Home Nyheter Emission driver Annexins framsteg mot fas II-resultat

Emission driver Annexins framsteg mot fas II-resultat

Annexin företrädesemission 2024

Emission driver Annexins framsteg mot fas II-resultat

20 maj, 2024

Fas II-data inom ögonsjukdomen retinal venocklusion närmar sig för emissionsaktuella Annexin Pharmaceuticals. Bolaget siktar på att ta in 45,1 Mkr, som primärt ska finansiera avslutandet av fas IIa-studien samt förberedelserna inför nästa steg inom indikationen, en fas IIb-studie. Kapitalet ska även bekosta bolagets aktiviteter inom cancerområdet, samt en accelererad affärsutveckling.

RVO – retinal venocklusion – är en av de sannolikt mindre kända ögonsjukdomarna. Faktum är dock att sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till synförlust, med mer än 16 miljoner patienter drabbade världen över. I dagsläget finns ingen effektiv behandling som riktar sig mot sjukdomens underliggande orsaker, vilket är något som Stockholmsbaserade Annexin Pharmaceuticals vill ändra på med läkemedelskandidaten ANXV. Kandidaten har även visat sig ha potential inom cancerområdet.

Potentiellt revolutionerande behandling för RVO

RVO uppstår när en ven i ögat täpps igen av en blodpropp, vilket leder till svullnad, blödning och syrebrist i näthinnan. Detta resulterar i nedsatt syn, vilken oftast kommer plötsligt och kan tillta över tid. För närvarande finns ingen botande behandling för RVO. Nuvarande alternativ, inklusive förstahandsbehandlingen anti-VEGF, används för att endast behandla dess komplikationer, måste upprepas många gånger och effektiviteten är begränsad. Behandlingen innebär injicering av läkemedel direkt i ögat under en period om 6 månader upp till flera år, och ingreppet upplevs av många patienter som mycket obehagligt.

ANXV är nästan fullt identiskt med det naturligt förekommande proteinet Annexin A5. Med kandidaten ämnar Annexin Pharmaceuticals utveckla en behandling med en helt ny verkningsmekanism, som potentiellt kan lösa eller minska själva blockeringen i venen som uppstått vid RVO. ANXV kan också minska inflammationen, bevara ett fungerande blodflöde och rädda skadade näthinneceller. I stället för injicering direkt i ögat kan behandlingen dessutom ges intravenöst i en arm.

Bolaget bedriver en Proof-of-Concept fas IIa-studie på ögonkliniker i USA, som sedan april är stängd för rekrytering. 15 patienter ingår i studien och hittills tyder allt på att ANXV har en god säkerhet- och tolerabilitetsprofil. Majoriteten av patienterna har även uppvisat positiva effektsignaler genom stabil eller förbättrad synskärpa och minskad svullnad i ögat och patienterna har bedömts behöva anti-VEGF-behandling i mindre omfattning än förväntat, även om en matchande kontrollgrupp saknas i studien. Top line-data från studien väntas under sommaren och Annexins mål är att därefter uppnå licensavtal och/eller partnerskap inom indikationen.

Utforskar ANXV inom cancer

Det andra området som Annexin valt att utforska är onkologi. Oberoende forskning visar nämligen att Annexin A5:s unika egenskaper kan vara användbara inom cancerbehandling. Bolaget menar att kandidaten i sig själv har potential att påverka cancerceller genom att öka deras mottaglighet för immunsystemets attacker. Dessutom kan ANXV förstärka effekten av befintliga s.k. checkpointhämmare, vilket vore av värde då många patienter har ett subobtimalt eller uteblivet svar på dessa behandlingar.

Annexin har också utforskat möjligheten att konjugera – d.v.s. binda cellgifter till ANXV. Detta har visat lovande resultat i prekliniska studier där ANXV-konjugatet effektivt kunde döda cancerceller från en patient med trippelnegativ bröstcancer. Bolaget ska framöver bedriva preklinisk och viss klinisk forskning för att skapa möjligheter till partnerskap även inom onkologi. Läs en intervju med vd Anders Haegerstrand här.

Företrädesemission driver framåt projekten

För att accelerera utvecklingen inom de angivna projekten genomför Annexin Pharmaceuticals fram till 28 maj 2024 en företrädesemission om cirka 45,1 Mkr. Den största andelen av emissionslikviden, cirka 47 procent, ska användas till att avsluta fas IIa-studien samt till att förbereda inför fas IIb-studier. Likviden kommer även att användas till förberedande studier inom cancer samt affärsutveckling.

Företrädesemissionen är till drygt 90 procent garanterad genom 66 procent av teckningsförbindelser samt 25 procent av garantier från huvudägare, styrelse och ledning.

Sammanfattning av erbjudandet

Villkor Varje befintlig aktie ger en teckningsrätt. Tjugofem teckningsrätter berättigar till teckning av tretton nya aktier.
Teckningsperiod 14 – 28 maj 2024
Teckningskurs 0,25 kr per aktie
Volym 45,1 Mkr före emissionskostnader
Pre money-värdering 86,5 Mkr

Prospekt och teckning

Teckning via Avanza

Teckning via Nordnet

Teckning via Hagberg & Aneborn

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev