Home Intervjuer Spago Nanomedical redovisar avancemang

Spago Nanomedical redovisar avancemang

Spago Nanomedical redovisar avancemang

Spago Nanomedical redovisar avancemang

8 februari, 2023

Lundabolaget Spago Nanomedical publicerade nyligen sitt bokslut för 2022. Bolaget redovisar avancemang inom sina projekt med förestående studiestart i Tumorad och initiering av bolagets första kliniska fas II-studie med SpagoPix. BioStock kontaktade vd Mats Hansen för att höra mer om bolagets ambitioner för 2023.

I bokslutet för 2022 konstaterar Mats Hansen, vd för First North-bolaget Spago Nanomedical, att fjärde kvartalet innebar ytterligare avancemang inom bolagets båda projektområden. Med sin teknologiplattform baserad på funktionella nanopartiklar utvecklar bolaget ett nytt kontrastmedel för magnetröntgentomografi (MRT), SpagoPix, och en ny radionuklidbehandling mot cancer, Tumorad.

För det fjärde kvartalet redovisade Spago Nanomedical en rörelseförlust 11,3 Mkr, ungefär samma siffra rapporterade bolaget för Q4 2021. Det operativa kassaflödet uppgick till -7,5 Mkr (-12,1 Mkr i Q4 2021). Kassabehållningen vid årsskiftet uppgick till 62,1 Mkr (52,5 Mkr).

SpagoPix-studien i endometrios har startat

Inom SpagoPix sammanställer bolaget nu slutrapporten för den avslutade fas I-studien SPAGOPIX-01 i bröstcancer. Preliminära resultat, som visar att produktkandidaten SN132D är säker att använda och att den åstadkommer klar kontrast i avbildning av bröstcancertumörer, presenterades vid San Antonio Breast Cancer Symposium 2022 i december. SN132D visar även god kontrast i bilder av bukspottkörtel och lever.

Under fjärde kvartalet meddelade bolaget att de inlett en fas IIa-studie i patienter med endometrios, SPAGOPIX-02, vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Studien, som är bolagets första fas II-studie, kan inkludera upp till 18 patienter och bolaget väntar de första resultaten redan kring halvårsskiftet 2023.

Studiestart med Tumorad under 2023

I bokslutet meddelade Spago även att de inom kort kommer skicka in ansökan om att inleda den första kliniska studien inom Tumorad-projektet. Förberedelser pågår med läkemedelskandidaten 177Lu-SN201 med ambitionen att bli en ny radionuklidterapi mot cancer.

Under januari publicerade den vetenskapliga tidskriften ACS Omega en artikel med positiva prekliniska resultat med Tumorad. Den prekliniska studien behandlar uppbyggnad, stabilitet och verkningsmekanism för 177Lu-SN201. Resultaten indikerar att kandidaten lämpar sig väl för systemisk behandling av cancer. Läs mer.

Mats Hansen blickar framåt

BioStock kontaktade Mats Hansen för en uppdatering om bolagets ambitioner under 2023.

Mats, 2022 är lagt till handlingarna – men om vi gör en snabb tillbakablick, vilka var de viktigaste händelserna?

– Under förra året tog vi stora steg med Tumorad för att kunna inleda vår fas I/IIa-studie. Vi kunde visa lovande prekliniska data i en modell för kolorektalcancer som visade att läkemedelskandidaten ansamlas i tumörer vilket ledde till att tumörtillväxten minskade signifikant, samt att överlevnaden förlängdes.

– Vi inledde även GMP-tillverkning av 177Lu-SN201, som nu gör att vi närmar oss slutet av produktionen inför den kliniska studien.

– Inom SpagoPix-projektet slutförde vi fas I-studien SPAGOPIX-01 i bröstcancer med positivt resultat. Under hösten inledde vi SPAGOPIX-02, en fas IIa-studie i endometrios som nu pågår i Malmö.

– I och med klivet in i vår första kliniska fas II-studie har vi flyttat projektet, teknikplattformen och bolaget ett stort steg framåt.

Om vi tittar framåt – vad är målen för SpagoPix under 2023?

– Vårt mål är att positionera SpagoPix som ett nytt kontrastmedel för bättre precision och bredare användning av MR-diagnostik, där vår produkt har potential inom flera områden. De goda resultaten från fas I-studien ger oss en bra grund inför nästa steg.

Vad ser du för potential i endometrios-studien?

– Endometrios är en stor indikation som drabbar ca 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Behovet av bättre diagnostik är mycket stort, ett omfattande problem är just att det tar för lång tid att ställa diagnosen. Än så länge har vi inga data men om vi skulle lyckas visa att SN132D fungerar så tror jag att vi är något stort på spåret för att förbättra situationen för dessa kvinnor, både vad gäller diagnostik och behandling.

I Tumorad ska ni snart lämna in ansökan för att starta kliniska studier, kan du ge oss en allmän uppdatering om förberedelserna?

– Det är mycket som pågår bakom kulisserna för att förbereda start av en fas I/IIa-studie. Vi driver en rad processer, GMP-tillverkningen av läkemedelskandidaten är exempelvis en. Samtidigt arbetar vi med ansökan och de regulatoriska dokument som behöver vara färdigställda och även med en rad andra aktiviteter som ska vara klara innan den första patienten kan inkluderas.

Avslutningsvis, ni redovisade en kassabehållning om drygt 62 Mkr vid årsskiftet. Hur ser er finansiella planering ut för 2023?

– Vi följer vår budget, något vi har varit duktiga på historiskt. Utvecklingen är stabil, jag ser ingen avvikelse från vår noggranna kostnadskontroll framöver.

– I och med starten av vår kliniska studie med Tumorad blir det möjligtvis ett något högre kostnadsläge. Jag räknar dock med att Spago Nanomedical är finansierat året ut.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev