Home Nyheter Sanionas fetmaläkemedel i avgörande slutfas

Sanionas fetmaläkemedel i avgörande slutfas

Sanionas fetmaläkemedel i avgörande slutfas

22 augusti, 2017

Sanionas samarbetspartner Medix har nu rekryterat de första patienterna till en klinisk fas III-studie med tesofensine på 372 överviktiga mexikanska patienter. När Medix i våras fick grönt ljus av den mexikanska tillsynsmyndigheten Cofepris att inleda studien, var det enligt Sanionas vd bolagets viktigaste milstolpe sedan verksamheten startade 2012. När nu studien formellt har inletts, görs det med höga förväntningar på kandidatsubstansen som i tidigare fas II-studier har visat sig vara överlägsen mot alla godkända behandlingar på marknaden. Medix har förbundit sig att betala regulatoriska milstolpesbetalningar och tvåsiffriga royalties på produktförsäljning till Saniona för Mexiko och Argentina. En annan viktig aspekt av avtalet är att Saniona behåller alla rättigheter till tesofensine och Tesomet (typ 2-diabetes) i resten av världen, inklusive möjligheten att dra nytta av de kliniska data som insamlats av Medix. 
Sanionas avtal med Medix ser för en utomstående bedömare ut som ett skolboksexempel på ett väl genomarbetat avtal. För att kunna genomföra sin fetmastudie på den lovande läkemedelskandidaten tesofensine, behövde Saniona hitta rätt partner med relevant expertis, tillgång till patienter för snabb rekrytering, etablerade kontaktvägar till prövningscentra och regulatoriska myndigheter, med mera. Detta fann man i Medix, en marknadsledande aktör i Mexiko inom utveckling av fetmaläkemedel och över 60 års erfarenhet av såväl den aktuella marknaden som av sjukdomsindikationen. Bolaget erbjuder den mest omfattande produkt- och servicelinjen av fetmabehandlingar i landet och deras ledande produkt för behandling av övervikt och fetma är bland de tio främsta läkemedlen i Mexiko.
Saniona har hägrande royaltyintäkter i sikte
Saniona har kommunicerat att man kommer att erhålla regulatoriska milstolpsbetalningar från Medix, men storleken på dessa är troligen av underordnad betydelse i relation till vad som väntar efter ett marknadsgodkännande. Skulle läkemedlet nå ända till marknad väntar tvåsiffriga royalties på framtida försäljning, och bolaget har tidigare gett tydliga vinkar om att det handlar om de högre intervallen, d.v.s. mellan 15-20 procent. Samtidigt får Saniona tillgång till alla kliniska studiedata, vilket givetvis är betydelsefullt för den fortsatta globala marknadsintroduktionen utanför Mexiko och Argentina, där Saniona torde kunna räkna med ytterligare potentiella intäkter.

»Starten på denna fas III-studie är ännu ett avgörande steg i Sanionas historia. Tidigare studier med tesofensine har visat på en kliniskt signifikant och övertygande viktminskning hos överviktiga patienter. Denna studie kan därför leda till ett marknadsgodkännande av en ny och effektiv behandling i Mexiko där övervikt och fetma är ett allvarligt hälsoproblem« – Jørgen Drejer, VD på Saniona.

Mexiko är en optimal marknad 
Fler än 70 procent av alla 128 miljoner mexikaner uppskattas vara överviktiga, och fler än 30 procent av dessa lider av klinisk fetma. Sedan 1990-talet har fett blivit den huvudsakliga energikällan i den mexikanska kosten och det antas att konsumtionen av processade livsmedel kommer att fortsätta att öka. Som en följd av detta har Mexiko samma typ av hälsoproblem som andra länder med överviktiga befolkningar, men man rankas dock som världens mest överviktiga land.
Standardiserade dödlighetstal (Standardized Mortality Rates) för diabetes, akut hjärtinfarkt och högt blodtryck har ökat dramatiskt i landet, och sedan 2012 är diabetes – i samband med övervikt – den största enskilda dödsorsaken i Mexiko. Den logiska kopplingen mellan fetma och typ 2-diabetes har lett till utvecklingen av Sanionas läkemedelskandidat Tesomet som tillsammans med betablockeraren metoprolol skall testas som en ny behandlingsterapi mot typ 2-diabetes. Av denna orsak var också denna kandidat av intresse för Medix. Läs mer om de hittillsvarande framgångarna med Tesomet här.
Viktnedgång – en lättolkad primär mätpunkt 
Den randomiserade, dubbel-blinda, placebo-kontrollerade fas III-studien kommer att omfatta upp till 372 vuxna patienter som lider av fetma och som behandlas i klinik. Patienterna placeras slumpmässigt i tre grupper med 124 patienter i varje grupp. Grupperna får antingen 0,25 mg tesofensine, 0,5 mg tesofensine eller placebotabletter en gång dagligen i 24 veckor. Studien startar med en tvåveckors inkörningsperiod där patienterna får närings- och träningsrådgivning.
Den första patientgruppen har redan påbörjat sin inkörningsperiod och kommer att bli randomiserad i augusti. Den primära mätpunkten är absolut och procentuell förändring i kroppsvikt under behandlingsperioden. Sekundära mätpunkter inkluderar andelen patienter som uppnår en viktminskning på mer än 5 och 10 procent, metaboliska inklusive glykemiska mätpunkter, samt livskvalitet, omfattande tolerans och säkerhetsutvärdering. Bägge mätpunkterna är välvalda i studiedesignen och lär inte leda till några tveksamheter vid avtäckandet av resultaten.
Så fungerar tesofensine
Sjukligt överätande och sjuklig fetma kan orsakas av en nedsatt dopaminfunktion i hjärnans belöningscentrum. Dopamintransportproteiner hämmas av tesofensine så att dopaminreceptorerna förblir aktiverade under en längre tid efter aktiveringen, och hjärnans belöningssystem förstärks. Tesofensine ökar också nivåerna av två andra monoaminer – serotonin och noradrenalin – med en liknande verkningsmekanism. Var och en av de här signalsubstanserna har en viktig funktion gällande aptit och metabolism i olika delar av hjärnan. Dopamin verkar i accumbenskärnan i framhjärnan för att moderera belöningen, njutningskänslan, förknippad med mat. De två andra signalsubstanserna verkar i hypotalamus för att öka metabolismen och minska aptiten.
Tesofensines unika verkan på fetma kan förklaras genom att den åtgärdar en dämpad dopaminrespons hos feta patienter. Hos feta personer är den del av hjärnan (striatum) som styr dopaminreceptorerna för belöningen vid matkonsumtion reducerad jämfört med hos smala personer. Man har funnit att mer än 70 procent av de feta personerna har en dämpad dopaminrespons gällande matintag i den relevanta delen av hjärnan
Tesofensine överlägsen  jämfört med marknadsgodkända produkter mot fetma
Den kliniska fas IIb-studien TIPO-1 (NCT00394667) som presenterades i den ansedda vetenskapliga tidskriften Lancet, visade att tesofensine nådde viktminskningsnivåer över en sexmånadersperiod som var dubbelt så hög som de då godkända fetmaläkemedlen på marknaden. Patienterna gick i genomsnitt ned 12,8 kg med en dos på 1 mg, 11,3 kg med en dos på 0,5 mg och 6,7 kg med en dos på 0,25 mg, jämfört med en nedgång på 2,2 kg i placebogruppen. Studien följdes upp av en fas I/II-studie med 32 patienter (TIPO-2NCT00428415).
Samtliga deltagare instruerades att följa en diet med en minskning av kaloriintaget på 300 kcal samt att gradvis öka sin fysiska aktivitet till mellan 30 och 60 minuter per dag. Av de patienter som fick en daglig dos på 0,5 mg, vilket betraktas som den relevanta terapeutiska dosen, uppnådde 87 procent av patienterna (58 procent kontra placebo) en viktminskning på 5 procent, och 53 procent av patienterna (46 procent kontra placebo) uppnådde en viktminskning på mer än 10 procent efter 6 månaders uppföljning.
Delresultat har också redovisats från en 48 veckor lång, öppen och förlängd studie (TIPO-4, (NS2330-004/TIPO-4NCT00481104) där 140 patienter som genomförde TIPO-1, återupptog deltagandet i studien efter ett genomsnittligt uppehåll på tre månader. Delresultaten efter 24 veckor för dem som tidigare hade behandlats med 0,5 mg tesofensine under TIPO-1 visade på en total genomsnittlig viktminskning på mellan 13 kg och 14 kg under 48 veckors behandling. Vidare bekräftade TIPO-4 resultaten från TIPO-1, eftersom patienterna som tidigare behandlades med placebo i genomsnitt gick ned 9 kg under de första 24 veckorna av TIPO-4-studien.
13 procent av världens befolkning är överviktiga och behovet stort av nya behandlingsalternativ
Fetma kännetecknas av kraftig övervikt i form av fett och mäts med hjälp av Body Mass Index (BMI). Ett BMI på mer än 30 kallas klinisk fetma, medan ett BMI på 25-30 innebär övervikt. Fetma är ett allvarligt kliniskt tillstånd som innebär en särskilt ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Enligt WHO har fetma nått epidemiska proportioner i världen med mer 1,9 miljarder vuxna överviktiga vuxna varav 600 miljoner är kliniskt feta, medan hela 41 miljoner barn under fem år antingen är överviktiga eller lider av klinisk fetma. Totalt var ungefär 13 procent av världens vuxna befolkning (11 procent av männen och 15 procent av kvinnorna) överviktiga år 2014.
Sedan 1980 har antalet fall av fetma i världen dubblerats och utvecklingen beräknas att öka de närmaste åren fram till 2030. Den globala marknaden för fetmabehandling beräknas nå 7,8 miljarder dollar under 2021 från över 4,3 miljarder dollar under 2016, beräknat med en ”Compund Annual Growth Rate” (CAGR) på 12,7 procent mellan 2016 och 2021.
I Latinamerika, inklusive Mexiko, uppskattas det att mer än 50 procent av alla män och 60 procent av kvinnorna kommer att lida av övervikt eller fetma år 2030, vilket kan förklara Medix stora intresse för att utveckla tesofensine inom denna marknad. Medix kan därmed bli det första bolaget som lanserar en av Sanionas läkemedelskandidater på marknaden. Ett läkemedel som det, med tanke på den globala fetmaepidemin, onekligen finns ett stort medicinskt behov av.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev