Home Nyheter Teckningsoption kan ge Aptahem kapitalinjektion om 19 Mkr

Teckningsoption kan ge Aptahem kapitalinjektion om 19 Mkr

Teckningsoption kan ge Aptahem kapitalinjektion om 19 Mkr

21 oktober, 2019

Bioteknikbolaget Aptahem utvecklar läkemedelskandidaten Apta-1 för behandling av de livshotande organ- och vävnadsskador som kan orsakas av sepsis. Bolagets plan är att leda Apta-1 till kliniska studier inom detta område där det, trots hög dödlighet, saknas effektiva behandlingar. Aptahems teckningsoption är nu aktuell för inlösen vilket kan tillföra bolaget upp till 19 Mkr.
Apta-1 är Malmöbaserade Aptahems främsta läkemedelskandidat och adresserar tillstånd som är typiska för sepsis, även känt som blodförgiftning. Utvecklingen är nu framme i ett viktigt prekliniskt skede och positiva bekräftande resultat samt nya effekter från Aptahems studie med icke-humana primater (Non Human Primates, NHP) kommunicerades så sent som i förra veckan när rapporten blev färdigställd. Med dessa positiva data i ryggen kan bolaget nu intensifiera potentiella partnering- och licensieringsarbete samt accelerera planeringen inför att gå in i kliniska studier i människa.

Sepsis-studier indikerar god effekt

Det finns ett stort behov av att utveckla effektiva metoder och läkemedel för att diagnosticera och behandla sepsis. Sjukdomstillståndet drabbar årligen 31 miljoner människor världen över och av vilka ungefär 6 miljoner avlider samt långt fler får bestående skador.
Sepsis är ett akut tillstånd där en infektion får immunförsvaret att överreagera och utsöndra inflammatoriska och antiinflammatoriska substanser som kan leda till att blodet överkoagulerar som i sin tur kan leda till proppar eller plättar som när de sitter på kärlväggarna kan leda till inflammatorisk respons som sedan leder till vävnadsnedbrytning och då kan kärlen börja läcka vilket sänker blodtrycket (septisk shock), varpå tillförseln av syre till vitala organ minskar. Infektionen kan ge upphov till blodproppar som ytterligare försämrar patientens tillstånd, samt orsaka livshotande och bestående organskador.
Med ledning av interrimsdata från NHP-studien har Aptahem observerat att läkemedelskandidatens kombinerade verksamhetsprofil indikerar god effekt i sepsisliknande tillstånd. Fördelen som Apta-1 har gentemot befintliga läkemedel är just den kombinerade profilen att kunna adressera både koagulationsprocessen och inflammationsprocessen i sjukdomstillståndet.
Aptamerteknologin bakom Apta-1 baseras på forskning som har bedrivits under nära två decennier medan Aptahem upptäckte och förädlade alla de egenskaper som bolaget byggt sina framgångar på så här långt.

Tillverkning av Apta-1 är igång

I juli slöt Aptahem ett avtal med brittiska LGC Group för tillverkning av substanser till sin läkemedelskandidat Apta-1. LGC Group har sedan kontraktsstart tillverkat Apta-1 i mindre batcher för att optimera uppskalningen mot den stora batch som behövs för GLP-toxikologin och dessutom har partnern utvecklat 2 nya analysmetoder som enligt bolaget är bättre än de man hade tidigare. Genom avtalet med LGC Group har tillgången och kvaliteten på Apta-1 säkerställts, vilket gör att Aptahem nu kan se fram emot de första leveranserna som väntas inom kort.

Samarbete i Seattle

Aptahem samarbetar med flera internationella forskningsinstitutioner. Ett av dessa är det ansedda barnsjukhuset Seattle Children’s Hospital (Seattle CH) och Seattle Children’s Research Institute (Seattle CRI) där sepsis är ett prioriterat område. Seattle CRI gjorde under våren en pilotstudie med Apta-1 och resultaten innebar värdefull extern validering av Aptahems egna resultat. Nu går Seattle CRI vidare med en större studie för att grundligare undersöka läkemedelskandidatens potential och verkningsgrad.
Genom träffar med olika forskargrupper och kliniker på Seattle CH/CRI kunde Aptahem sondera framtida studier och samarbeten som kan komma att utgöra viktiga steg i utvecklingen av Apta-1.
Seattle CRI studerade t.ex. effekten på mastceller, som bland annat är drivande av allergiska och astmatiska reaktioner och även i en del andra immunologiska sjukdomar samt i vissa cancerformer. Seattle CRI fann att Apta-1 har en hämmande effekt på mastcellens utsöndrande granulater som innehåller histaminer, vilket sammantaget i förlängningen innebär att det kan finnas fler användningsområden för Apta-1 såsom cancer.

Nya positiva studieresultat

Den 11 oktober offentliggjorde Aptahem nya positiva resultat i sin slutrapport från den explorativa NHP-studien på sepsislik infektion. Resultaten bidrar enligt bolaget till en ökad förståelse om de antikoagulerande, antiinflammatoriska och immunomodulerande effekter som Apta-1 tidigare demonstrerat. NHP-studien har vidare påvisat att Apta-1 har förmågan att både direkt och indirekt påverka de mekanismer som leder till en positiv hälsoförändring hos de Apta-1-behandlade djuren genom de nu ytterligare tydliggjorda verkningsmekanismerna (MoA).
Dessa resultat adderar nya kunskaper och bekräftar upptäckter i tidigare prekliniska studier vilket enligt Aptahem stärker Apta-1s position som ett potentiellt sepsisläkemedel.
Bolaget kommer framöver att undersöka ytterligare patentmöjligheter med bas i dessa nya forskningsresultat därav kan inte Aptahem avslöja alla detaljer runt dessa resultat. Vidare kommer dessa studieresultat att skickas in till internationella vetenskapliga tidskrifter för eventuell publikation.
Med lovande studieresultat, tillverkning av Apta-1 på plats och fortsatta intressanta forskningssamarbeten, kan Aptahem nu börja planera för nästa steg att färdigställa prekliniska toxikologin och förbereda kliniska studier. För att kunna utföra planerna behöver verksamheten kapitaltillskott vilket den annalkande teckningsoption av serie 4 (TO4) bidrar till att lösa. Bolaget uppmärksammar nu möjligheten att köpa aktier via teckningsoptionen som handlas på Spotlight fram till i början av november.

Teckningsperioden för TO4 börjar i veckan

Under hösten 2018 genomförde Aptahem en företrädesemission vid vilken bolaget kunde ta in cirka 31,7 Mkr och där utfallet blev 80 procent teckning. I samband med erbjudandet utfärdades också en teckningsoption som nu alltså är aktuell för inlösen. Vid fullteckning tillförs bolaget mellan 12 och 19 Mkr beroende på lösenpris och hur hög teckningsgraden blir.
Under perioden 25 oktober – 11 november 2019 har innehavare av teckningsoptionen möjlighet att teckna aktier. Aktierna tecknas med 30 procents rabatt till det volymvägda genomsnittspriset på aktien under perioden 9 – 22 oktober 2019. Lösenkursen är villkorad att ligga i intervallet 2 – 3 kr/aktie.
Läs även:
Aptahem presenterar APTA-1 i Melbourne, (9 okt 2019)
Positiva studieresultat stärker Apta-1 och Aptahem (17 okt 2019)
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD

25 oktober – 11 november

TECKNINGSKURS

70 procent av det volymvägda genomsnittet av bolagets aktiepris under perioden 9 – 22 oktober 2019, med ett fastlagt prisintervall på mellan 2 och 3 kr/aktie

EMISSIONSVOLYM

12,7 – 19 Mkr

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på www.aptahem.com, www.acqurat.se och www.spotlightstockmarket.com den 23 oktober 2019.


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev