Home Nyheter QuiaPEG genomför emission för utveckling och partnerskap

QuiaPEG genomför emission för utveckling och partnerskap

CLS_ny fransk studie

QuiaPEG genomför emission för utveckling och partnerskap

22 mars, 2023

Drug delivery-bolaget QuiaPEG Pharmaceuticals utvecklar förbättrade läkemedel mot diabetes, fetma och korttarmssyndrom. Bolaget har en skalbar plattform, prekliniskt proof-of-concept i två läkemedelsprojekt och planer på utlicensiering och partnerskap. QuiaPEG genomför nu en fullt garanterad företrädesemission om 20,5 Mkr för att fortsätta driva projekt- och affärsutveckling med målsättningen att ingå licens/partnerskapavtal samt reglera lån.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det prospekt som offentliggjordes och publicerades på www.quiapeg.com den 14 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

QuiaPEG förbättrar redan godkända läkemedel

Det finns ett uttalat behov av att kunna förlänga doseringsintervallet för läkemedel vid behandling av kroniska sjukdomar. Samtidigt som det underlättar behandlingen för patienten och kan ge kostnadsbesparingar finns också möjligheten att uppnå en förbättrad effekt och att potentiellt minska eventuella biverkningar.

Uppsalabaserade QuiaPEG Pharmaceuticals har valt att inrikta sig på ovanstående problem genom att utveckla förbättrade, och patentbara, versioner av redan godkända läkemedel, så kallade biobetters, med hjälp av den patenterade drug-delivery plattformen Uni-Qleaver. Sammanlagt har bolaget över 20 beviljade patent i bland annat EU, USA och Japan.

Bolaget fokuserar i nuläget på läkemedelsutveckling på särläkemedelsindikationen korttarmssyndrom, men även mot folksjukdomar som diabetes och fetma.

Fördelarna med biobetters

En stor fördel med QuiaPEGs plattform är att biobetters exempelvis skulle kunna doseras en gång i veckan istället för som idag en gång per dag med de fördelar för patient och samhälle som beskrivits ovan.

Genom att delvis kunna bygga ansökan om marknadsgodkännande på originalläkemedlets publika dokumentation blir utvecklingstiden kortare, kostnaderna lägre och riskerna mindre med biobetters jämfört med att utveckla ett nytt läkemedel med en ny verkningsmekanism.

En annan fördel med en biobetter är att den är patenterbar och att det ofta går att ta ut ett väsentligt högre pris jämfört med exempelvis biosimilarer. Läs mer.

Egenutvecklad- och patenterad teknikplattform, Uni-Qleaver

QuiaPEGs teknik är baserat på den frisättningsbara drug delivery-plattformen Uni-Qleaver, som har sitt ursprung i forskning från Uppsala universitet. Plattformen gör det möjligt att förlänga ett läkemedels halveringstid och därigenom förlänga effektdurationen.

För att uppnå detta använder QuiaPEG sig även av pegylering – en välbeprövad metod med farmakologiska fördelar som innebär att ett protein eller en peptid sammanlänkas med polyetylenglykol (PEG), vilket ger en långsammare eliminering av läkemedlet och en förlängd biologisk effekt. Uni-Qleaver består av en patenterad kemiska länkarm som kopplar ihop läkemedlet med peg och därmed möjliggör en kontrollerad frisättning av läkemedlet över tid. Frisättningen styrs av kroppens pH-värde, 7,4.

Uni-Qleaver kan med fördel användas till utveckling av pro-droger för att, till exempel, förlänga den kommersiella livslängden av ett läkemedelsbolags produktportfölj, så kallad life-cycle management.

Prekliniskt proof-of-concept

QuiaPEG har uppnått prekliniskt proof-of-concept i två läkemedelsprojekt, QPG-1030 och QPG-1029.

Förbättrad behandlingseffekt mot korttarmssyndrom

Kandidaten QPG-1030 är riktad mot särläkemedelsindikationen korttarmssyndrom, och bygger på teduglutid, den aktiva substansen i Takedas Gattex/Revestive. Prekliniska resultat för QPG-1030 indikerar att veckovis administration ligger inom räckhåll istället för den nuvarande dagliga doseringen som är fallet med Gattex.

Prekliniska resultat har enligt bolaget också visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant bättre jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid, som tas en gång om dagen, och likvärdig med Vectivbios apraglutid, en ny GLP-2-analog som genomgår klinisk prövning, som är tänkt att tas en gång i veckan. Vectivbio värderas till cirka 5 miljarder kronor.

Om bolaget erhåller särläkemedelsstatus och fast track-status, kommer QuiaPEG både kunna minska kostnaderna och tiden för att vidareutveckla QPG-1030 till en kommersiell fas. I oktober presenterade bolaget vetenskapliga resultat vid 17th Annual Peptide Therapeutics Symposium i USA.

Kandidat mot typ-2 diabetes samt fetma

Den andra kandidaten QPG-1029, som utvecklas för veckovis administration, riktar sig mot typ-2 diabetes samt fetma, och är baserad på liraglutid – den aktiva substansen i Novo Nordisks storsäljare Victoza, som tas en gång om dagen. Patentet för liraglutid löper ut i år 2023, vilket öppnar för QuiaPEGs kandidat.

Utlicensiering och partnerskap

QuiaPEGs affärsmodell bygger på utlicensiering av Uni-Qleaver-plattformen och läkemedelsprojekten QPG-1029 och QPG-1030, där bolaget bedriver diskussioner med flera läkemedelsbolag avseende licensaffärer och/eller andra strategiska möjligheter.

Bolaget ser ett antal potentiella partners för både projekten och Uni-Qleaver-plattformen. Tanken är att sådana licens- och partnerskapsavtal ska tillåta nya projekt inom andra tillämpningsområden. Den här typen av avtal brukar baseras på en up-frontbetalning, milstolpsbetalningar och royalties.

QuiaPEG genomför emission för utveckling och partnerskap

För att fortsätta driva och inleda utvecklingsprojekt med en partner, samt reglera lån genomför QuiaPEG en företrädesemission av units om cirka 20,5 Mkr.

Varje unit består av aktier, teckningsoptioner av serie TO8 och teckningsoptioner av serie TO9 som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 15,4 Mkr (TO8) och 25,6 Mkr (TO9).

Personer i ledning och styrelse har meddelat teckning av units i företrädesemissionen som i sin helhet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

  • Forskning och utveckling, rörelsekapital samt generella bolagsändamål 41 procent
  • Återbetalning av brygglån 15 procent
  • Utveckling av QPG-1030 i samarbete med kinesiskt läkemedelsbolag 15 procent
  • Immateriella rättigheter 10 procent
  • Amortering av lån 10 procent
  • Affärsutveckling 10 procent

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En befintlig aktie i bolaget berättigar till en uniträtt. Tre uniträtter berättigar till teckning av tretton units. En unit består av en aktie, en teckningsoption av serie TO8 och en teckningsoption av serie TO9. Teckningskursen är 0,02 kr per unit, vilket motsvarar 0,02 kr per aktie.

Två teckningsoptioner av serie TO8 ger rätten att mellan 15 september – 29 september 2023 teckna en ny aktie till en teckningskurs om 0,03 kr. Två teckningsoptioner av serie TO9 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 15 mars – 29 mars 2024 till en teckningskurs om 0,05 kr.

Emissionsvolym: Initialt 20,5 Mkr netto + 15,4 Mkr netto vid lösen av TO 8 och 25,67Mkr vid lösen av TO 9
Teckningsperiod: 15 mars 2023 – 29 mars 2023
Handel i uniträtter: 15 mars 2023 – 24 mars 2023
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som uppgår till cirka 20,5 MSEK, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden.
Utspädning: Vid fullteckning i företrädesemissionen och därefter fullt utnyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO8 och TO9 uppgår utspädningen till cirka 89,7 procent.

Dokument & teckning

Se Marcus Bossons presentation av QuiaPEG som hölls på BioStock Investor Meeting nedan:

YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev