Home Nyheter Follicum om patentbesked för diabeteskandidat

Follicum om patentbesked för diabeteskandidat

Follicum om patentbesked för diabeteskandidat

25 mars, 2020

Follicums diabetesprojekt tog ett steg framåt i fredags i och med ett preliminärt patentgodkännande från det europeiska patentverket avseende bolagets diabetespeptider. BioStock kontaktade vd Jan Alenfall för att få veta mer om projektet, patentgodkännandet och hur man ämnar positionera Follicums behandlingsalternativ i det substanstäta diabetesfältet.
I dag lider omkring 425 miljoner människor i världen av diabetes. Den globala prevalensen bland vuxna har fördubblats de senaste 35 åren och 2045 förväntas antalet individer med diabetes ha ökat till 629 miljoner.
Diabetes kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga komplikationer varav svåra följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår kan nämnas. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet.
Det finns därmed ett stort och växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer och som samtidigt förebygger diabetiska komplikationer. Det är här som Follicum ämnar positionera sin läkemedelskandidat.

»Vi kan tyvärr inte gå in på detaljer men vi har placerat oss på diabetes-kartan och har löpande diskussioner med potentiella partners. Vi ser hela tiden ett ökande intresse och vårt fortsatta arbete med att bygga ett intressant erbjudande blir viktigt under året« — Jan Alenfall, vd Follicum

Håravfall och diabetes i fokus

Follicum utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes. Inom det sistnämnda fokuserar man på att göra blodglukoskontrollen mer långvarig jämfört med nuvarande behandlingar, för att därigenom kunna minska risken att allvarliga följdsjukdomar uppstår.
Problemet med dagens diabetesläkemedel är att deras effekt ofta avtar med tiden, att alla patienter inte svarar på behandlingen, samt de ovan nämnda riskerna för allvarliga diabeteskomplikationer som orsakas av den avtagande behandlingseffekten och påföljande fluktuerande blodsockernivåer.
2018 lyckades Follicum i samarbete med den schweiziska proteomics-specialisten Dualsystems Biotech, kartlägga receptorer i insulinproducerande celler dit bolagets peptider binder. Tesen var, och är fortfarande, att dessa receptorer är potentiella targets för stimulering av insulinutsöndring och färre diabeteskomplikationer.
Ett år senare, i februari 2019, valde Follicum en läkemedelskandidat – samt några uppföljningskandidater – i form av peptider för att genomgå preklinik rörande säkerhet och effekt, för att samla data och förbereda inför kommande kliniska studier.

Projektet tog fart 2019

I oktober 2019 kunde Follicum meddela att man erhållit en finansiell injektion om 700 000 Euro från Eurostar i syfte att ta diabetes-projektet vidare till kliniska studier under 2020, pengar som ska bana väg för en smidig preklinisk utveckling av diabetesprojektet i form av GMP-produktion, säkerhetsstudier och klinisk validering.
Två månader senare kunde bolaget rapportera positiva, humana ex vivo-data från diabetesstudier med en ny klass av FOL-peptider. Bolaget hade bedrivit dessa studier genom två olika samarbeten, ett med Lunds universitet och ett med schweiziska InSphero.
De två forskarteamen studerade förmågan hos peptider att inducera insulinsekretion i Langerhanska öar från mänskliga donatorer och resultaten visade att peptiderna i dessa ex vivo-studier har förmågan att frisätta insulin i linje med en GLP-1-analog. Effekten av peptiderna på betaceller som tidigare rapporterats kan således reproduceras i mänskligt material, vilket är viktigt att kunna visa i ett tidigt skede.
De två studierna, som visade samma resultat, följs av flera studier som för närvarande pågår för att ge ytterligare stöd för det terapeutiska värdet av FOL-peptider vid olika diabetiska komplikationer.

Godkänd patentansökan

En ny milstolpe i diabetesprojektet nåddes förra veckan med ett preliminärt godkännande av en patentansökan från det europeiska patentverket (EPO). Patentet avser nya peptider och användande av dessa vid behandling av diabetes. EPO har utfärdat ett Intention to Grant, vilket innebär att patentverket har för avsikt att bevilja bolagets patentansökan. Det kommande patentet kommer att gälla till och med 4 maj 2038.

Jan Alenfall, vd Follicum

För att få veta mer om nuvarande status i projektet, kontaktade BioStock Follicums vd, Jan Alenfall.
Att ett bolags innovationer erhåller patent är ju alltid ett gott tecken. Mer konkret, på vilket sätt anser du att EPOs kommande patentgodkännande styrker ert diabetesprojekt?
– Det innebär att vi nu har säkrat patentskyddet för en grupp av aktiva peptider vilket är viktigt. Eftersom patentgranskningen tar tid, flera år, kan man inte alltid vara säker på att man erhåller det skydd som täcks inom den ursprungliga ansökan, därför är EPOs positiva besked mycket glädjande.
Projektet har erhållit anslag från Novo Nordisk Foundation och sedan tre år tillbaka ingår ni även i ett internationellt diabeteskonsortium med bland andra Johnson & Johnson Innovation och Pfizer. Kan du berätta mer om detta?
– Inom anslaget från Novo Nordisk Foundation arbetar vi tillsammans med professor Jan Nilssons grupp på CRC vid Lunds Universitet med prekliniska studier för att studera Follicums peptider i ytterligare modeller och i humant material. I det internationella diabeteskonsortiet, LUDC-IRC, är vi delaktiga i flera olika sk ”Work Packages”. Vårt samarbete fortlöper enligt plan och vi bygger kontinuerligt upp ett allt större nätverk av mycket erfarna forskare och forskargrupper.
Förra veckan pausade ni er fas II-studie inom FOL-005-projektet, vilket du kommenterade i BioStocks studio. Se videointervjun här. Diabetesprojektet befinner sig ju i preklinik och är inte beroende av resurser från sjukvården på samma sätt. Tror ni i dagsläget att Covid-19-pandemin kommer att få någon inverkan på detta projekt?
– Inte som det ser ut just nu. Vi är fortfarande i det prekliniska utvecklingsskedet i detta projekt vilket innebär att vi inte påverkas av restriktioner vad gäller t ex patientrekrytering. Såväl vårt eget laboratorium som de kontraktsforsknings-lab som gör studier åt oss arbetar som vanligt och allt pågående arbete löper på enligt tidplan.
Dagens behandlingsalternativ för diabetiker är visserligen effektiva i ett tidigt skede, men de kan i många fall inte förhindra ett förlopp där sjukdomen förvärras och komplikationer uppstår. På vilket sätt står era peptider ut i konkurrensen med de behandlingar som finns idag?
– Vi har sett gynnsamma effekter på ett antal parametrar och vi följer upp dessa nu i pågående studier. Bl a har vi sett att våra peptider kan skydda betacellerna från de skadliga effekterna av långvariga höga sockerkoncentrationer som man ser hos en diabetisk patient. Dessutom har våra studier visat att Follicums peptider kan återställa en försämrad eller förlorad funktionalitet hos de insulinproducerande betacellerna. Denna kombination av effekter kan komma att bli mycket viktiga för en stor del av världens diabetespatienter.
De globala kostnaderna för behandling av diabetes och dess följdsjukdomar uppskattas till 673 miljarder USD årligen. Av dessa kan 610 miljarder USD – alltså 90 procent – tillskrivas diabetesrelaterade komplikationer medan läkemedelskostnaderna för att behandla diabetes bara utgör en mindre del. Marknaden är stor, liksom tillväxtpotentialen, och det finns många spelare som vill ha del av kakan. Mot denna bakgrund, vad har ni hittills sett för intresse för ert diabetesprojekt från större läkemedelsbolag?
– Vi kan tyvärr inte gå in på detaljer men vi har placerat oss på diabetes-kartan och har löpande diskussioner med potentiella partners. Vi ser hela tiden ett ökande intresse och vårt fortsatta arbete med att bygga ett intressant erbjudande blir viktigt under året.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev