Home Intervjuer QuiaPEGs vd om utlicensiering och partnerskap

QuiaPEGs vd om utlicensiering och partnerskap

QuiaPEGs vd Marcus Bosson om emissionen

QuiaPEGs vd om utlicensiering och partnerskap

15 mars, 2023

Drug delivery-bolaget QuiaPEG utvecklar förbättrade versioner av redan godkända läkemedel med en egenutvecklad plattform. Bolaget är aktuellt med en fullt garanterad företrädesemission och har meddelat planer på utlicensiering och partnerskap. BioStock har pratat med QuiaPEGs vd Marcus Bosson för att få veta mer om bolagets läkemedelsprojekt och utvecklingsplaner.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det prospekt som offentliggjordes och publicerades på www.quiapeg.com den 14 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Uppsalabaserade QuiaPEG Pharmaceuticals är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på den patenterade och skalbara drug delivery-plattformen Uni-Qleaver. Med hjälp av plattformen utvecklar bolaget förbättrade och patentbara versioner av redan godkända läkemedel, så kallade biobetters.

Prekliniskt proof-of-concept i två läkemedelsprojekt

QuiaPEG har över 20 beviljade patent och har uppnått prekliniskt proof-of-concept i två läkemedelsprojekt inriktade på metabola sjukdomar, QPG-1029 och QPG-1030.

Kandidaten QPG-1029 riktar sig mot typ-2 diabetes samt fetma, och är baserad på liraglutid – den aktiva substansen i Novo Nordisks storsäljare Victoza. Patentet för liraglutid löper ut i år 2023, vilket öppnar för QuiaPEGs kandidat.

Andra kandidaten, QPG-1030, är riktad mot korttarmssyndrom, en särläkemedelsindikation, och bygger på teduglutid som är den aktiva substansen i Takedas Gattex/Revestive.

Prekliniska resultat har enligt bolaget visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant bättre jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och skulle kunna möjliggöra en veckovis administration istället för en gång om dagen som är fallet med teduglutid.

Partneringdiskussioner

Under 2022 låg fokus på affärsutveckling, vilket har resulterat i att QuiaPEG har flera pågående diskussioner med potentiella partners om utlicensiering, men även om mer strategiska samarbeten.

I november tecknade QuiaPEG en avsiktsförklaring med ett kinesiskt läkemedelsbolag för tillverkning av QPG-1030 med möjlighet för bolaget att förvärva en licens från QuiaPEG för den kinesiska marknaden.

Bolaget har också sett ett ökat intresse från flera biosimilar-bolag som nu också riktar fokus mot så kallade biobetters. Läs mer.

Företrädesemission av units

För att fortsätta driva och inleda nya läkemedelsprojekt med en partner samt reglera lån genomför QuiaPEG en fullt garanterad företrädesemission av units som tillför 20,5 Mkr vid full teckning och före kostnader. Varje unit består av aktier, teckningsoptioner av serie TO8 och teckningsoptioner av serie TO9 som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 15,4 Mkr (TO8) och 25,6 Mkr (TO9). Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan 15 mars – 29 mars 2023.

QuiaPEGs vd kommenterar

BioStock kontaktade QuiaPEGs vd Marcus Bosson för att få veta mer om bolagets utveckling, företrädesemissionen och planerna framåt.

Marcus Bosson, vd QuiaPEG Pharmaceuticals

Marcus, QuiaPEG har satsat på utveckling av så kallade biobetters. Vilka är fördelarna med denna inriktning?  

– En av fördelarna brukar vara att riskerna är mindre än att utveckla ett helt nytt läkemedel i och med att vi förbättrar ett redan godkänt läkemedel.

– Vi kan dra nytta av originalläkemedlets publika dokumentation och det finns dessutom en särskild regulatorisk väg som kan innebära att utvecklingstiden blir kortare än för ett helt nytt läkemedel. Det brukar leda till lägre utvecklingskostnader.

– Andra fördelar är att en biobetter är patenterbar och att det ofta går att ta ut ett väsentligt högre pris jämfört med exempelvis biosimilars.

Vilken roll fyller plattformen Uni-Qleaver och vilken potential har den?

– Det finns olika sätt att förlänga halveringstiden på ett nytt eller befintligt läkemedel. Ett väl beprövat sätt är att använda sig av s.k. permanent pegylering. Det innebär att pegyleringen skyddar läkemedlet från att snabbt brytas ned, men innebär samtidigt att en del av den biologiska effekten som man vill uppnå, försvinner.

– Ett sätt att uppnå båda fördelarna, längre halveringstid och biologiskt effekt under längre tid, är att använda Uni-Qleaver, där läkemedlet frisätts successivt över tid i blodomloppet.

– I och med att peptider generellt sett har en kort halveringstid och att peptider står för en allt större del av läkemedelsmarknaden så är potentialen stor för Uni-Qleaver.

Vad är rådande status på bolagets läkemedelsprojekt?

– Vi har uppnått prekliniskt proof-of-concept i två läkemedelsprojekt, QPG-1030 och QPG-1029 och fokuserar på QPG-1030. I oktober presenterade vi vetenskapliga resultat vid 17th Annual Peptide Therapeutics Symposium i La Jolla, USA.

– Tidigare pre-kliniska resultat har visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog utvecklad av det schweiziska bolaget Vectivbio (Nasdaq: VECT), som värderas till nästan 6 miljarder kronor, och som genomgår klinisk prövning.

Ni tecknade under 2022 en avsiktsförklaring med en kinesisk partner för samarbete och tillverkning av QPG-1030. Kan du utveckla hur ett eventuellt samarbete och avtal skulle kunna se ut?

– I november ingicks en avsiktsförklaring med ett kinesiskt läkemedelsbolag avseende samarbete och tillverkning av QPG-1030 med en möjlighet för det kinesiska bolaget att förvärva en licens för QPG-1030 för den kinesiska marknaden. Diskussionerna med det kinesiska bolaget handlar om dels ett strategiskt samarbete avseende QPG-1030, dels att på sikt även samarbeta kring andra läkemedelsprojekt.

– Målsättningen med samarbetet är att det kinesiska läkemedelsbolaget ska tillhandahålla uppskalning och cGMP-tillverkning av QPG-1030 för kommande toxikologiska och kliniska studier.
– Enligt avsiktsförklaringen ska det kinesiska bolaget i utbyte bland annat att erhålla rättigheterna till kommersiell tillverkning, förutsatt uppfyllande av vissa villkor, samt en exklusiv licens för den kinesiska marknaden. De kommersiella villkoren i ett eventuellt slutligt avtal kommer att innehålla sedvanliga villkor såsom up-front betalning, milstolpsbetalningar och royalties.

Kan du kommentera om det pågår eller planeras andra partneringdiskussioner och samarbeten?

– I dagsläget förs diskussioner med ett antal intresserade läkemedels- och utvecklingsbolag. Framsteg har gjorts i några av diskussionerna och målsättningen är att arbetet ska utmynna i utvärderings- och licensavtal eller, i vissa fall, djupare strategiska samarbeten framöver. Nyligen initierades en diskussion om ett strategiskt samarbete med ett globalt läkemedelsbolag, som även har en betydande biosimilarportfölj, vilket får anses belysa potentialen för Uni-Qleaver inom biosimilarområdet.

QuiaPEG genomför just nu en företrädesemission som pågår till 29 mars, varför vill ni ta in kapital just nu?

– Kapitalet ska bland annat användas till att driva utvecklingen vidare av främst QPG-1030, fortsätta det viktiga patenteringsarbetet och självfallet fortsatt affärsutveckling.

Vad avser ni att använda likviden till?

– Kapitalet ska bland annat användas till att driva utvecklingen vidare av främst QPG-1030, fortsätta det viktiga patenteringsarbetet och självfallet fortsatt affärsutveckling.

Avslutningsvis, vilka är de främsta skälen till att delta i emissionen?

– Vi har uppnått prekliniskt proof-of-concept i två läkemedelsprojekt med block-buster potential och har skapat en patentportfölj med godkända patent på de viktigaste marknaderna EU, USA och nu senast Japan. Detta ger oss möjlighet att dels utlicensiera projekten dels sälja licenser till Uni-Qleaverplattformen, dvs flera olika vägar till att nå intäkter. Med de prekliniska resultaten och inte minst en stark och växande patentportfölj så är det vår bedömning att vi därutöver även skulle kunna utgöra ett intressant förvärvsobjekt.

 

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det prospekt som offentliggjordes och publicerades på www.quiapeg.com den 14 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev