Home Intervjuer Cerenos vd om den nuvarande utvecklingen och listbytet till First North

Cerenos vd om den nuvarande utvecklingen och listbytet till First North

Cereno Rights Issue First North

Cerenos vd om den nuvarande utvecklingen och listbytet till First North

16 maj, 2023

Cereno Scientific har tre läkemedelskandidater under utveckling för behandling av vanliga och sällsynta hjärt-kärlsjukdomar. Nu genomför bolaget en företrädesemission om cirka 110 Mkr för att fortsätta avancera samtliga tre projekt. Dessutom gör Cereno ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market för att öka marknadens kännedom och intresset hos potentiella investerare. För att diskutera detta och mer därtill kontaktade BioStock Cerenos vd Sten R Sörensen.

Detta material har upprättats för marknadsföringsändamål och är inte och ska inte betraktas som ett prospekt enligt gällande lagar och förordningar. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har presenterats i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes på cerenoscientific.com den 5 maj 2023.

Cereno Scientific är ett bioteknikbolag vars mål är att utveckla säkra och effektiva behandlingar för hjärt-kärlsjukdomar. Bolagets vision är att förlänga och förbättra livskvaliteten för patienter som lider av kardiovaskulära sjukdomar.

Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat CS1 utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Målet med utvecklingen av CS1 är att erbjuda ett sjukdomsmodifierande läkemedel som potentiellt kan bromsa, eller vända sjukdomsförloppet. Detta skall därmed avsevärt förbättra patientens livskvalitet och leda till en ökad överlevnad.

CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som fungerar som en epigenetisk modulator med en unik effektprofil för behandling av PAH. Patientrekrytering till en fas II-studie med nio deltagande kliniker i USA pågår för närvarande i samarbete med det globala hälsovårdsbolaget Abbott.

»16 patienter har rekryterats, varav nio har fått implantation med Abbots CardioMEMS HF-system. Fem patienter har randomiserats och är i aktiv behandling, medan två patienter har slutfört studien. Rekryteringen av de 30 PAH-patienter som ska ingå i studien går enligt plan. Fas II-studiens top-line-resultat väntas i slutet av året, vilket för oss närmare att potentiellt kunna erbjuda patienter med PAH en ny sjukdomsmodifierande behandling« — Sten R Sörensen, vd Cereno Scientific

Prekliniska kandidater förberedda för fas I

Cereno Scientific har även två läkemedelskandidater i preklinisk utveckling: CS014 och CS585. CS014 är, liksom CS1, en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. CS014 utvecklas som en behandling för att effektivt förebygga trombos (blodproppar) utan ökad risk för blödning – en komplikation som kan leda till hjärtinfarkter eller stroke. Det råder ett stort medicinskt behov av trombosprevention då dagens läkemedel medför en ökad blödningsrisk. Målet är att kunna starta en fas I-studie med CS014 under första halvåret 2024 inom indikationen prevention av venös eller arteriell trombos.

Cerenos andra prekliniska läkemedelskandidat, CS585, licensierades nyligen från University of Michigan efter lovande prekliniska resultat. CS585 har i sitt prekliniska program visat tecken på effekt i att förebygga trombos utan ökad blödningsrisk. Cereno bedömer att CS585 har potential att bli den mest effektiva behandlingen bland IP-receptoragonister för indikationer som PAH och trombosprevention. En specifik indikation har dock ännu inte valts för vidare klinisk utveckling då en utvärdering i det prekliniska programmet fortfarande pågår.

Läs de senaste nyheterna i Cerenos prekliniska utveckling här.

Företrädesemission skall möjliggöra fortsatt utveckling

Med tanke på att samtliga tre läkemedelskandidater för närvarande befinner sig i avgörande stadier i sin utveckling, avser Cereno att ta in kapital för att möjliggöra en fortsatt hög aktivitetstakt till nästa värdehöjande milstolpar. Bolaget genomför därför en företrädesemission av units om cirka 110 Mkr.

Företrädesemissionen är redan säkrad till 70 procent. En procent omfattas av teckningsförbindelser från styrelse och ledning, medan övriga 69 procent täcks av garantiåtaganden.

En unit omfattar nya aktier och en teckningsoption av serie TO3. För ytterligare information, läs mer här.

VD kommenterar

Cereno bedömer att bolaget med sin långa erfarenhet av utveckling av kardiovaskulära läkemedel, ett starkt nätverk av experter och samarbetspartners, har potential att helt förändra hur hjärt-kärlsjukdomar kommer att behandlas i framtiden med sina tre läkemedelskandidater.

BioStock pratade med Cerenos vd Sten R Sörensen för att få veta mer.

Sten, fas II-studien med CS1 fortskrider enligt plan. Vad gör enligt dig CS1 så lovande?

– Såväl läkare som patienter uttrycker ett stort behov av bättre behandlingar av den dödliga sällsynta sjukdomen PAH. Behovet är särskilt stort av behandlingar som potentiellt kan stoppa eller fördröja sjukdomsförloppet, såsom vår läkemedelskandidat CS1. Till skillnad mot de alternativ som finns tillgängliga idag och som enbart lindrar symtomen. Vår läkemedelskandidat CS1 har en unik effektprofil och potential att erbjuda ett säkert, effektivt och sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ för patienter som lider av PAH.

– Målet med utvecklingen av CS1 är att erbjuda ett sjukdomsmodifierande läkemedel som potentiellt kan bromsa eller vända sjukdomsförloppet och därmed förlänga patienternas liv och förbättra deras livskvalitet.

Fas II-studien har drabbats av vissa förseningar, främst beroende på effekter som följde av pandemin. Är du mer optimistisk över hur studien fortlöper idag?

– Teamet, tillsammans med vår partner Abbot och vår CRO, arbetar bra med de deltagande klinikerna i studien för att stödja fortsatta framsteg både med patientrekrytering och med den kliniska studien. Det gläder mig att kunna berätta att studien framskrider väl.

– 16 patienter har rekryterats, varav nio har fått implantation med Abbots CardioMEMS HF-system. Fem patienter har randomiserats och är i aktiv behandling, medan två patienter har slutfört studien. Rekryteringen av de 30 PAH-patienter som ska ingå i studien går enligt plan.

– Fas II-studiens top-line-resultat väntas i slutet av året, vilket för oss närmare att potentiellt kunna erbjuda patienter med PAH en ny sjukdomsmodifierande behandling.

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific
Sten R Sörensen, vd Cereno Scientific

Cereno tar nu in kapital genom en företrädesemission. Hur långt kommer detta kapital att ta er?

– Alla våra tre läkemedelskandidater befinner sig för närvarande i betydande utvecklingsstadier och därmed möjliggör ett kapitaltillskott fortsatt snabb utveckling till nästa värdehöjande milstolpar. Emissionslikviden kommer att fördelas enligt följande:

– Cirka 50 procent kommer att vikas åt att slutföra den pågående kliniska fas II-studien med CS1 i den sällsynta sjukdomen PAH.

– Cirka 25 procent kommer att användas för slutförandet av den prekliniska utvecklingen och de förberedande aktiviteter som krävs för att lämna in en ansökan om att inleda en klinisk fas I-studie med CS014.

– Resterande 25 procent kommer att användas för att fortsätta den prekliniska utvecklingen med CS585.

Ni har även meddelat att ni inleder en process för att byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market. Kan du berätta mer om detta?

– De potentiella fördelarna med att flytta bolagets aktier till marknadsplatsen First North har noggrant utvärderats av såväl styrelsen som av våra rådgivare. Deras bedömning visar att en sådan förändring väsentligt kommer att öka marknadens kännedom om Cereno och positivt påverka våra relationer med potentiella investerare samt öppna möjligheter för de investerare som inte kan investera i bolag som handlas på Spotlight Stock Market. Mot bakgrund av dessa faktorer ses övergången till First North som en naturlig utveckling i bolagets utveckling, vilket förväntas generera betydande värde för våra aktieägare.

– Sammanfattningsvis är Cereno övertygade om att bytet av marknadsplats kommer att främja en positiv utveckling för vår framtida tillväxt och utveckling.

Avslutningsvis, vad ser du mest fram emot under resten av 2023?

– Resten av 2023 är oerhört lovande för vårt bolag när vi närmar oss betydande milstolpar i våra utvecklingsprogram. Jag ser med spänning fram emot slutförandet av vår kliniska fas II-studie i PAH och de efterföljande top-line-resultaten i slutet av året, samt inlämnandet av vår prekliniska dokumentation för att kunna erhålla tillstånd att starta en first-in-man-studie med CS014 under H1 2024. Dessa prestationer kommer att föra oss närmare vårt slutliga mål att utveckla innovativa behandlingar för att förlänga livet och förbättra livskvaliteten för patienter med vanliga och sällsynta hjärt-kärlsjukdomar.

– Slutligen ser jag också fram emot att utöka vår räckvidd och vårt engagemang med specialiserade bioteknikinvesterare över hela världen, tillsammans med att söka potentiella samarbeten med läkemedelsbolag, allt för att visa upp den enorma potentialen i vår spännande pipeline inom pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombos.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev