Home Nyheter Fluicells emission ska accelerera utveckling av diabetesbehandling

Fluicells emission ska accelerera utveckling av diabetesbehandling

Fluicells emission ska accelerera utveckling av diabetesbehandling

Fluicells emission ska accelerera utveckling av diabetesbehandling

19 januari, 2024

Fluicell utvecklar vävnadsbaserade produkter med målet att erbjuda behandlingsalternativ till allvarliga och obotliga sjukdomar såsom typ 1-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar. Grunden i verksamheten är detaljerade bioprintade vävnader för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling. Just nu genomför Fluicell en företrädesemission om 30 Mkr som ska öka utvecklingstakten, i synnerhet inom typ 1-diabetes.

Cirka 9 miljoner människor lever idag med typ 1-diabetes, en livslång autoimmun sjukdom som leder till att de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln förstörs. Trots att sjukdomen i sig kan hållas i schack med dagliga insulininjektioner, ökar risken för sekundära sjukdomar som hjärt- och njursjukdomar vilket kan leda till allvarliga och livshotande konsekvenser. Dessutom har dessa patienter en kortare förväntad livslängd än friska individer

Enorm brist på donatorer

Patienter som lider av typ 1-diabetes uppnår, trots dagens effektiva insulinbehandlingar, inte en optimal glykemisk kontroll. En alternativ behandling är transplantation av donerade så kallade pankreasöar (Langerhanska öar), vilka ansvarar för reglering av blodsockernivåer hos friska individer. Det är dock ytterst få av dagens patienter som kan räkna med denna livlina då det råder stor brist på donatorer. Dessutom finns det en risk att immunsystemet bryter ned de transplanterade öarna, vilket kräver behandling med immunosuppressiva läkemedel som ofta ger upphov till biverkningar.

Vill bota typ 1-diabetes med bioprintade cellkluster

Det är denna problematik som Fluicell adresserar med sin teknik för regenerativ medicin och humana vävnadsbaserade screeningmodeller. Med den egenutvecklade Nexocyte-plattformen för högupplöst vävnadskonstruktion kan bioprintade cellkluster skapas, vilka innehåller både insulinproducerande betaceller och glukagonproducerande alfaceller. Dessa är designade att efterlikna bukspottkörtelns egna Langerhanska öar. Med sitt program inom typ 1-diabetes avser Fluicell att återställa kroppens normala funktion och kapacitet att reglera blodsockernivåer genom bioprintade cellöar med förmåga att reglera såväl högt som lågt blodsocker. Fluicells målsättning är att dessa vävnadsbaserade terapier ska medföra betydande förbättringar av såväl livslängd som livskvalitet för diabetespatienter med allvarlig sjukdom.

Detta koncept är inte beroende av transplanterat material, vilket gör att behandlingen kan skalas upp och nyttjas av betydligt fler patienter än de blott cirka 100 som idag kan behandlas med transplanterade humana pankreasöar varje år. Målet är att patienterna inte ska behöva behandling med immunosuppressiva preparat. Under december 2023 inledde bolaget in vivo-studier inom sitt program för vävnadsbaserad typ 1-diabetesbehandling med syfte att undersöka implantatdesign och produktionsprocesser. Enligt nyligen kommunicerade resultat har studien genomförts med positiva resultat.

”Om alla mina förhoppningar infrias är vi i början av 2026 i en situation där våra utvecklingsframgångar inom typ 1-diabetes inneburit att vi kunnat inleda ett långsiktigt partnerskap med ett större läkemedelsbolag kring utveckling och kommersialisering av vävnadsbaserade typ 1-diabetesbehandling och att vi tillsammans med partnern kommit ytterligare viktiga steg mot klinik.” – Carolina Trkulja, vd Fluicell (läs mer)

Forskningsanslag kring hjärtsäkerhet

Fluicell beviljades nyligen ett anslag om 5 Mkr från Eurostars för utveckling av en forskningsplattform för studier av hjärttoxicitet och läkemedelseffekter. En slutlig formell bekräftelse väntas i februari från Vinnova, som är nationell finansiär för svenska projekt. Projektet handlar om att utveckla en forskningsplattform för studier av hjärttoxicitet där Fluicell kommer att kombinera sin teknik med teknik från samarbetspartnern CytoCypher BV som är specialister på att mäta hur hjärtceller slår.

Denna kombinerade forskningsplattform är något som har efterfrågats i diskussioner med pharmabolag. Projektet linjerar väl med Fluicells pågående satsningar inom vävnadsmodeller för screening av hjärtsäkerhet och målsättningen att utöka bolagets möjligheter att skapa screeninglösningar direkt anpassade till läkemedelsbolagens utvecklingsbehov.

Samarbete med big pharmabolag

Fluicell har ett samarbete med ett av världens 10 största läkemedelsbolag rörande utveckling av bioprintade hjärtsäkerhetsmodeller för läkemedelsscreening. Parterna har tidigare framgångsrikt genomfört ett samarbete och det nu pågående projektet undersöker möjligheten att integrera bioprintade vävnader direkt i redan etablerade arbetsflöden hos samarbetspartnern. Fluicell utför nu de avslutande delarna av projektet och räknar med att kunna slutrapportera till sin samarbetspartner under första kvartalet 2024.

I och med att Fluicell äger rättigheterna till all den teknik som utvecklas genom samarbetet har de även möjlighet att göra tekniken för hjärtsäkerhetsscreening tillgänglig för utlicensiering till andra läkemedelsbolag.

Kapitalanskaffning för fortsatt utveckling

Fluicell har som mål att under 2024 kunna inleda ett kommersiellt samarbete kring vävnadsterapi inom ett sjukdomsområde, samt inleda utvecklingssamarbete gällande åtminstone en vävnadsbaserad screeningprodukt. För att realisera dessa mål, samt för att utveckla sina produkter vidare, genomför bolaget en företrädesemission om cirka 30 Mkr. Emissionen är säkerställd till 81,7 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Emissionslikviden ska fördelas enligt följande prioritet:

  • Obligatorisk återbetalning av brygglån (cirka 8 procent)
  • Utveckling av vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes (cirka 42 procent)
  • Optimering och validering av vävnadsmodell för hjärttoxicitet (cirka 11 procent)
  • Plattformsoptimering och produktionsuppskalning (cirka 10 procent)
  • Administrativa omkostnader och rörelsekapital (cirka 29 procent)

”Med den nya strategin inriktar vi oss mot marknader med ett uppskattat sammanlagt värde på över 100 miljarder USD där vi bedömer att vi kan presentera ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande och där vi har en förmåga som inte matchas av konkurrerande tekniker på marknaden.” – Carolina Trkulja, vd Fluicell (läs mer)

Erbjudandet i sammandrag

Villkor För varje en (1) aktie innehavd på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit (primär företrädesrätt). En unit består av tio (10) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO5 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO6.
Teckningsperiod 15–29 januari 2024.
Teckningspris 1,10 kr per unit.
Emissionsvolym 29,9 Mkr.
Utspädning Den totala utspädningseffekten vid full teckning i företrädesemissionen samt vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 uppgår till högst cirka 95,24 procent.

Se även vd Carolina Trkulja presentera bolaget nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på fluicell.com den 11 januari 2024. 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev