Home Nyheter Immunicums ilixadencel ger nytt hopp till cancerpatienter

Immunicums ilixadencel ger nytt hopp till cancerpatienter

Immunicums ilixadencel ger nytt hopp till cancerpatienter

29 april, 2019

Med hela tre pågående kliniska studier inväntar rapportaktuella Immunicum nya resultat för huvudkandidaten ilixadencel. Bolaget med vd Carlo de Sousa i spetsen ser fram emot att under året ytterligare validera potentialen hos läkemedelskandidaten.
Trots tydliga tecken på framsteg inom onkologifältet är cancer fortfarande högt på listan av sjukdomar som människor världen över oroar sig för. Cellgifts- och strålbehandling, samt invasiv kirurgi, är exempel på några av de vanligaste cancerbehandlingarna men de innebär ofta oönskade bieffekter och är allt för ofta ineffektiva, särskilt när det gäller cancer i de senare stadierna.

Immunonkologi ger ökat hopp

Det är här immunterapi kommer in i bilden – d.v.s. att använda immunceller för att attackera inkräktare, som bryter ner kroppen. Immunonkologi är, som namnet antyder, immunterapi applicerat inom området onkologi och har blivit allt populärare de senaste åren.
Faktum är att immunonkologi framstår alltmer som ett hoppingivande behandlingsalternativ i kampen mot cancer. Svenska Immunicum rider på immunonkologivågen genom att utveckla läkemedelskandidater som kan kommunicera med patientens immunsystem för att lära det att attackera och döda tumörceller.

Cancerns bedräglighet

Till skillnad från en mikroorganism som kan ta sig in i våra kroppar utifrån, så uppstår cancer inuti oss, oftast p.g.a. en drastisk förändring i DNA-molekyler i våra celler. Immunsystemet svarar genom att skicka ut sina “soldater”, mördar-T-cellerna, men cancern har en förmåga att bygga en försvarsmur som gör att den inte kan upptäckas och attackeras. Då drar sig T-cellerna tillbaka och cancern kan fortsätta sprida sig till andra delar av kroppen.

Immunicums ilixadencel bekämpar cancer på flera fronter

Immunicum har utvecklat en immunonkologisk strategi för att träna immunsystemet i att inducera ett effektivt immunsvar till cancer. Bolagets huvudkandidat ilixadencel är en off-the-shelf behandling bestående av celler som injiceras i tumören och rekryterar patientens egna antiinflammatoriska celler för att attackera tumören och eventuella metastaser som spritt sig genom kroppen.
Innan ilixadencel instruerar immunsystemet förstörs molekylväggen som cancercellerna har byggt för att skydda sig från immunsystemet. Föreningar kallade tyrosinkinashämmare (TK-hämmare) och checkpointhämmare injiceras tillsammans med ilixadencel för att hjälpa läkemedlet att verka mer effektivt.
 

Bildkälla: Immunicum. Klicka för större bild.

Figuren ovan visar hur ilixadencel producerar rekryterande och aktiverande molekyler i tumören, vilka sedan rekryterar och aktiverar naturliga mördarceller (eng. natural killer cells; NK-celler) för frisättning av tumörantigener och patientens egna dendritiska celler (DCs) för upptag av dessa tumörneoantigener.
Det Immunicum därmed förväntar sig åstadkomma med en standardiserad immunaktiverare är att ladda patientens egna dendritiska celler med sina tumörspecifika neoantigener in vivo (i kroppen), och på så sätt erbjuda patienten en mer potent, individualiserad behandling. Detta gör ilixadencel till en unik immunaktiverare för cancerbehandling.
Immunicum har flera pågående parallella utvecklingsspår med sin huvudkandidat som utvärderas inom flera cancerformer. Man har slutfört en fas I/II-studie inom nydiagnostiserad metastaserad njurcancer med lovande utfall. Studien inleddes 2012 och uppdaterade överlevnadsdata per januari 2018 visade en medianöverlevnad om 48 månader, vilket kan jämföras med en förväntad medianöverlevnad på 14 till 16 månader. Tre av de elva patienterna levde fortfarande vid denna tidpunkt.
Även en fas I/II-studie inom levercancer gav lovande resultat och bekräftade kandidatens lovande egenskaper gällande säkerhet och tolerabilitet, både som monoterapi och i kombination med rådande standardbehandling (sorafenib). Studieresultaten indikerade dessutom systemiskt immunsvar, ett tecken på klinisk effekt.
För närvarande genomförs tre uppföljande studier; en fas II-studie (MERECA) inom njurcancer, en fas I/II-studie inom gastrointestinal cancer och en fas Ib/II-studie (ILIAD) där kandidaten kombineras med checkpoint-hämmare i huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och magcancer.

2019 – ett år av stora förväntningar 

I början av 2018 avslutades rekryteringen till MERECA, en större fas II-studie med 88 patienter med nydiagnostiserad metastaserad njurcancer. Studien ska utvärdera det kliniska utfallet av behandling med ilixadencel i kombination med TK-hämmaren sunitinib jämfört med dagens standardbehandling med enbart sunitinib. Vid båda behandlingsalternativen genomfördes dessutom nefrektomier (kirurgiskt borttagande av den tumördrabbade njuren).
Uppföljningstiden efter behandling är 18 månader och då den sista patienten rekryterades i början av 2018 väntas topline-resultat under Q3 2019.
Under 2018 godkände dessutom FDA en fas Ib/II multi-indikationsstudie – ILIAD –  inom huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och magcellscancer. I studien kombineras ilixadencel med checkpointhämmare och den första patienten rekryterades i januari 2019.
I den första delen av studien används MSDs checkpointhämmare Keytruda (pembrolizumab) med syfte att påvisa klinisk säkerhet för behandlingskombinationen och fastställa en optimal dos.
Tack vare ett samarbetsavtal kommer Immunicum i fas II delen av studien att kombinera ilixadencel med Merck/Pfizers Bavencio (avelumab) i vissa indikationer. Delstudien syftar till att visa att ilixadencel har en gynnsam behandlingseffekt när den kombineras med en checkpoint-hämmare. Bolaget har för avsikt att offentliggöra en uppdatering från studien under året.
Därtill bedriver Immunicum en fas I/II-studie inom gastrointestinal cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Sex patienter har rekryterats och behandlats med ilixadencel i kombination med TK-hämmare. Studiens primära syfte är att studera behandlingskombinationens säkerhet och tolerabilitet. Därtill kommer kliniska effektmått såsom objektiv respons och progressionsfri överlevnad att utvärderas. Här väntar sig bolaget topline-resultat under mitten av 2019.

Immunicum attraherar investerare

Tack vare sin immunonkologi-strategi, som har öppnat dörren till både partnerskap med stora läkemedelsbolag och till flera investeringsmöjligheter, är Immunicum väl positionerade på en marknad med många konkurrenskraftiga rivaler. Bolagets potential underströks ytterligare när man nyligen reste 351 Mkr från några av Sveriges största institutionella investerare. Kapitalet kommer att hjälpa Immunicum att avsluta de pågående kliniska studierna. Samtidigt som de positiva resultaten fortsätter att rulla in hoppas bolaget kunna bredda sin investerarbas ytterligare och locka till sig internationella investerare.
I dagarna publicerade bolaget sin rapport för det första kvartalet 2019, vari vd Carlos de Sousa kommenterar att man haft ett produktivt första kvartal med starten av multi-indikationsstudien ILIAD och publiceringen av den slutliga analysen av data från den kliniska fas I/II-studien inom levercancer i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Oncology. Under resterande del av 2019 kommer bolagets främsta fokus vara att erhålla data från de pågående kliniska studierna.

»Med stöd av den senaste finansieringsrundan förbereder vi oss nu inför kommande viktiga milstolpar vilkas syfte är att ytterligare validera potentialen hos vår ledande läkemedelskandidat, ilixadencel.« — Carlos de Sousa, vd Immunicum

Med en kassa om 393 Mkr per den 31 mars framhåller de Sousa också att Immunicum, utöver sitt fokus på de kommande studieresultaten, även kommer att fortsätta arbeta med att öka kunskapen om potentialen med bolaget och dess produkter inom forskarvärlden och bland investerare.
Se även BioStocks senaste videointervju med Immunicums vd Carlos de Sousa där han diskuterar det ökande intresset från internationella investerare.

Rak väg framåt mot målet

I ett läge där nästan 10 miljoner människor dör av cancer varje år, och den siffran stiger, vore Immunicums ilixadencel ett välkommet tillskott till onkologimarknaden som förväntas vara värd 177 miljarder USD år 2025. Hittills har de positiva kliniska resultaten, den finansiella uppbackningen och tunga samarbeten med namnkunniga läkemedelsjättar sett till att Immunicum är på en rak väg till sitt mål.
Se Immunicums presentation på BioStock Live från 20 mars.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev