrädesemissionen uppgår till cirka 9,09 procent, beräknat före den annonserade riktade emissionen.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev