Home Intervjuer Annexins vd: “Framgångschanserna för ANXV har ökat”

Annexins vd: “Framgångschanserna för ANXV har ökat”

Annexin företrädesemission maj 2024

Annexins vd: “Framgångschanserna för ANXV har ökat”

14 maj, 2024

Med en färdigrekryterad fas II-studie inom ögonsjukdomen retinal venocklusion som visat positiva effektsignaler tar Annexin Pharmaceuticals nu sats mot top line-data under sommaren. Bolaget närmar sig därmed sin hittills största trigger och är samtidigt aktuellt med en företrädesemission om 45,1 Mkr. BioStock pratade med vd Anders Haegerstrand om den stundande kapitalanskaffningen och bolagets projekt.

Annexin Pharmaceuticals avser att förändra hur ögonsjukdomen retinal venocklusion, RVO behandlas. Med den biologiska läkemedelskandidaten ANXV vill bolaget erbjuda en effektivare och mer patientvänlig behandling för sjukdomen, som är en av de vanligaste orsakerna till synförlust och som mer än 16 miljoner människor globalt är drabbade av.

Annexin utvecklar även samma kandidat för cancerbehandling där bolaget har identifierat två områden där ANXV kan ha en potentiell klinisk nytta. Det gäller dels immunonkologiska behandlingar, som ännu står inför utmaningen att motverka cancers förmåga att hämma immunsystemet. Det andra området är konjugering – eller transportering av cellgifter där ett sådant ANXV-konjugat kan förbättra effekten av detsamma och även minska de ofta allvarliga biverkningarna för patienterna

Top line-data i RVO närmar sig

Inom RVO, som är Annexins främsta fokus, medför nuvarande behandlingar oftast upprepade injektioner av s.k. anti-VEGF-läkemedel direkt in i ögat vilka endast lindrar vissa konsekvenser av RVO. Målet med ANXV är istället att angripa sjukdomsorsaken genom att minska de röda blodkropparnas tendens att klibba ihop sig, och i bästa fall lösa upp eller minska blodproppen som orsakar synförlusten. ANXV kan dessutom verka anti-inflammatoriskt och cellreparerande. Bolaget genomför en Proof-of-Concept fas II-studie i USA där patienter med nyligen diagnostiserad och obehandlad RVO ingår.

Studien är sedan slutet på april fullrekryterad med 15 patienter och ANXV har hitills inte orsakat några säkerhets- och tolerabilitetsproblem. Dessutom har majoriteten av patienterna uppvisat stabil eller förbättrad synskärpa och svullnad i ögat. De behandlande läkarna har även bedömt att bland patienterna som fått med ANXV och följts i minst tre månader, har 8 av 10 inte behövt någon eller endast en anti-VEGF-behandling. I vanliga fall behöver patienter drabbade av RVO ca fyra sådana behandlingar det första halvåret, vilket ger Annexin fog att tro att kandidaten verkar i patienter som man hoppats.

Bolagets intention är att ingå avtal om utlicensiering och/eller partnerskap för ANXV och i det pågående affärsutvecklingsarbetet, som Annexin har stort fokus på, upplever man ett betydande intresse – inte minst för nya mekanismer för att behandla sjukdomen. Top line-data från fas II-studien, och således bolagets största trigger hittills, väntas under sommaren 2024.

Två viktiga spår inom cancer

I cancerbehandling pekar både oberoende forskning och Annexins egna prekliniska studier på att ANXV har potential att reducera cancercellers okontrollerade tillväxt. ANXV kan åstadkomma detta på två sätt. Det ena sättet är att genom öka immunsystemets förmåga att attackera cancerceller, vilket oberoende forskare på välrenommerade institut i USA har visat är möjligt. Det andra sättet som ANXV kan verka i cancer är genom att kemiskt binda ihop kandidaten med ett cellgift, vilket bildar ett så kallat ANXV-konjugat.

Resultat från Annexins prekliniska studier visar att ANXV-konjugat lyckats döda cancerceller från en patient med den svårbehandlade formen trippelnegativ bröstcancer. Detta tror bolaget beror på att cellgiftet riktas mer specifikt och tack vare ANXV tas in i cancercellerna, vilket kan förbättra cellgiftsbehandlingens effektivitet samtidigt som dess biverkningar sannolikt minskar. Precis som inom RVO är bolagets avsikt att bedriva den kliniska utvecklingen inom cancern tillsammans med en partner.

Genomför företrädesemission om 45,1 Mkr

Nu genomför Annexin en företrädesemission om totalt cirka 45,1 Mkr. Emissionen är säkerställd till cirka 90 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från ett antal av bolagets befintliga aktieägare samt styrelse och ledning. Kapitaltillskottet ska främst användas till att avsluta fas II-studien i RVO, men även förberedande studier inom cancer, läkemedelsproduktrelaterade kostnader, affärsutveckling och övriga kostnader relaterade till FoU.

Vd berättar mer

BioStock pratade med vd Anders Haegerstrand om den stundande emissionen, bolagets projekt och varför man enligt honom bör delta i investeringsrundan.

ANXV är en så kallad biologisk läkemedelskandidat vilket statistiskt har en högre sannolikhet att nå marknaden jämfört med andra typer av läkemedelskandidater. Hur ser du på ANXVs framgångschanser?

– ANXV är väldigt likt det kroppsegna proteinet Annexin A5 och det reducerar risken för oväntade bieffekter. Med de data vi hittills ser inom den pågående RVO-studien har chanserna förstås ökat. Större randomiserade studier måste dock fastställa om ANXV kan bli ett framtida s.k. First-In-Class och förstahandsval för RVO, eller ifall ANXV kanske bäst kombineras med en eller ett fåtal anti-VEGF-injektioner. Värdet av att stabilisera sjukdomen, som annars ofta blir kronisk, och samtidigt reducera användningen av anti-VEGF-läkemedel bedömer vi som mycket stort.

Ni väntar top line-data från fas II-studien i RVO under sommaren, vilket får sägas är er största trigger hittills. Vad är er förhoppning att resultaten ska visa?

– Vi är mycket glada över den hittills rapporterade gynnsamma säkerhets- och tolerabilitetsprofilen för ANXV. Det är mycket lovande att så många patienter visat förbättrad eller oförändrad synskärpa, ofta i kombination med minskad näthinnesvullnad och med litet eller inget behov av standardbehandlingen anti-VEGF. Vår förhoppning är att vi ska se fortsatt lovande resultat även för de patienter som behandlats med högsta dosen 6 mg och att vi efter slutrapportering kan gå vidare med nästa kliniska studie, förhoppningsvis tillsammans med en partner.

Vilken typ av resultat skulle ge er en stadig förhandlingsposition gentemot potentiella licensieringspartners?

– Vi söker en långsiktig partner som vill utveckla ANXV inom RVO, men även inom andra ögonsjukdomar då ANXV har en bred potential. Det kan exempelvis röra sig om synproblem orsakade av diabetes. Vår målsättning är att hitta en global partner men är öppna för regionala upplägg inom vissa mindre men kommersiellt viktiga territorier. Tidpunkten för att ingå avtal är alltid svår att förutsäga och ett bra avslut av vår fas II-studie är viktigt. Det är mycket positivt att vi allt oftare uppmärksammas och bjuds in till kongresser. Senast i början av maj höll vi presentationer i Seattle i samband med specialistmöten inom ögonsjukdomar.

Ni har pågående projekt inom två olika cancerspår. Hur ser statusen ut på dessa och vad är nästa steg i respektive projekt?

– Cancersatsningen syftar till att kunna använda ANXV dels som ett s.k. immunonkologiskt läkemedel som ska hjälpa kroppens immunförsvar att angripa cancercellerna, dels i form av ett konjugatläkemedel där ANXV agerar transportör av cellgiftet direkt till cancertumören i syfte att döda cancercellerna. Inom den första delen har vi konkreta planer för patienturval, men behöver bekräfta den strategin och när det är gjort har vi en bra klinisk studiedesign för en första patientstudie. Detta är ett viktigt led i affärsutvecklingsarbetet, för även inom cancer är partnerskap vårt huvudspår. Inom den andra delen, ANXV-konjugatet, förväntar vi oss resultat från studier i djurmodeller i Q3 och därefter tror vi att intresset för vår cancersatsning kommer att öka.

Annexin har en stark ägarbas, vilket visas av att majoriteten av de nuvarande största ägarna deltar i emissionen. Vilka fördelar ger detta er?

– I rådande investeringsklimat är det en stor fördel att ha en stark och stöttande ägarbas. Nyligen valdes även vår största ägare, Mikael Lönn, in i styrelsen. Mikael har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin i egenskap av investerare och entreprenör vilket kommer vara av stor betydelse när vi går mot partnerskapsdiskussioner och utveckling i sen klinisk fas.

Ni genomför mellan 14–28 maj en företrädesemission om cirka 45,1 Mkr till 0,25 kr per aktie. Hur kommer det sig att ni, medan många andra forskningsbolag av liknande storlek tvingas sätta en stor rabatt i sina emissioner, inte behöver göra detta?

– Vi har bedömt att vårt kliniska RVO-projekt, med mer lovande data och ett avslut i sikte, gör att en rabatt blir mindre viktig. Att emissionen är ca 90 procent garanterad ser vi som en bekräftelse på det och vi hoppas att många aktieägare vill teckna aktier i denna spännande fas för bolaget. Vi ser nu fram emot den fortsatta utvecklingen med sommarens top-line data som nästa viktiga hållpunkt.

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev