Home Intervjuer Inlösen av Alzinovas TO3 kan tillföra 28 Mkr

Inlösen av Alzinovas TO3 kan tillföra 28 Mkr

Kristina Torfgård, vd Alzinova

Inlösen av Alzinovas TO3 kan tillföra 28 Mkr

21 april, 2023

Alzinova, som utvecklar Alzheimervaccinet ALZ-101, är just nu aktuella med inlösen av teckningsoptioner av serie TO3. Inlösen pågår till den 25 april. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser till ett värde om cirka 7,5 Mkr från medlemmar i bolagets styrelse, ledningsgrupp och bolagets grundare. Alzinovas vd Kristina Torfgård berättar om de senaste kliniska framstegen samt hur man kommer använda emissionslikviden.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. De fullständiga villkoren för teckningsoptionen och mer information om bolaget har redovisats på bolagets sida för teckningsoptionen https://www.to3.alzinova.com/

Alzinova utvecklar två behandlingar mot den kroniska neurodegenerativa sjukdomen Alzheimers. Dels det sjukdomsmodifierande vaccinet ALZ-101 som befinner sig i klinisk fas Ib, dels den monoklonala antikroppen ALZ-201 som är i preklinisk utvecklingsfas.

Bolaget inriktar sig specifikt på de giftiga ansamlingarna av amyloid-beta i form av oligomerer, vilket bolaget menar är en strategi som skiljer sig från övriga läkemedelskandidater under klinisk utveckling.

Milstolpe uppnådd i fas Ib-studien

Sedan Alzinova inledde sin kliniska studie med kandidaten ALZ-101 under senhösten 2021 har utvecklingen gått snabbt framåt, i synnerhet under de senaste månaderna. I slutet på 2022 hade man rekryterat samtliga patienter till studien och erhållit en första dos. Fyra månader senare hade alla 26 deltagare i studien erhållit sin sista dos av ALZ-101 eller placebo.

Bolaget fick då även godkännande att inleda en förlängningsdel av studien. En första interimsanalys av studiedata pekar på en god säkerhet och tolerabilitet samt indikationer på ett immunologiskt svar. Läs mer.

Inlösen av teckningsoptioner av serie TO3

Med sikte på nästa milstolpe i utvecklingsarbetet är Alzinova nu aktuella med inlösen av teckningsoptionen TO3. Den 11 april 2023 startade inlösenperioden, som pågår till den 25 april.

Teckningskursen är 2,17 kr per aktie som vid fullt utnyttjande kan tillföra bolaget upp till cirka 28,1 Mkr. Läs mer på bolagets hemsida.

Vd svarar

Kristina Torfgård, vd Alzinova
Kristina Torfgård, vd Alzinova

BioStock kontaktade vd Kristina Torfgård för några frågor kring vad inlösen innebär för Alzinova.

Kristina, till att börja med, vad är det som skiljer er kandidat ALZ-101 mot andra under utveckling?

– En vaccination med ALZ-101 innebär att kroppen genererar sina egna antikroppar, specifika mot giftiga ansamlingar av amyloid-beta-oligomerer i hjärnan.

– Den skiljer sig därför från andra kandidater under utveckling, men även de nu första godkända läkemedel som vilka är antikroppsbehandling där antikropparna angriper större aggregerade former av amyloid-beta, s.k plack. Placken innehåller dock såväl giftigt som ofarligt protein, vilket kan leda till allvarliga biverkningar och en begränsad effekt. Enkelt förklarat så är vårt mål att endast oskadliggöra det giftiga i hjärnan, samtidigt som synapserna skyddas och friska celler då hålls intakta.

– Dessutom kan vår vaccinkandidat ges betydligt mer sällan än övriga läkemedelskandidater under utveckling. Detta kan bidra till bättre hälsoekonomi för både patient och samhälle. Samtidigt skulle det kunna göra det möjligt för fler att få tillgång till en effektiv Alzheimerbehandling.

Vad händer just nu i fas Ib-studien?

– Den sista patienten har nyligen fått sin fjärde och sista dos. Vi planerar nu för en andra interimsanalys för ytterligare information om säkerhet och tolerabilitet samt immunsvar.

– Att få data från patienterna i vår studie som visar på att kroppen tillverkar egna antikroppar specifika mot amyloid-beta vore således optimalt. Samtidigt planerar vi även för en förlängning av studien och vi fick nyligen ett regulatoriskt godkännande att genomföra en sådan.

Avslutningsvis, vad betyder inlösen av TO3 för Alzinova?

– Jag tycker att vi har en stabil och finansiellt bra situation, där detta kapital kan stärka kassan ytterligare inför den planerade förlängningen av fas Ib studien. Med dessa medel kan vi även fortsätta att genomföra förberedelserna inför fas II samt fortsätta med arbetet att utveckla ALZ-201 för att på sikt ta in den i klinisk utveckling.

– Den årliga försäljningen av sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers kommer enligt analytiker att uppgå till 13 miljarder USD år 2028. Så, samtidigt som vi känner ett tydligt kall att hjälpa denna utsatta patientgrupp, ska man även tänka på att den potentiella monetära utväxlingen kan bli betydande om våra kliniska studier faller väl ut.

– Med kapitalet från teckningsoptionerna ser vi därmed fram emot nya framsteg och fortsatt utveckling av våra läkemedelskandidater i kampen emot Alzheimers sjukdom och att i framtiden marknadslansera dessa. Jag välkomnar såväl existerande som nya aktieägare att följa oss med på denna resa.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning och förmedlar inga investeringsorder. BioStock tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev