Home Nyheter Vältajmade studiedata inför kapitalrunda i Aptahem

Vältajmade studiedata inför kapitalrunda i Aptahem

Vältajmade studiedata inför kapitalrunda i Aptahem

30 oktober, 2019

Sepsisbolaget Aptahems teckningsoption TO4 är aktuell för inlösen, vilket kan tillföra upp till 14 Mkr. Tajmingen kunde sannolikt inte vara mer fördelaktig då bolaget nyligen kunde offentliggöra studiedata som indikerar att läkemedelskandidaten Apta-1 inte enbart har potential som behandling mot sepsis, utan preliminärt även att lösa blodproppar och att stimulera vissa protein för att motverka autoimmuna sjukdomar. Att studien dessutom gjordes i högre primater var ytterligare ett styrkebesked, givet framtida studier i människa. BioStock har träffat bolagets vd Mikael Lindstam för en kommentar.
Aptahem presenterade nyligen data kring sin sepsis-kandidat Apta-1 vid World Congress of Intensive Care i Australien inför läkare, KOLs och pharma-representanter. Den överlevnads data som bolaget presenterade väckte stort intresse bland åhörarna.
Den internationella exponeringen kommer också lägligt givet att Aptahem just nu löser in teckningsoptionen TO4 och som vid fullt utnyttjande kan inbringa upp till 14 Mkr.
Mikael Lindstam, kan du börja med att i korta drag berätta för nytillkomna läsare om Apta-1 och vilken data ni har för kandidaten?
– Absolut! I samarbete med ett antal kommersiella utvecklingslaboratorier globalt har vi utfört flera prekliniska studier där Apta-1 utvärderats i väletablerade prekliniska modeller för sepsisliknande situationer. I dessa studier har vi kunnat påvisa att intravenös administrering av Apta-1, vilket är den gångbara metoden vid akut tillstånd, korrelerar med en förbättrad överlevnad hos försöksdjuren där överlevnaden signifikant stiger med högre doser i ett linjärt förhållande.

– Vidare har de prekliniska studierna påvisat att kandidaten särskiljer sig markant från många av dagens behandlingar då Apta-1 har en multi target-effekt. Bland annat har vi sett att Apta-1 påvisar en positiv påverkan på ett antal centrala faktorer relaterade till koagulationsprocessen som fibrinolytiska effekter. Med andra ord har kandidaten kapacitet att minska storleken på, eller rentav förebygga, uppkomsten av blockerande blodkroppar.
– Därutöver har vi noterat att kandidaten hämmar ett antal inflammatoriska faktorer i kombination med en kraftigt stimulerande effekt på kroppens egna antiinflammatoriska respons. Här jämförde vi Apta-1 bland annat med läkemedlet Dexametason och en viktig slutsats vi har kunnat dra, är att Apta-1 är betydligt mer effektiv. Prekliniska toxikologiska studier har hittills visat på en mycket god säkerhetsprofil på ett brett doseringsfönster. Detta är mycket lovande givet det sköra tillstånd som sepsis-patienter befinner sig i när ett akutläkemedel som Apta-1 skall administreras.
– Vår nyligen kommunicerade studie i icke-humana primater (NHP) styrker de tidigare indikationerna att Apta-1 har en multiverksam profil med god effekt i sepsisliknande tillstånd. Fördelen är alltså att Apta-1, jämfört med dagens behandlingar, kan adressera bl.a. både koagulationsprocessen och inflammationsprocessen i sjukdomstillståndet.

» Den helhetslösning vi ser att Apta-1 kan erbjuda, givet fortsatt goda resultat, är potentialen att markant höja livskvaliteten för de miljontals människor som drabbats av sepsis vilket vi såklart ser som en stor drivande faktor i vårt fortsatta utvecklingsarbete.« – Mikael Lindstam, vd Aptahem

Varför är det så viktigt att adressera både koagulationsprocessen och inflammationsprocessen i sepsis, som Apta-1 gör?
– Genom att verka både mot koagulation och inflammation samtidigt kan Apta-1 effektivisera stabiliseringsprocessen däremellan och på så sätt minimera de skador på vitala organ och vävnader som annars kan bidra till livshotande effekter hos patienten.
– De behandlingsmetoder som erbjuds idag har inte förmågan att göra detta, utan adresserar oftast enbart en av flera sjukdomsmekanismer som inflammation, vilket kan leda till permanent skadebildning hos patienten. Den helhetslösning vi ser att Apta-1 kan erbjuda, givet fortsatt goda resultat, är potentialen att markant höja livskvaliteten för de miljontals människor som drabbats av sepsis vilket vi såklart ser som en stor drivande faktor i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Något annat som verkligen står ut som utropstecken i NHP-studien är era helt nya upptäckter gällande Apta-1s potential inom ytterligare indikationer. Kan du berätta mer om detta?
– Ja, vi är väldigt glada över de goda resultat som kom ut av NHP-studien, i synnerhet över de nya insikter som den gav upphov till vilket ger indikationer på möjligheter inom en mycket bredare applikation utöver sepsisområdet. Bland annat såg vi att Apta-1 visar en pro-fibrinolytisk effekt vilket innebär att kandidaten verkar blodproppslösande och är därför även av betydelse för sepsis. Dessutom såg vi vidare att substansen visar förmåga att främja naturlig reparation av skadad vävnad, vilket i sin tur kan hjälpa kroppen att verka förebyggande mot skador på kärlväggar vid sepsis.

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem

– Utöver dessa upptäckter kunde vi se att Apta-1 dessutom har möjlig potential att verka som ett skydd mot autoimmuna sjukdomar. Detta genom att substansen stimulerar ökad produktion av ett protein som rensar ut döda celler till följd av apoptos (programmerad celldöd). Detta är en mycket spännande upptäckt som vi på sikt kommer att titta vidare på.
NHP-studien var den första som gjordes i högre primater, istället för t.ex. i gnagare. Hur stor betydelse har detta med tanke på era kommande studier i människa?
– Detta är givetvis ett stort steg i vår process för att ta fram en effektiv behandling av ett så globalt omfattande och livshotande tillstånd. Genom att bekräfta och mäta våra hypoteser om Apta-1s positiva och effektiva verkan i det djurslag som är så nära människa man kan komma, kan vi med god övertygelse fortsätta framåt i utvecklingen mot kommande studier i människa. Vi ska inte heller glömma att våra resultat har backats upp av flera studier på människoblod, ex-vivo dvs utanför kroppen. Dessa resultat korrelerar till de studier i gnagare och primat vi utfört vilket potentiellt indikerar att Apta-1 verkar på grundläggande mekanismer för däggdjur. Med så goda resultat i ryggen kan vi nu med ytterligare stärkt självförtroende höja blicken mot spännande händelser framöver.
Ni närmar er nu avslutningen av ert prekliniska program och härnäst väntar de avslutande toxikologiska studierna, GLP-toxen, innan ni kan gå in i studier i människa. Vilken betydelse får det faktum att ni därmed transformeras till ett bolag i klinisk fas, ur ett partnering- eller licensperspektiv?
– Det är såklart ett viktigt steg för oss på Aptahem att kunna gå in i nästa fas i utvecklingsprocessen av Apta-1 och på så sätt komma ett steg närmare möjligheten att kunna erbjuda en effektiv behandling av sepsis. Men om man ser det ur ett partnering- och licensperspektiv handlar det alltid om balans och timing; vissa partners letar efter mycket tidiga projekt och då gäller det att visa på bra och bred data som stärker den långsiktiga potentialen. Andra vill se mer kliniskt proof of concept och följa bolaget under lång tid, för att på så sätt se hur saker och ting utvecklas. Det beror helt enkelt på vilka vi pratar med. Det vi ser som viktigt genom hela processen är därför att alltid leverera resultat som lever upp till de förväntningar som ställs på oss och vår kandidat, vilket jag tycker att vi har kunnat göra – och mer därtill!

»Saknaden av ett heltäckande alternativ bland behandlingarna på marknaden återspeglas även i utvecklingsstadiet av läkemedel där några få andra läkemedelskandidater enbart angriper delar av sepsisförloppet. Med sin multiverksamma mekanism som motverkar såväl koagulering och inflammation samt bl a reglerar fibrinolytiska systemet är Apta-1 unik.«

Om vi funderar lite mer på marknaden som i slutändan väntar för ert projekt – hur ser konkurrenssituationen ut jämfört med redan befintliga respektive andra läkemedel under utveckling?
– Marknaden för oss ser bra ut! I dagsläget behandlas symtomen av sepsis med flertalet så kallade one target mediciner då det inte finns något heltäckande alternativ för hela förloppet. I första läget blir patienten vanligen behandlad, om det är en bakteriell infektion med ett brett spektrum av antibiotika med förhoppningen att lyckas motverka infektionen och stabilisera sjukdomsförloppet. Utöver detta behöver blodtryck, puls, andningsfrekvens och temperatur följas och vid behov behandlas med ytterligare läkemedel. Tyvärr är det vanligt att patienten redan utvecklat en inflammatorisk obalans och då behövs andra åtgärder
– Saknaden av ett heltäckande alternativ bland behandlingarna på marknaden återspeglas även i utvecklingsstadiet av läkemedel där några få andra läkemedelskandidater enbart angriper delar av sepsisförloppet. Med sin multiverksamma mekanism som motverkar såväl koagulering och inflammation samt bl a reglerar fibrinolytiska systemet är Apta-1 unik. Vi ser nu att läkemedelsbolag börjar förstå att sepsis behöver en multi target behandlingslösning. Vi hoppas att de lovande prekliniska resultaten, som pekar mot att vi har en på de mest viktiga mekanismerna heltäckande multi target behandling, står sig även i kliniska studier. Om så är fallet är vi övertygade om att det finns möjlighet till att ta en stor marknadsandel vid ett framtida godkännande.

»Vad vi dessutom har sett, bland annat i vårt samarbete med Seattle Children’s Hospital, är att fokus på sepsis nu är stort, vilket är extra glädjande då de vi pratat med har visat mycket stort intresse för Apta-1 och dess mekanism. Med vår unika läkemedelskandidat tror vi oss ha stor möjlighet att ta en naturlig andel av det högt intressanta marknadssegmentet och hjälpa de patienter som drabbas av sepsis.«

Varför är, enligt dig, sepsis ett intressant marknadssegment?
– Sepsis är en mycket vanligare sjukdom än många känner till och bara i Europa drabbas nästan 1,2 miljoner människor årligen, varav 450 000 av dessa avlider. Det är en andel som vi anser vara alldeles för hög och vill bekämpa. Utöver detta kan flera andra sjukdomar leda till sepsis, vilket innebär att mörkertalen också kan vara stora kring antal drabbade årligen. Sepsis kan även vara svårdiagnostiserat då tillståndet kan variera beroende på när man kommer in till vården, vilket gör det än mer intressant med ett multi target läkemedel som potentiellt täcker en stor del av sepsis tillståndet. Den ekonomiska bördan för samhället är dessutom väldigt stor då många patienter får permanenta skador som kan kräva livslång behandling. Utifrån detta kan vi se att marknaden för sepsis både är stor och i betydande behov av bättre behandlingar.
– Vad vi dessutom har sett, bland annat i vårt samarbete med Seattle Children’s Hospital, är att fokus på sepsis nu är stort, vilket är extra glädjande då de vi pratat med har visat mycket stort intresse för Apta-1 och dess mekanism. Med vår unika läkemedelskandidat tror vi oss ha stor möjlighet att ta en naturlig andel av det högt intressanta marknadssegmentet och hjälpa de patienter som drabbas av sepsis.
Just nu pågår en kapitalanskaffning i form av teckningsoptionen av serie 4 (TO4) som löper ut den 11 november. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 2,20 SEK per aktie. Enligt förra veckans rapport hade ni per 30 september en kassa om cirka 16,8 Mkr, som alltså kan drygas ut med maximalt 14 Mkr i mitten av november. Hur ser du på er finansiella situation och hur avser ni att använda likviden från TO4?
– Det kapitaltillskott som TO4 innebär kommer att spela en viktig roll i det fortsatta utvecklingsarbetet och öppna upp för många möjligheter att utforska potentiella vägar framåt. Som vi var inne på lite tidigare har vi alltså GLP-toxen framför oss nu närmast, vilken kommer kunna påbörjas så fort vi har tillverkat en ny batch av Apta-1. Med GLP-studierna avklarade kommer vi att kunna gå in i den kliniska fasen och studera i människa för första gången.
Slutligen, varför anser du att marknaden ska investera i er pågående teckningsoption?
– Aptahem svarar med Apta-1 på ett oerhört stort och än idag ej bemött behov av snabb och effektiv behandling av sepsis, ett tillstånd som är bland de allra dyraste att behandla på sjukhus idag. Apta-1 är unik i sin potentiella multieffektprofil, jämfört med dagens begränsade behandlingar. Detta, tillsammans med ett dedikerat och kompetent team, bidrar till en stark position på marknaden och vi har sett mycket goda effekter i de prekliniska studier vi såhär långt kunnat genomföra.
Läs även: Teckningsoption kan ge Aptahem kapitalinjektion om 19 Mkr (21 okt 2019)
Se en video-intervju med vd Mikael Lindstam här: ”Intresset för Aptahems läkemedelskandidat växer” (22 okt 2019)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev