Home Nyheter BrainCool reser 40 Mkr på väg mot kommersiellt genombrott

BrainCool reser 40 Mkr på väg mot kommersiellt genombrott

BrainCool

BrainCool reser 40 Mkr på väg mot kommersiellt genombrott

6 november, 2019

Medicinteknikbolaget BrainCool utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom medicinsk kylning (hypotermi). Bolagets produkter spänner över ett antal indikationer med stora medicinska behov som stroke, hjärtstopp och oral mukosit och man kommer allt närmare ett kommersiellt genombrott. För att finansiera marknadslanseringar, stärka sin position i förhandlingar med potentiella partners samt främja bolagets utveckling genomför BrainCool nu en företrädesemission om 40,1 Mkr.
Lundabolaget BrainCool har två tydliga mål – att bidra till ökad överlevnad och neurologisk funktion för patienter inom akutvården samt att öka överlevnaden för cancerpatienter genom att minska allvarliga biverkningar. De här målen ska uppnås med hjälp av bolagets tre huvudsakliga produkter inom medicinsk kylning – BrainCool System (som i USA säljs under varumärket IQool System), RhinoChill System och Cooral System.
Samtliga tre produkter är CE-märkta och marknadsgodkända inom EU, medan BrainCool System även är godkänt av FDA för marknadsföring och försäljning i USA. Dessutom har bolaget säkrat godkännanden på ett par marknader i Asien; Sydkorea samt Vietnam.

Medicinsk kylning på frammarsch

Medicinsk kylning, eller hypotermi, är en behandlingsmetod på stark frammarsch och både antalet kliniska studier och forskningsanslag har ökat stadigt. Varje år drabbas miljontals människor världen över av tillstånd där behandling med medicinsk kylning kan vara avgörande för utfallet och analytiker bedömer att den globala marknaden för hypotermi och temperaturreglering kommer att vara värd cirka 3 miljarder USD per år 2024.
Behandlingen går ut på att patientens kroppstemperatur sänks till mellan 32 och 36 grader. Genom att sänka kroppstemperaturen kan man skydda hjärnan och andra organ från skador som kan uppstå i samband med syrebrist. Tillstånd såsom stroke eller hjärtstopp kan leda till syrebrist men om den drabbades kroppstemperatur sänks behöver hjärnan mindre syre vilket kan mildra hjärnskador.
Kylning kan dessutom även motverka vissa biverkningar vid strålning- och cellgiftsbehandling för cancer.

Tre produkter – stora medicinska behov

Det är inte bara en växande marknad ur ett finansiellt perspektiv som BrainCool siktar mot med sina tre huvudsakliga produkter utan också en marknad med betydande medicinska behov.
BrainCool System och RhinoChill är produkter för temperaturreglering och nedkylning av patienter drabbade av hjärtstillestånd och stroke, medan Cooral System fokuserar på att motverka oral mukosit (OM), en biverkning som drabbar ungefär 80 procent av alla patienter som behandlas med cellgifter eller strålning. OM innebär smärtsamma blåsor och sår på munnens slemhinnor som kan leda till att de drabbade får stora svårigheter att äta och dricka, i värsta fall till den grad att cancerbehandlingen måste avbrytas. Tillståndet är inte bara plågsamt för de drabbade utan kan kosta samhället upp till cirka 70 000 USD per patient i ökade vårdkostnader, enligt en nyligen publicerad studie av amerikanska forskare.
Idag saknas effektiva behandlingar mot OM utöver att låta patienterna tugga på isbitar för att lindra symptomen, en metod som i sig både medför infektionsrisker och är svår för patienterna att tolerera i någon längre utsträckning. Genom kylning med Cooral System vill BrainCool inte bara mildra OM-symptomen utan motverka dess uppkomst. Cooral System har genomgått ett antal studier, till exempel har en första studie i Japan inom prevention av OM slutförts med goda resultat, samtidigt som en stor nordisk studie rörande OM nu befinner sig i slutfasen.

BrainCool flyttar fram positionerna

Under det gångna året har BrainCool gått starkt framåt och bolagets vd Martin Waleij menar att man nu närmar sig ett kommersiellt genombrott. En tydlig indikation på detta är bolagets kraftigt ökade omsättning under de tre första kvartalen 2019. Jämfört med samma period förra året har omsättningen ökat med 343 procent, från 0,7 Mkr till 3,1 Mkr.

Martin Waleij, vd BrainCool

Bolaget har även stärkt sin position genom ett antal marknads- och patentgodkännanden. Under året har BrainCool System erhållit patentgodkännande i Europa och i Kina. Dessutom har BrainCool System fått marknadsgodkännande i Korea medan RhinoChill har fått detsamma i Vietnam. BrainCool etablerar sig således även på den asiatiska marknaden och har distributionsavtal på plats i såväl Korea som Vietnam där även försäljning har initierats, om än i relativt blygsam skala. På den viktiga kinesiska marknaden har bolaget etablerat ett första samarbete med ett universitetssjukhus i Nanjing som utvärderar Cooral System – liksom i USA har produkten i Kina erhållit regulatoriskt snabbspår, fast track regulatory approval process, vilket bekräftar myndigheternas syn på OM som ett allvarligt tillstånd där relevanta behandlingsalternativ saknas och kan underlätta ett marknadsgodkännande.

Fokus på USA och Tyskland

När det gäller marknadsstrategin ligger dock BrainCools huvudfokus på USA och Tyskland, två mycket stora marknader där man på senare tid har börjat göra ett allt större avtryck och där BrainCool bedömer att man kan öka försäljningen ytterligare inom en snar framtid.
Den amerikanska marknaden förefaller vara mycket lämpad för BrainCools produkter. Dels är betalningsviljan i USA stor, även om formella reimbursement-avtal ännu saknas, dels visar marknaden stark tillväxt. Landet har dessutom tydliga riktlinjer inom hjärtstopp och neurologi gällande feber- och temperaturreglering genom kylbehandling, som i korthet innebär att samtliga patienter skall behandlas med metoden.
BrainCool har under året gjort en stark entré på den amerikanska marknaden och genom sitt amerikanska dotterbolag BrainCool Inc har man etablerat direktförsäljning i USA. I början av augusti skrevs ett samarbetsavtal med MedOne Group för USA-marknaden och bara en vecka senare kunde man meddela att man mottagit en genombrottsorder från två amerikanska sjukhus på IQool System.
Det är värt att notera att sjukhusen tillhör en kedja med mer än tjugo sjukhus vilket indikerar att flera beställningar kan vara att vänta. Så sent som i slutet av oktober rapporterades även en order på två system från en klinik i Pennsylvania – enligt bolaget den första beställningen som inte föregåtts av att sjukhuset ifråga först velat utvärdera produkten, vilket indikerar att produkterbjudandet är starkt jämfört med konkurrerande alternativ.
Året har även inneburit ett stadigt avancemang på den viktiga tyska marknaden. De senaste månaderna har man erhållit en stadig ström av beställningar från sjukhus i Tyskland, bl.a. har man skrivit ett ramavtal med Universitetssjukhuset i Freiburg rörande leverans av minst 100 behandlingar med RhinoChill innan oktober 2020, till följd av att man på sjukhuset infört behandling med RhinoChill som en standard. Ytterligare 8 tyska sjukhus har även ansökt om att RhinoChill ska ingå i den allmänna tyska sjukvårdsförsäkringen så att kostnaden för RhinoChill-behandlingar ersätts med s.k. reimbursement.

BrainCool siktar högt

De senaste tidens framgångar i USA och Tyskland tycks ha stärkt BrainCools självförtroende avsevärt. Under Stora Aktiedagen tidigare i veckan meddelade vd Martin Waleij att bolaget siktar mot listbyte till First North nästa år för att därefter ta steget till Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista under 2022. Enligt Waleij har BrainCool som mål att inom 3-4 år komma ikapp branschkollegan Sedana Medical, som säljer produkter för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar,bland annat på den viktiga tyska marknaden. Sedana Medical har i dagsläget ett börsvärde som är 11,5 gånger så högt som BrainCools, så uttalandet är onekligen ett uttryck för gott självförtroende.

Genomför företrädesemission om 40 Mkr

I primärt syfte att understödja den pågående marknadslanseringen på flera marknader genomför BrainCool under perioden 29 oktober – 12 november en företrädesemission som om den fulltecknas tillför BrainCools kassa cirka 40 Mkr före emissionskostnader. Dessa beräknas uppgå till cirka 4 Mkr, vilket är att betrakta som relativt lågt för en fullt ut garanterad emission.
Bolaget avser att utöver att främja sin försäljningsplan också använda emissionslikviden till att återbetala lån, samt täcka bolagets rörelsekapitalbehov och stärka bolagets position gentemot potentiella samarbetspartners i kommande förhandlingar. Man räknar med att likviderna kommer att finansiera bolaget under 2019 och 2020.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD

9 oktober – 12 november

TECKNINGSKURS

5 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

EMISSIONSVOLYM

Vid en fulltecknad Företrädesemission tillförs BrainCool cirka
40 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka
4 MSEK.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

 29 oktober – 8 november

HANDEL MED BTA

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 29 oktober 2019 fram till att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 49, 2019.

GARANTIÅTAGANDE

87% av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden och cirka 13% av Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden. Därmed är hela Företrädesemissionen täckt av garantiåtaganden eller teckningsåtaganden.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]


prospektikon1
[divider]MEDIA[/divider]
Bolagspresentation av vd Martin Waleij vid BioStock Life Science Summit 23 okt 2019:

YouTube video

Videointervju med vd 5 nov 2019:
YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev