Home Nyheter Iconovo intensifierar den globala affärsutvecklingen

Iconovo intensifierar den globala affärsutvecklingen

Iconovo intensifierar den globala affärsutvecklingen

24 augusti, 2020

Iconovo hade ett framgångsrikt första halvår, vilket framgår tydligt av bolagets Q2-rapport. Förutom att nå flera viktiga milstolpar har inhalationsbolaget genomfört betydande åtgärder för att kunna fokusera mer på affärsutveckling och stärka sin internationella marknadsposition. BioStock kontaktade vd Johan Wäborg för att diskutera rapportens höjdpunkter.
Lundabaserade Iconovo publicerade nyligen sin Q2-rapport och givet bolagets intensifierade fokus på affärsutveckling tydliggörs dess höga ambitioner.

Fokus på affärsutveckling

Medicinteknikbolaget Iconovo utvecklar inte enbart inhalatorer utan även pulverformuleringar som skall användas tillsammans med deras inhalatorer, för behandling av luftvägssjukdomar såsom astma och KOL. Genom sina fyra proprietära inhalationsplattformar – ICOres, ICOone, ICOcap och ICOpre – har Iconovo etablerat en stark produktportfölj som ger möjligheter att positionera sig på den växande globala marknaden, och bolaget har vidtagit flera steg för att nå detta mål.
Under årets andra kvartal anställde Iconovo Johan Wäborg som ny vd och hans omfattande erfarenheter av affärsutveckling ska driva Iconovos framtida tillväxt. Rekryteringen skedde under en svår period med en pandemi som ledde till att flera länder stängde ned sina ekonomier och därmed drastiskt minskade antalet affärersförbindelser i allmänhet.

Viktiga milstolpar uppnådda

Med ny vd vid rodret hanterades emellertid situationen väl då bolaget lyckades hålla virtuella affärsdiskussioner med såväl potentiella kunder som partners. Det har inneburit att bolaget kunnat bibehålla ett positivt momentum och man har samtidigt vuxit internt.
Man har dessutom uppnått ett antal viktiga milstolpar, inklusive den viktiga CE-märkningen av en av sina plattformar, ICOcap, som nu kan användas i kliniska prövningar över hela Europa. Den intresserade köper produkten direkt från Stevanato, en av Iconovos tillverknings- och distributionspartners. Läs mer.

Närmar sig de internationella marknaderna

En av de mest relevanta höjdpunkterna i Q2-rapporten är Iconovos drivkraft att etablera sig på den internationella marknaden, både vad gäller utökat IP-skydd och distributionsavtal. Under första halvåret har Iconovo t.ex. tagit flera steg för att stärka sin position i Asien.
Ett sådant steg kom i juni då ICOres, Iconovos reservoarbaserade inhalator, erhöll ett Intention To Grant från det kinesiska patentverket, vilket skyddar tekniken i ICOres-plattformen. Detta var faktiskt den andra gången plattformen erhållit en sådan utfästelse från ett asiatiskt patentverk, den första kom förra året från de japanska myndigheterna.
Under sommaren kunde Iconovo även kommunicera att ett fjärde royaltyavtal undertecknats, tillika det första i Asien, med Sydkoreanska BNC Korea Co Ltd. Licensavtalet representerar ett viktigt insteg i regionen med en partner som besitter goda kunskaper om dessa marknader. En av de viktigaste aspekterna med avtalet är att det involverar två olika formuleringar för ICOcap; generiska versioner av Seebri och Ultibro.
Affären ger Iconovo tillgång till ungefär 15 procent av dagens globala marknad avseende de två formuleringarna, och kan komma att stimulera till fler liknande avtal för Iconovo framöver. Läs mer om affären här.
Ett annat steg för att uppnå bolagets globala ambitioner togs förra veckan, denna gång med fokus västerut då när den amerikanska patentmyndigheten USPTO utfärdade ett Intention to Grant rörande ICOres. Det aktuella patentet kommer att ge Iconovo tillgång till världens enskilt största marknad och utgör därmed en möjlighet att öka värdet på bolagets produktportfölj.

Andra affärsmöjligheter

När 2019 gick mot sitt slut meddelade Iconovo sin avsikt att investera i en ytterligare en plattform, ICOpre, som ska bli en generisk version av GSKs Ellipta. Ellipta-inhalatorn, och dess tillhörande torrpulverformuleringar, förväntas dominera inhalationsmarknaden under de kommande tio åren. När Elliptas första patent sedermera löper ut 2025 öppnas dock marknaden för generiska versioner av produkten och Iconovo räknar med ICOpre då skall vara redo för att exploatera detta marknadsutrymme.
För att expandera verksamheten ännu snabbare slöt Iconovo, under årets andra kvartal, ett samarbetsavtal med Amneal Ireland Limited. Avtalet avsåg den fortsatta utvecklingen av en generisk version av AstraZenecas Symbicort Turbuhaler (budesonide/formoterol), en produkt som värderas till 2,5 BUSD årligen.
Projektet involverar användningen av Iconovos flerdosinhalator, ICOres, som administrationssystem för en generisk formulering av astmaläkemedlet. Partnerskapet slöts i anslutning till Iconovos planer att göra större investeringar i projektet för att ta ICOres budesonide/formoterol till marknaden och nå patienterna så snabbt som möjligt. Båda dessa projekt representerar betydande affärsmöjligheter för Iconovo på lång sikt.

»Iconovo är ett litet svenskt bolag, men verkar på en global marknad med kunder som har regionala, eller till och med globala, ambitioner. Förutom på de allra största marknaderna, kräver de nödvändiga investeringarna att vi enbart samarbetar med ambitiösa bolag med motsvarande regionala eller globala ambitioner« — Johan Wäborg, vd för Iconovo

Vd kommenterar rapporten

Sammantaget pekar Iconovos Q2-rapport för 2020 på ett bolag under omvandling, med en solid affärspotential och med mycket att se fram emot. Trots att försäljningen för bolaget pekar nedåt och kostnaderna uppåt jämfört med samma period förra året, ser Iconovos ekonomi hälsosam ut med 75 Mkr på banken.
BioStock kontaktade Iconovos vd Johan Wäborg för att få hans syn på huvudbudskapet i Q2-rapporten, ta del av hans förväntningar på bolaget fragment samt få en kommentar på delårsbokslutet.
Johan Wäborg, är du nöjd med Q2-rapporten?
– Jag är nöjd med resultaten för Q2 2020. Naturligtvis skulle vi vilja se en kontinuerlig försäljningstillväxt, men eftersom vi fortfarande får våra intäkter främst från milstolpsbetalningar är kvartalsvisa variationer väntade. Men vad som av ännu större betydelse är att vi gör kontinuerliga framsteg i våra projekt med målet att komma ut på marknaden och därigenom generera royaltyintäkter.
Om du skulle lyfta fram en specifik del i rapporten, vad skulle det vara?
– Vi är verkligen glada över att ha Amneal tillbaka som partner i det generiska Symbicort ICOres-projektet och att ha fullt stöd från en flexibel och engagerad partner. Vi var också mycket nöjda med Stevantos CE-märkning av ICOcap, vilket även krävde en betydande insats från Iconovos sida. Bland alla våra projekt så är det detta som kan förväntas börja leverera royaltybetalningar tidigast.
Sammantaget har ni vidtagit flera åtgärder för att utöka den internationella affärspotentialen. Först och främst, hur viktigt är detta för bolaget?
– Iconovo är ett litet svenskt bolag, men verkar på en global marknad med kunder som har regionala, eller till och med globala, ambitioner. Förutom på de allra största marknaderna, kräver de nödvändiga investeringarna att vi enbart samarbetar med ambitiösa bolag med motsvarande regionala eller globala ambitioner.
För det andra, vad anser du – i generella termer– vara viktigast för bolaget på lång sikt?
– Att hitta en bra samarbetspartner för utvecklingen av ICOpre och att ta våra ICOres-projekt till marknaden. Det kommer att generera royaltyintäkter till förmån för aktieägarna och ge Iconovo möjlighet att sträva efter ännu mer ambitiösa utvecklingsmål.

Johan Wäborg, CEO för Iconovo

– Dessutom måste jag nämna avtalet med BNC Korea, som visserligen skrevs under efter utgången Q2. Det kommer inte enbart att generera framtida royalties och eftersom det är vårt fjärde royaltyavtal kan vi ni med trygghet hävda oss som ett bolag med en bred projektportfölj som inte behöver förlita sig på ett eller två projekt framöver.
För det tredje, förväntar du dig fler liknande avtal under de kommande månaderna?
– Vi arbetar ständigt med att nå nya kundavtal, men dessa förhandlingar är ganska långa processer, vilket gör det svårt att säga exakt när de kommer att realiseras. Vi har för närvarande fyra royaltyavtal för generiska produkter, men vi strävar naturligtvis efter fler. Vi skulle också vilja ingå ett royaltyavtal för en innovativ produkt som följer den normala registreringsvägen.
Hur kommer det senaste avtalet med BNC Korea att påverka Iconovos affärspotential?
– Det kommer att tillföra ytterligare värde, både i form av milstolpsbetalningar och royalties. Men det ökar dessutom sannolikheten för Iconovo att hitta partners för de resterande 85 procenten av den globala marknaden allteftersom projektet mognar och den återstående utvecklingsrisken sjunker.
Kan vi förvänta oss fler liknande licensavtal i framtiden?
– Ja, det här är vår affärsmodell och historiskt sett har vi visat att den fungerar.
Hur viktigt är nyheten om ett Intention to Grant från den amerikanska patentmyndigheten?
– Vi kan bara utlicensiera en produkt om vi kan leverera IP-skydd eller know-how. Iconovo erbjuder exklusiva rättigheter till en kombinerad läkemedelsprodukt och våra kunder är bara villiga att betala royalties om de får exklusiva rättigheter till en överlägsen produkt. Detta är kärnan i Iconovos erbjudande. Det aktuella patentet gör att våra framtida amerikanska ICOres-kunder kan känna sig trygga med sin konkurrenskraft på den amerikanska marknaden utan att behöva ställas mot en identisk kopia.
Rapporten indikerar att ni har en god kassaposition, men den visar också en minskad försäljning under H1 samt att kostnaderna har stigit jämfört med samma period under föregående år. Vad är din kommenterar till detta?
– Iconovos nuvarande försäljning baseras på milstolpsbetalningar som kommer att variera från kvartal till kvartal. Det är en naturlig fluktuation för vår verksamhet. Kostnaderna ökade delvis på grund av nyanställningar som syftar till att påskynda utvecklingen, men framförallt spenderar vi för närvarande en hel del resurser på utvecklingen av vår fjärde inhalatorplattform ICOpre. Det var även bakgrunden till att vi tog in mer pengar under fjolåret och är en del av vår investeringsplan.
Slutligen, vad betraktar du som Iconovos mest värdefulla affärsmöjlighet just nu?
– Jag vill inte betona en specifik affärsmöjlighet över en annan. Alla våra kunder är viktiga och de kommer alla att hjälpa oss att generera framtida royaltyintäkter. Vi vill ha många projekt för att balansera den totala risken i bolaget och därmed också skilja Iconovo från enprojektsbolag som lägger alla sina ägg i samma korg. 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev