Home Nyheter Övertecknad emission och studiedata stärker BrainCool

Övertecknad emission och studiedata stärker BrainCool

Övertecknad emission och studiedata stärker BrainCool

21 november, 2019

BrainCools nyss genomförda företrädesemission övertecknades till 105 procent och inbringar därmed knappt 40 Mkr till kassan efter emissionskostnader. Samtidigt visar flera vetenskapliga studier på statistiskt signifikanta fördelar med hjärnkylning som en del av akutbehandlingen vid exempelvis hjärtstopp, något som väntas kunna ge BrainCools pågående marknadslansering av produkterna RhinoChill och BrainCool System på flera marknader ytterligare bränsle.
Att medicinsk kylning av patienter som drabbats av hjärtstopp kan ge högre överlevnad och bättre neurologiskt utfall är argument som nu får ökat stöd, bland annat av resultatet från den omfattande franska Hyperion-studien, som nyligen presenterats. Därtill vinner Lundabolaget BrainCoolteknologi för tidig nedkylning av patienter ytterligare stöd i nya dataanalyser som har undersökt tidsfaktorns betydelse i behandlingsprocessen och för olika patientgrupper. En glimt av en kommande publikation av en klinisk utvärdering på 858 patienter visar därtill statisk signifikans till fördel för bolagets metod.
Medicinteknikbolaget BrainCool har uttalat höga ambitioner om att slå igenom som en ledande aktör på den globala hypotermimarknaden. Med ledande teknologi för både snabb nedkylning och kontinuerlig temperaturreglering och en bred produktportfölj inom stora indikationer som hjärtstopp, stroke och onkologi siktar bolaget högt, med en etablering på den amerikanska marknaden allra överst på prioriteringslistan – detta samtidigt som även försäljningen i Europa nu tagit fart med den viktiga tyska marknaden som draglok. Inom ramarna för verksamhetens två affärsområden inom hypotermi, Brain Cooling och Pain Management, har man även utvecklat en innovativ behandlingsmetod som skall förebygga oral mukosit (OM), en vanlig bieffekt vid cancerbehandling. Läs mer om BrainCools onkologiprojekt här.

Stort intresse för att teckna nya aktier

Ett intensivt nyhetsflöde från BrainCool under veckan inleddes med en avisering om att den just avslutade företrädesemissionen övertecknades och därmed tillför kassan ett tillskott på 40,1 Mkr före kostnader. Teckningsgraden noterades till 105 procent, varav 80 procent med företrädesrätt, vilket innebar att inga garantiåtaganden behövde nyttjas. Man poängterade även att emissionen genomförts på egen hand, utan finansiell rådgivare, vilket besparat aktieägarna en kostnad på cirka 3 Mkr enligt bolagets pressmeddelande.
Internt är tilltron till bolagets framtidsutsikter bevisligen stark. Både BrainCools ledning och styrelse deltog fullt ut i emissionen och tecknade sina andelar motsvarande 2,5 Mkr, eller cirka 6 procent, av emissionsbeloppet. 8 022 380 nya aktier emitterades och det totala antalet är nu 48 134 282 aktier. Ett antal insiderköp tidigare under året, från såväl vd Martin Waleij som andra nyckelpersoner i bolaget, är signaler om god tilltro till bolagets framtidsutsikter.

Hyperion-studien visar på stöd för hypotermi

Samtidigt som beskedet om att finansieringen genomförts med framgång passade BrainCool också på att belysa ånyo aktualiserade resultat från den franska Hyperionstudien som publicerades i New England Journal of Medicine i början av oktober och samtidigt i Berlin på European Society of Intensive Care-konferensen. Under den gångna helgen lyftes studien återigen fram under ett symposium arrangerat av American Heart Association (AHA) i Philadelphia.
Studien omfattade 584 hjärtstopps-patienter med icke-chockerbara hjärtrytmer på 25 franska intensivvårdsavdelningar och genomfördes mellan 2014 och 2018. Undersökningen jämförde effekten av att kyla ner patienterna till 33 grader jämfört med att temperaturreglera till 37 grader. Resultaten visar att fler patienter i hypotermigruppen hade en förbättrad neurologisk status efter 90 dagar jämfört med kontrollgruppen.
En tidigare studie från 2013 har jämfört kylning till 36 grader med 33 grader och då inte funnit någon signifikant skillnad i utfallet. Det har därefter blivit ett alternativ att kyla till 36 grader efter hjärtstopp även i USA då denna högre måltemperatur går snabbare att uppnå med den teknologi som stått till buds, samtidigt som dessa riktlinjer har ifrågasatts utifrån ett effektperspektiv till förmån för snabbare kylning till lägre måltemperatur, något som senare studier alltså verkar ge stärkt stöd för.
BrainCools vd Martin Waleij kommenterar:

Martin Waleij, vd BrainCool

”Studien från 2013 inkluderade patienter för vilka kylbehandling startade först efter 10 timmar, samtidigt som överlevnaden i studiens båda armar låg på 48 /50 procent vilket är ovanligt högt för patientgruppen. Det indikerar att man i studien inkluderat många ”friska” patienter. Flera retrospektiva studier i USA och Australien har också visat på ökad dödlighet och sämre neurologifunktion när kylning till 36 grader implementerats.”

BrainCool tog inte själva aktiv del i den aktuella Hyperion-studien, men konstaterar att det finns en statistisk signifikans i favör för hjärnkylning för icke-chockerbara patienter, vilket ger ett robust stöd till den generella utvecklingen för hela hypotermi-marknaden.

Ny studie visar att tidig kylning leder till ökad överlevnad

Under helgens AHA-konferens presenterades även resultat från en prospektiv analys av insamlade data från PRINCESS-studien med BrainCools bärbara produkt RhinoChill som utvecklas för medicinsk kylning vid stroke och hjärtstopp. PRINCESS-studien, som inkluderade cirka 700 patienter, publicerades i våras och kunde visa att de hjärtstoppspatienter som fått tidig kylning hade bättre överlevnadsmöjligheter samt uppvisade en förbättrad neurologisk återhämtning.
Två kommande kliniska publikationer låg till grund för presentationen.
Studien som presenterades i helgen analyserade patienter som hade fått nedkylning inom 20 minuter från hjärtstopp jämfört med patienter som hade fått vänta längre på behandling. Resultaten visade att kylning inom 20 minuter från inträffat hjärtstopp både ökar patientens chans till överlevnad och bibehållen neurologisk funktion. Resultaten är statistiskt signifikanta – vilket innebär att det är konstaterat faktum – och väntas bli publicerade i en vetenskaplig tidskrift senare i vinter. Ytterligare en studie där data från både PRINCE och PRINCESS-studierna, omfattandes totalt 858 patienter, visade även den signifikanta resultat och ska ligga till grund för en vetenskaplig publikation.

RhinoChill hjälper även patienter med chockerbara hjärtrytmer

Ytterligare en presentation under AHA-konferensen visade data både från pilotstudien PRINCE från 2010 där RhinoChill användes, och den större PRINCESS-studien. Det statistiska underlaget omfattade 843 patienter varav 325 hade chockerbara hjärtrytmer och 518 patienter hade icke-chockerbara hjärtrytmer.
I gruppen med patienter med chockerbara hjärtrytmer visade analysen att de som fått behandling med RhinoChill redan i ambulansen klarade sig bättre än de som behandlades med hypotermi först när de anlände till sjukhuset. Även denna skillnad är statistiskt signifikant och även här väntas en vetenskaplig publikation av hela resultatet omfattande alla 843 patienterna.

Tid till måltemperatur avgörande

Tidsfaktorn diskuterades även i samband med Hyperion-studien, där tiden från randomisering till måltemperaturen 33 grader var 317 minuter, medan det i Princess-studien tog 101 minuter för gruppen som behandlades med RhinoChill. Slutsatsen i diskussionen blev att resultatet troligen hade blivit avsevärt bättre om kylningen hade implementerats tidigare i behandlingen så att man kunde ha nått måltemperaturen tidigare.
Nästa år väntas nya riktlinjer komma från myndigheterna i USA, Europa och Tyskland beträffande akut behandling av hjärtstillestånd. Mycket pekar alltså på att nå måltemperaturen så snabbt som möjligt vid hypotermi är av stor betydelse och detta direktiv väntas också ingå i de kommande anvisningarna, vilket i sin tur kan ge BrainCool – som i RhinoChill har en teknologi som möjliggör den önskade snabba effekten – trumf på hand.

Vet sitt värde och ser stora möjligheter

Efter att under året ha övervägt ett antal strategiska alternativ där man i en tidigare intervju med BioStock bland annat uppgett att bolaget uppvaktats av en större industriell partner, har BrainCool valt att gå framåt som en självständig aktör där man anser sig ha potential att bli globalt marknadsledande inom segmentet för medicinsk kylning. Med påfylld kassa och färska vetenskapliga rön som stöd, kan BrainCool nu ta sig an etableringen i USA med bibehållet självförtroende, en bättre förhandlingsposition och starkare försäljningsargument. Parallellt fokuserar man även på att slutföra sin kliniska cancerstudie inom OM, den största i sitt slag som hittills genomförts, där man räknar med att kunna presentera resultat under första kvartalet 2020.
Se studiointervjun med BrainCools vd Martin Waleij nedan:

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev