Home Nyheter Cyxone förmedlar en bra start med ljusa utsikter

Cyxone förmedlar en bra start med ljusa utsikter

Cyxone förmedlar en bra start med ljusa utsikter

18 maj, 2020

Malmöbaserade Cyxone har lämnat rapport för årets första kvartal. Covid-19 har inte drabbat bolaget på något avgörande sätt enligt vd Ola Skanung utan aktiviteten i bolaget har fortlöpt enligt plan. Bakom kulisserna pågår aktiviteter inom läkemedelsutvecklingen, men även förberedelser inför framtida licens- och partneringdiskussioner.
First North-noterade Cyxone är ett kliniskt biomedicinskt bolag som utvecklar immunmodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar. I portföljen ingår för närvarande två kliniska läkemedelskandidater, T20K mot multipel skleros (MS) och Rabeximod mot ledgångsreumatism (RA).

Kvartalsrapporten visar att utvecklingsplanen följs

Bolaget har nu lämnat sin rapport för första kvartalet 2020. Rörelseresultatet redovisades till -10,2 Mkr, med ett negativt kassaflöde om 9,9 Mkr från den löpande verksamheten. Kassabehållningen på balansdagen uppgick till 51,8 Mkr. Siffrorna avslöjar inga oväntade avvikelser, utan återspeglar planenliga aktiviteter under det gångna kvartalet.
Ola Skanung, tf vd, uttrycker i samband med rapporten en god utvecklingstakt i projekten, trots den omfattande viruspandemin:

»Första kvartalet 2020 har naturligtvis präglats mycket av Covid-19-pandemin som sveper över världen. Vi på Cyxone arbetar som följd mer virtuellt än vanligt, men för övrigt påverkas vår verksamhet inte nämnvärt.«

T20K – beredningsform och prekliniska studier

Cyxone utvecklar T20K som en långsiktig, oral behandling av MS med potential att bromsa eller stoppa sjukdomsprogressionen. Ambitionen är att behandlingen med T20K ska innebära färre allvarliga biverkningar och bidra till en bättre livskvalitet för MS-patienter. Läs mer om projektet här.
Just nu pågår arbete med att ta fram en oral beredningsform för kandidaten. Diskussioner förs med olika kontraktsforskningsorganisationer och man har kommit en bit på vägen, meddelar Cyxone i rapporten.
Utöver beredningsformen ska T20K genomgå prekliniska studier som ska ge svar på toxikologi, hur kandidaten tas upp i oral form samt hur länge den stannar kvar i kroppen. När dessa studier har avslutats och analyserats, kan Cyxone börja planera för en fas I-studie med oral administrering.
I slutet av mars meddelade även Medicinska universitetet i Wien att de skickat in en ny ansökan om ett utökat patent för T20K. Det innebär ett längre patentskydd och även nya möjligheter för Cyxone att utforska. Läs mer.

Rabeximod – tillverkning och kapsulering

Rabeximod är en s.k. First-in-Class-kandidat mot RA, vilket innebär en ny verkningsmekanism som potentiellt kan skapa bättre livskvalitet med färre biverkningar hos drabbade patienter.
Tidigare i våras inledde Cyxone tillverkning av ny Rabeximod-substans och när den är färdigställd, kommer Evotec-bolaget Aptuit att utföra kapsuleringen av kandidaten. När kapseltillverkningen är klar kommer Cyxone att söka tillstånd för fas IIb-studien hos de regulatoriska myndigheterna i berörda länder.
Hittills har bolaget lämnat in ansökningar till de etiska kommittéerna i tre länder och under våren har ytterligare en kommitté godkänt ansökan vilket gör att alla inlämnade ansökningar nu godkänts. Trots viss påverkan av Covid-19 i denna process så ligger planen fast att Cyxone ska kunna inleda sin fas IIb-studie med Rabeximod under första kvartalet 2021.

Ser framåt med tillförsikt

Cyxone kan därmed konstatera att kvartalets aktiviteter har fortlöpt väl och att man har flera milstolpar att se fram emot under resten av året.

Ola Skanung, tf vd och CFO, Cyxone

»Vi utnyttjar tiden vi har nu till att ta fram en långsiktig strategi för att driva utvecklingsarbetet framåt. Det gäller både utformningen av utvecklingsprogrammen och hur vi bäst paketerar våra projekt för att optimera värdet inför framtida licens- och partneringdiskussioner. Vi kommer att stå väl rustade inför alla de milstolpar som står för dörren för att säkerställa bästa möjliga utfall av våra studier« – kommenterar Ola Skanung, tf vd Cyxone, i pressmeddelande

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev