Home Intervjuer Stayble lanserar nytt projekt inom diskbråck – vd kommenterar

Stayble lanserar nytt projekt inom diskbråck – vd kommenterar

Stayble

Stayble lanserar nytt projekt inom diskbråck – vd kommenterar

24 mars, 2023
Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Stayble Therapeutics kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 17 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.staybletherapeutics.com.

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics företrädesemission som vid full teckning stärker kassan med drygt 35 Mkr före kostnader. Kapitaltillskottet ska finansiera bolagets nya fas Ib-studie med STA363 i patienter med diskbråck, samt slutförandet av fas IIb-studien inom degenerativ disksjukdom. Dessutom planerar bolaget att expandera förberedelserna inför partnerskap. Bolagets vd Andreas Gerward svarar på frågor om planerna och emissionen i en intervju med BioStock.

Läkemedelsbolaget Stayble Therapeutics utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk smärta orsakad av diskdegeneration och diskbråck. Målet är att endast en injektion av STA363 i disken ska ge en varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion.

Stayble har för närvarande en pågående fas IIb-studie inom degenerativ disksjukdom där målet är att presentera top line-data i slutet av 2023. Bolaget har även fått godkännande att starta en fas Ib-studie med STA363 inom kroniskt diskbråck.

Nytt projekt finansieras av företrädesemission

Diskbråck är ett nytt projekt som Stayble Therapeutics offentliggjorde i februari 2023. Samtidigt meddelade bolaget att de planerar att genomföra en företrädesemission om cirka 35,2 Mkr för att finansiera den nya satsningen. Teckningsperioden löper under perioden 24 mars –12 april 2023.

Staybles vd Andreas Gerward kommenterar

Stayble Therapeutics
Andreas Gerward, vd Stayble

BioStock kontaktade vd Andreas Gerward för att få veta mer om emissionen, bolagets behandlingskoncept och planerna framåt.

I februari fick vi veta att ni breddar användningen av STA363 till kronisk diskbråck. Varför väljer ni att addera ytterligare en indikation just nu?

– Stayble har under den senaste tiden utvecklats på ett mycket positivt sätt med bland annat kraftigt ökad patientrekrytering under början på 2022 som nådde kulmen med sista patienten in under augusti 2022. Under februari kunde vi säkra hem data från 6-månadersuppföljningen i vår pågående fas IIb-studie. Med tryggheten att i princip all operationell risk är borta i den studien såg vi en möjlighet att öka värdet i bolaget, sprida risken samt utnyttja STA363s potential till att även kunna hjälpa de miljontals patienter som lider av diskbråck.

»Stayble har under den senaste tiden utvecklats på ett mycket positivt sätt med bland annat kraftigt ökad patientrekrytering under början på 2022 som nådde kulmen med sista patienten in under augusti 2022. Under februari kunde vi säkra hem data från 6-månadersuppföljningen i vår pågående fas IIb-studie.«

– Att vi kunde inleda en fas Ib-studie direkt utan ytterligare prekliniska studier betyder att projektet snabbt kommer att kunna generera värdefull data från patienter och i förlängningen generera ett stort värde för Stayble.

Hur skiljer sig verkningsmekanismen för STA363 i diskbråck och degenerativ disksjukdom?

– Smärta orsakad av degenerativa disksjukdomar beror på ett läckage och en instabilitet i segmentet. Hos dessa patienter verkar STA363 genom att bindvävsomvandla disken. Denna omvandling minskar smärtan genom eliminerat läckage och stabiliserat segment.

– Smärta orsakad av diskbråck beror på ett mekaniskt tryck på en nerv orsakad av ett bråck (buktning på disken) och inflammation. STA363 verkar genom att minska trycket och volymen i disken vilket gör att bråcket går tillbaka och att inflammationen minskar.

Vad kommer STA363 att bidra med för en patient med diskbråck?

– En effektiv behandling för alla de patienter som inte blir bättre spontant. Endast en enkel injektion kan ta bort patientens smärta. Vidare minskar risken för återfall av diskbråck genom att disken omvandlas till bindväv.

Vad har ni har fått feedback på ert behandlingskoncept från vårdpersonal?

– Vi har fått ett otroligt positivt bemötande där det blir tydligt att vi skulle fylla ett medicinskt behov. Man står idag endast med opiodbaserade läkemedel och kirurgi för alla de patienter som inte spontant blir bra.

»Vi har fått ett otroligt positivt bemötande där det blir tydligt att vi skulle fylla ett medicinskt behov. […] Det finns idag inga godkända läkemedel mot diskbråck globalt.«

Hur ser konkurrensläget ut inom diskbråck?

– Det finns idag inga godkända läkemedel mot diskbråck globalt. Vår huvudkonkurrent är ett annat forskande bolag inom enzymbehandlingar där de misslyckats med tidigare studie och nu genomför ytterligare studier.

Har ni patentskydd för STA363 inom båda indikationerna?

– För degenerativa disksjukdomar har vi godkända patent globalt. Inom diskbråck har vi pågående ansökningar som kommer att utökas för att få ett globalt skydd. Utöver patent har båda indikationerna rätt till marknadsexklusivitet och dataskydd.

Ni genomför nu en företrädesemission om drygt 35 Mkr för att bland annat finansiera det nya diskbråckprojektet. Hur ska emissionslikviden fördelas mellan de olika prioriteringsområdena?

­– Vi kommer att använda cirka hälften av emissionslikviden för att genomföra fas Ib-studien för patienter med diskbråck samt för att slutföra fas IIb-studien inom degenerativ disksjukdom. Vidare kommer vi att använda cirka 20 procent av likviden för att utveckla vår organisation och förbereda inför partnerskap genom strategiska rekryteringar. Därtill används cirka 30 procent för rörelsekapital till bolagets drift till och med första halvåret 2024.

Hur länge kommer kapitaltillskottet från emissionen att finansiera Stayble Therapetics aktiviteter?

– Detta kommer vara tillräckligt för att finansiera vår verksamhet och planerade strategiska inititativ till och med första halvåret 2024.

»Med största sannolikhet kommer samma partner vara intresserad av båda indikationerna vilket kommer att ge ett större deal-värde än tidigare.«

Är er ambition att genomföra både fas II inom diskbråck och fas III inom degenerativ disksjukdom med samma partner?

– Med största sannolikhet kommer samma partner vara intresserad av båda indikationerna vilket kommer att ge ett större deal-värde än tidigare. Vi kommer använda delar av emissionen för att intensifiera partneringaktiviteterna.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev