Home Intervjuer Evaxions genetiska adjuvansteknik ska effektivisera vacciner

Evaxions genetiska adjuvansteknik ska effektivisera vacciner

Evaxions genetiska adjuvansteknik ska effektivisera vacciner

7 juni, 2023

Evaxion Biotech fortsätter att leverera när det gäller att utveckla nya cancerimmunterapier. Efter lanseringen förra månaden av den nya AI-plattformen ObsERV för framtagning av individanpassade cancervaccin, introducerar man nu även en genetisk adjuvansteknik för att öka effekten av DNA- och mRNA-vacciner. Samtidigt har Evaxion meddelat att fas I-studien med det individanpassade cancervaccinet EVX-01 har slutförts framgångsrikt. För att diskutera allt detta kontaktade BioStock Evaxions vd Per Norlén.

Sedan i höstas, då Evaxion Biotech tog in branschveteranen Per Norlén som ny vd, har det danska bioteknikbolaget tagit stora kliv framåt i sin utveckling. Evaxion har inte enbart genererat nya data med sina cancerimmunterapikandidater (läs de senaste nyheterna här) – bolaget har dessutom ökat sitt fokus på utvecklingsprojekt baserade på nya teknikplattformar.

Till exempel tillkännagav Evaxion i mars lanseringen av en ny AI-plattform för identifiering av nya målprotein för vaccin, en plattform som sällar sig till de tre redan etablerade AI-plattformarna.

Syftet med denna nya plattform, kallad ObsERV, är att identifiera patient- och tumörspecifika antigen för cancervaccin, från tidigare outforskade källor. Dessa nya cancerantigener härstammar från så kallade endogena retrovirus, eller ERVs, som är kvarlämningar i vår arvsmassa från historiska virusinfektioner. Medan dessa virala sekvenser förblir ”tysta” i våra friska celler, uttrycks de ofta selektivt på ytan av cancerceller. Därmed exponeras de för immunsystemet och kan angripas av specialiserade immunceller.

Denna AI-teknik har potential att göra “kalla” tumörer mottagliga för immunterapi, vilket skulle kunna bredda patientpopulationen för immunterapi avsevärt. Med ERVs som måltavlor har bolaget helt kunnat förhindra tumörtillväxt i prekliniska modeller. Läs mer här.

Med ObsERV siktar Evaxion på att identifiera individanpassade ERV-mål att införliva i nästa generations cancervaccin EVX-03. Evaxion hoppas kunna starta kliniska studier inom detta program under fjärde kvartalet 2023, förutsatt att ytterligare finansiering kan erhållas.

Ny vaccinförstärkande teknik från Evaxion

Förra veckan spände Evaxion innovationsmusklerna ännu en gång. Bolaget presenterade då tekniken bakom sitt nya, egenutvecklade genetiska adjuvans som utvecklats för att förbättra effektiviteten hos DNA- och mRNA-vacciner för infektionssjukdomar och cancer. Den genetiska adjuvansen bär koden för CCL19, en molekyl som är känd för att attrahera immunceller, i synnerhet antigenpresenterande celler. Och denna adjuvans kan kodas in i både DNA- och mRNA-vacciner för att öka immunsvaret.

Evaxion siktar på att ta den genetiska adjuvansteknologin till kliniska prövningar senare i år, och även detta som en del av det individanpassade cancerimmunterapiprogrammet EVX-03.

Positiva fas I-data med huvudkandidaten

Samtidigt meddelade Evaxion även att den första studien i människa med huvudkandidaten EVX-01 – ett individanpassat cancervaccin baserat på AI-plattformen PIONEER – har slutförts. Den fullständiga datan, som presenterades vid ASCO-konferensen den 3 juni, visar att EVX-01 tolererades väl och inducerade en högre objektiv responsfrekvens än vad som tidigare rapporterats för standardbehandling (checkpointhämmare).

Dessutom inducerade kandidaten ett brett immunsvar som korrelerade med det kliniska utfallet. Enligt Evaxions vd Per Norlén är detta mycket uppmuntrande för vidareutvecklingen av Evaxions individanpassade cancervaccinprogram.

VD-kommentar

Per Norlén, CEO Evaxion
Per Norlén, vd Evaxion Biotech

BioStock kontaktade Norlén för att få veta mer om både den nya genetiska adjuvansteknologin och betydelsen av fas I/IIa-datan med EVX-01.

Per, låt oss börja med er nya proprietära teknik. Vad exakt utgör ett genetiskt adjuvans och hur fungerar det?

– Vacciner ges vanligtvis tillsammans med adjuvans, vilket är ämnen som kan förbättra immunsvaret mot ett vaccin. Med framväxten av DNA- och mRNA-baserade vaccinteknologier har det blivit uppenbart att det borde vara möjligt att även införliva den genetiska koden för en immunstimulerande molekyl i vaccinet, utan behov av ytterligare adjuvanser. Det är ett helt nytt område inom vaccinteknik och vi intar nu en ledande position. Specifikt inkluderar vår teknik den genetiska koden för den immunattraherande molekylen CCL19, som kan byggas in i såväl DNA- som mRNA-vacciner. När DNA- eller mRNA-vaccinet administreras kommer cellerna i injektionsområdet att börja producera CCL19, vilket kommer att locka immunceller, i synnerhet antigenpresenterande celler, till området. Detta skapar en idealisk miljö för ett immunsvar mot antigenerna i vaccinet.

Kan denna teknik tillämpas på vacciner utöver de som utvecklats av Evaxion?

– Javisst. Vi kommer att validera vår genetiska adjuvansteknologi i det kommande DNA-baserade cancervaccinet EVX-03, som planeras för klinisk studiestart mot slutet av detta år. Men vi har också visat dess effektivitet i mRNA-vacciner och vacciner för infektionssjukdomar i prekliniska modeller. Så vi ser en bred tillämpbarhet och stor marknadspotential för teknologin, oberoende av vår interna läkemedelsutvecklingsportfölj.

Kan Covid-19-vacciner också dra nytta av denna teknik?

– Absolut. Vi har till och med interna prekliniska data i en Covid-19-sjukdomsmodell som visar en skyddande effekt av ett CCL19-förstärkt DNA-vaccin.

Den genetiska adjuvanstekniken har validerats prekliniskt. Varför valde ni EVX-03 som kandidat för att validera tekniken kliniskt?

– EVX-03 är andra generationens DNA-baserade individanpassade cancervaccin, baserat på lärdomarna från första generationens vaccin EVX-02. Vi presenterade nyligen positiva kliniska data för EVX-02 som visar att detta DNA-baserade individanpassade cancervaccin inducerar ett neoantigenspecifikt immunsvar i patienter, i kombination med lovande kliniska data. Vi utvecklade vårt genetiska adjuvans medan fas I-studien för EVX-02 pågick och kunde bland annat visa att det ökade antitumöreffekter i våra prekliniska modeller. Därför är vi mycket entusiastiska över möjligheten att beväpna EVX-03 med den genetiska adjuvansen och att snabbt ta det till klinik och till patienter.

Kan du berätta lite mer om fas I/II-datan med EVX-01?

– EVX-01 utvärderades hos 12 patienter med metastaserat melanom i kombination med en checkpointhämmare, och 8 av dessa patienter svarade på behandlingen, varav 2 patienter svarade fullständigt. Detta är en mycket högre svarsfrekvens än vad man kan förvänta sig baserat på historiska data om checkpointhämmare. Vi kunde dessutom visa att svaren kunde förutsägas med vår AI-teknik, där de sex patienterna med högst rankade neoantigener svarade bättre på behandlingen med längre progressionsfri överlevnad än de sex patienter som hade neoantigener med lägre rangordning. Jag ser detta som en mycket stark validering av vår AI-teknik.

Ni nämnde att dessa data är mycket uppmuntrande för vidareutvecklingen av ert individanpassade cancervaccinprogram. Kan du utveckla detta?

– Den första konsekvensen är att vi har tagit EVX-01 vidare till klinisk fas II i metastaserande melanom. Något vi faktiskt påbörjade redan i höstas. Fas I-studien var en öppen studie vilket innebar att vi tidigt fick indikationer på att behandlingen hade effekt. Den positiva kliniska datan och de breda immunsvar som induceras av vår terapi är också en stark validering för vår AI-teknik och dess förmåga att identifiera de mest relevanta vaccinmålen för varje patient. Vi kunde visa att patienter med högkvalitativa vaccinmål, identifierade av vår AI-plattform, hade signifikant längre progressionsfri överlevnad och högre svarsfrekvens än andra patienter. Detta talar starkt för att vi skulle kunna förutsäga vilka patienter som kommer att svara på vår behandling, vilket är något vi kommer att utforska i den kommande studien med EVX-03.

Slutligen, vad väntar härnäst för EVX-01-programmet?

– Baserat på det positiva utfallet av fas I-studien har vi alltså redan startat en klinisk fas II-studie i metastaserat melanom. Detta är en multicenterstudie som aktivt rekryterar patienter i Australien och Italien. Den första patienten doserades redan i september 2022 och vi ser med spänning fram emot de interimsdata som är planerade till fjärde kvartalet i år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev