Home Nyheter CLS emission finansierar fortsatt marknadsetablering

CLS emission finansierar fortsatt marknadsetablering

CLS emission finansierar fortsatt marknadsetablering

17 juni, 2024

Just nu fokuserar CLS på kommersialisering inom neurokirurgi i USA, där bolagets laserbehandlingssystem introduceras för behandling av den aggressiva hjärncancerformen glioblastom och läkemedelsresistent epilepsi. För att finansiera kommersialiseringen genomför bolaget en företrädesemission som initialt kan tillföra upp till 59 Mkr.

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer produkter för fokal laserbehandling av hjärntumörer, prostatacancer, läkemedelsresistens epilepsi och metastaserad cancer.

Bolagets laserablationsteknik avlägsnar sjuk eller sjukdomsgenerande vävnad med hög precision genom att värma målvävnaden till en hög temperatur. Ingreppet är minimalinvasivt och genomförs under vägledning av genomlysningssystem så som MR eller ultraljud. Den höga precisionen innebär mindre risk för biverkningar och snabbare återhämtning för patienten än öppen kirurgi.

Marknadspotentialen för ClearPoint Prism och TRANBERG

Inom neurokirurgi marknadsförs CLS behandlingssystem i USA av ClearPoint Neuro under varumärket ClearPoint Prism Laser Therapy System för behandling av glioblastom och läkemedelsresistent epilepsi.

Glioblastom är en aggressiv hjärntumörform som drabbar 250 000 människor per år och som är förknippad med hög dödlighet, vilket betyder att det finns ett stort behov av nya alternativ till dagens behandlingar – öppen kirurgi, kemoterapi och strålning. MR-ledd laserablation gör det möjligt att behandla tumörer som ligger nära känsliga strukturer eller djupt i hjärnan.

Bolagets andra behandlingsområde inom neurokirurgi, läkemedelsresistent epilepsi, drabbar cirka 20-25 miljoner människor. Detta är epilepsi som inte svarar på epilepsiläkemedel och som ger upphov till nedsatt livskvalitet för den drabbade. CLS Prism-behandling gör det möjligt att ta bort det område i hjärnan som orsakar epileptiska anfall.

Inom urologi marknadsförs bolagets TRANBERG system i EU, USA och Asien-Stillahavsområdet för behandling av lokaliserad prostatacancer. Prostatacancer är en av de vanligaste typerna av cancer och drabbar cirka 1,4 miljoner män per år. Många av patienterna överbehandlas genom radikal kirurgi, eller underbehandlas genom aktiv övervakning. TRANBERG-systemet erbjuder ett minimalinvasivt behandlingsalternativ.

Full marknadslansering inom neurokirurgi

Under våren gjorde ClearPoint Neuro framsteg i den begränsade marknadsintroduktionen av ClearPoint Prism i USA, och nyligen har bolaget gått vidare till full marknadsintroduktion.

Marknadsintroduktionen har fått positiv återkoppling och dessutom har nya möjligheter öppnats inom neurosegmentet tidigare än förväntat. ClearPoint Neuro har erhållit 510(k)-godkännande för sitt Prism Bone Anchor Accessory, vilket utökar användningen av ClearPoint Prism bortom MR-rummet till operationsrummet. Nu vidareutvecklas ClearPoint Prism för att möjliggöra tillgång till en större del av marknaden för bildledd fokuserad laserablation (FLA), även kallat Laser Interstitial Thermal Therapy (LITT).

Fokuserad strategi minskar kostnaderna

Mot bakgrund av detta har CLS beslutat att öka satsningarna inom neurokirurgi och låta urologisegmentet gå på sparlåga under de närmaste 12 – 18 månaderna. Dock planerar CLS att fortsätta göra framsteg inom urologiområdet, inte minst efter godkännandet i Singapore som var det första godkännandet i Asien-Stillahavsområdet. Bolaget kommer även att fokusera på klinisk evidensframtagning för att erhålla bred reimbursement inom urologi i Europa.

Genom att främst fokusera på neurokirurgi skapar CLS förutsättningar för att reducera bolagets kostnader med upp till 65 Mkr fram till 2026 och därmed öka möjligheterna för att nå positivt rörelseresultat. Bolaget bedömer att det krävs försäljningsintäkter om 70 Mkr år 2026 för att uppnå positivt rörelseresultat samma år.

Företrädesemission

CLS är just nu i behov av kapital för att kunna verkställa sina kommersialiseringsplaner. Därför genomförs nu en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Det initiala kapitaltillskottet från emissionen uppgår till 59 Mkr och lösen av teckningsoptioner av serie TO 7 B kan i november tillföra ytterligare 22 – 85 Mkr.

Om företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptioner nyttjas fullt ut bedömer bolaget att de inte behöver söka ytterligare kapital för att uppnå målsättningen om ett positivt rörelseresultat under 2026.

Kapitaltillskottet från emissionen avses användas till återbetalning av brygglån, rörelserelaterade kostnader, fortsatt kommersiell lansering och marknadsetablering samt pågående klinisk utveckling och kliniska samarbeten.

Sammanfattning av erbjudandet

Villkor

En befintlig aktie berättigar till sex uniträtter och fem uniträtter berättigar till teckning av en unit.

Varje unit består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 7 B.

Teckningsperiod 12 juni – 26 juni 2024
Teckningskurs 6,25 kr per unit
Volym Initialt upp till 59 Mkr + 22-85 Mkr från TO 7 B
Pre money-värdering 49,07 Mkr
Tecknings-och garantiåtagande Garantiåtagande om 38 Mkr, motsvarande cirka 65 procent av företrädesemissionen.

Teckningsåtaganden om 0,25 Mkr.

Information och teckning

CLS Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett memorandum som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev