Home Nyheter Positiva studieresultat stärker Apta-1 och Aptahem

Positiva studieresultat stärker Apta-1 och Aptahem

Positiva studieresultat stärker Apta-1 och Aptahem

17 oktober, 2019

Aptahem har slutfört sin explorativa studie i icke-humana primater med läkemedelskandidaten Apta-1 med gott utfall. Resultaten visar att behandling med Apta-1 resulterar i en positiv hälsoförändring för djuren. Den nya detaljförståelsen av Apta-1 bekräftar enligt bolaget kandidatens multiverksamma effekt mot flera processer i sepsisliknande sjukdomstillstånd. Dessutom öppnar de fördjupade kunskaperna kring Apta-1s verkningsmekanismer för nya patentmöjligheter för bolaget.
Sepsis drabbar 30 miljoner människor varje år, varav 6 miljoner dör till följd av insjuknandet, och WHO har med anledning av detta klassat sepsis som ett världshälsoproblem. Läs mer.
Sjukdomsförloppet kan börja med en lokal infektion, såsom lunginflammation, sårinfektion eller urinvägsinfektion. Om bakterierna från den lokala infektionen sprider sig eller utsöndrar giftiga substanser i blodomloppet, kan immunförsvaret ibland överreagera och orsaka en inflammation i hela kroppen – alltså sepsis.

Otillräcklig standardbehandling öppnar för nya innovationer

Vid sepsis kan blodkärlen börja läcka, blodtrycket sjunker och kroppen får svårt att transportera syre till dess vitala organ. Därmed kan hjärtat, njurarna och lungorna ta allvarlig skada. Processen är vanligen snabb och i värsta fall kan patienten dö inom några timmar.
Med andra ord är en avgörande faktor för en framgångsrik behandling att den sätts in i tid. Dagens standardbehandling består av antibiotika för att bekämpa bakterierna och intravenös vätska för att hålla blodtrycket uppe. Om sepsisen fortskrider och blivit riktigt allvarlig kan adrenalin, stöttande organbehandling och syrgas behöva tillföras för att hålla organen syresatta.
Det saknas fortsatt en effektiv behandling specifikt utvecklad för just sepsis och dess relaterade komplikationer i kroppens organ. Därmed återstår ett stort omättat kliniskt behov för denna breda patientgrupp.

Apta-1 fokuserar på sepsis

Mot denna bakgrund utvecklar Malmöbaserade Aptahem sin aptamerbaserade läkemedelskandidat Apta-1, som kan adressera flera av sjukdomens drivande processer och dämpa det obalanserade immunsvaret mot sepsis-infektionen. Utvecklingsarbetet har bedrivits bl.a. genom prekliniska studier och forskningssamarbeten med internationella institutioner, som t.ex. Seattle Children’s Research Institute (CRI) och Seattle Children’s Hospital (CH).
Den senaste viktiga kuggen i utvecklingshjulet är att bolaget nu kunnat slutrapportera positiva utfall från sin NHP-studie (non human primates).
Aptahem kommer att presentera i Melbourne på World Conference for Intensive Care idag den 17 oktober. Genom sin exponering på konferensen får bolaget möjlighet att sprida ytterligare kunskap om projektet direkt till läkare, specialister och intensivvårdspersonal.

Aptahems NHP-studie bekräftar tidigare interimsresultat

Studieresultaten visade dessutom nya effekter, nämligen att kandidaten verkar pro-fibrinolytiskt. Det fibrinolytiska systemet ansvarar för att hålla koagulationssystemet i balans och reglerar komplexet tPa/PAI-1. Att Apta-1 är pro-fibrinolytiskt innebär därmed att kandidaten har en blodproppslösande effekt. Läkemedelskandidaten visade även förmågan att främja en naturlig reparation av skadad vävnad. Dessa upptäckter visar enligt Aptahem potentialen för Apta-1 att förhindra stopp i blodkärl och även att förebygga skador på kärlväggar orsakat av blodproppar, förhindra kärlläckage och blödningar.
De omfattande studieresultaten bekräftar upptäckter som gjorts i tidigare prekliniska studier, men adderar också ytterligare kunskap om verkningsmekanismerna som stärker Apta-1 i utvecklingen.
Genom studien har Aptahem förvärvat en ökad förståelse för de antikoagulerande, antiinflammatoriska och immunomodulerande effekterna av Apta-1, vilket ger en god grund för nästa steg i utvecklingsprocessen.

Nya upptäckter kan leda till nya områden

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem.

NHP-studien gav också nya insikter såtillvida att den visade att Apta-1 stimulerar en ökad produktion av protein som hjälper kroppen att rensa ut skadade eller döda celler (apoptos). Denna nya upptäckt kan enligt bolaget innebära att Apta-1 möjligen har potential att spela en viktig roll som skydd mot autoimmuna sjukdomar, något som Aptahem har för avsikt att undersöka vidare.

Avslutande toxikologistudier

Den sista delen av de prekliniska toxikologistudierna, den s.k. GLP-tox-studien, är planerad att inledas i nära anslutning till att en större Apta-1 substansbatch levereras, vilken för närvarande är under framtagning. Under 2018 slutfördes en icke-GLP-tox-studie som visade på hög tolerabilitet och att inga toxiska komplikationer orsakades av Apta-1.
För att få mer information om den senaste utvecklingen kontaktade BioStock Mikael Lindstam, vd Aptahem.

»Sammantaget menar vi att resultaten från NHP-studien har gett oss en ökad förståelse för hur en multiverksam substans som Apta-1 verkar vilket indikerar en utomordentlig potential på många plan.« – Mikael Lindstam, vd Aptahem 

Mikael Lindstam, hur vill du sammanfatta resultaten från er nu avslutade NHP-studie och vad de innebär för vidareutvecklingen av Apta-1?
– Slutrapporten för studien har minst sagt varit mycket efterlängtad. Det var för ungefär ett år sedan som själva administreringsdelen av studien genomfördes och sedan dess har datan analyserats av flera parter, tolkats samt skrivits ihop av vårt eget team under Luiza Jedlinas (bolagets CSO:s) översyn. Ursprungligen var studien något som kom upp under ett möte med en då potentiell licenspartner och idén utvecklades sedan till en egendesignad studie som togs fram av Aptahems CSO. Studien baserades på olika vedertagna modeller men med upp till 6 gånger högre infektionsstimuli än någon tidigare testat, grundat på Apta-1s tidigare resultat. Att vi nu kan rapportera resultat med en stärkt bevisningsbas känns riktigt bra.
– NHP-studien spelar en viktig roll i Apta-1s utveckling då vi kunde testa substansen i det djurslag som är mest likt människan. Att utfallet var positivt ser vi som en mycket god indikation inför kommande studier i människa, detta dels för att testen var i djurslag så nära människa och dels för att tidigare studieresultat bekräftades.
– Sedan har vi även fått en djupare kännedom om Apta-1s verkan genom NHP-studien, vilket kan komma att öppna nya dörrar för oss framöver. Vi vet nu betydligt mer om detaljerna kring Apta-1, t.ex. vad kandidaten faktiskt gör i kroppen. Detta tydliggör en potentiell partners möjligheter inom sepsis, men även inom andra områden. För vår egen del ger det dessutom användbar information när det kommer till bl.a. utformning av studiedesign av framtida studier, eftersom rätt markörer kommer att kunna väljas ut. Sammanfattningsvis har vårt business case stärks markant baserat på dessa styrkande data och goda resultat som vi nu kan lyfta fram i diskussioner med olika intressenter.
Studien indikerar att Apta-1 även besitter potential som behandling av autoimmuna sjukdomar. Hur kommer ni att gå vidare med denna upptäckt?
– Vårt primära fokus är på sepsis, det har inte förändrats. Det finns fortfarande ett stort behov av ett effektivt läkemedel som kan hjälpa de akutsjuka i sepsis, vilket vi är fast beslutna att ta fram en lösning på.
– Samtidigt är denna upptäckt oerhört intressant och något som vi på sikt kommer att titta närmre på. Vi ska inte heller glömma att en sepsisinfektion aktiverar en massa olika mekanismer i kroppen, vilka också kan vara involverade i flera sammanhang.
– Sammantaget menar vi att resultaten från NHP-studien har gett oss en ökad förståelse för hur en multiverksam substans som Apta-1 verkar vilket indikerar en utomordentlig potential på många plan.

»Baserat på de upptäckter som vi har sett i NHP-studien finns det resultat med eventuell patenterbarhet vilket vi just nu undersöker för att vidare optimera vårt patentskydd. […] Ett stärkt patentskydd skulle innebära att vi kan stärka vår konkurrenskraft på marknaden ytterligare.«

Ni har också nämnt att patentskyddet runt Apta-1 skulle kunna komma att utökas, vad innebär det och hur ser utsikterna för det ut?
– För alla biotechbolag kan det IP-skydd (intellectual property) man har runt sina läkemedelskandidater och sin teknologi ha stor påverkan i interaktioner med både potentiella licenspartners och investerare. Därför finns det alltid pågående arbete med att stärka patentskyddet genom nya patentansökningar. Baserat på de upptäckter som vi har sett i NHP-studien finns det resultat med eventuell patenterbarhet vilket vi just nu undersöker för att vidare optimera vårt patentskydd.
– Att säkra ytterligare IP-skydd innebär bl.a. förlängd skyddsperiod. Detta har stor betydelse eftersom ensamrätten till försäljning av ett godkänt läkemedel på marknaden förlängs. Ett stärkt patentskydd skulle därmed innebära att vi kan stärka vår konkurrenskraft på marknaden ytterligare.
Slutligen, ni har aviserat att ni har en fortsatt händelserik höst framför er, vad väntar närmast?
– Vi har många spännande saker framför oss. Först och främst kommer vi att ta ett antal steg mot att närma oss den första kliniska studien i människa, vilket vi ser fram emot! Därför håller vi nu på att tillverka nya batcher av Apta-1 och kan då färdigställa sista delen i prekliniska toxikologin d.v.s. GLP-tox.
– Luiza, vår CSO, kommer framöver söka deltagande vid flera internationella konferenser där vi kan presentera bl.a. NHP-studien till vetenskapliga kretsar för att fortsätta bygga vårt namn runt om i världen. Relevant möjlighet för aktieägare är även den annalkande teckningsoption av serie 4 (TO4) som löper ut i mitten av november.
– Löpande så kommer flertalet regulatoriska förstudier som är nödvändiga förberedelser inför kliniska studier att påbörjas. Parallellt kommer vi förstås även att fortsätta jobba hårt inom affärsutveckling vilket inkluderar allt från partnerdialoger och utökade samarbeten med akademiska parter till att utforska våra patentskyddsmöjligheter.
– Allt som allt är det mycket som händer framöver och vi ser fram emot att dela våra framsteg med våra investerare, partners och andra intressenter.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev