Home Intervjuer Spago Nanomedical publicerar positiva prekliniska data

Spago Nanomedical publicerar positiva prekliniska data

Spago Nanomedical publicerar positiva prekliniska data

Spago Nanomedical publicerar positiva prekliniska data

12 januari, 2023

Prekliniska data med Spago Nanomedicals radionuklidkoncept Tumorad har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften ASC Omega. Artikeln redogör för uppbyggnad, stabilitet och verkningsmekanism för läkemedelskandidaten 177Lu-SN201 och sammanfattar att kandidaten lämpar sig väl för systemisk behandling av cancer. BioStock kontaktade vd Mats Hansen för att ta reda på vad detta betyder för projektet.

Under de senaste åren har forskningen inom strålningsbehandling mot cancer avancerat och har lett fram till ett flertal godkända läkemedel, t. ex. Novartis Luthatera som fick grönt ljus av EMA 2017 och FDA under 2018. Intresset för den här typen av behandling är stort och kan illustreras av Lutatheras omsättning som under 2021 uppgick till 475 MUSD. Läs mer.

Med nya målinriktade behandlingar kan man nu uppnå mycket hög precision i kombination med strålningsbehandlingens validerade effekt. Till nästa generation s.k. radionuklidbehandlingar hör Spago Nanomedicals kandidat 177Lu-SN201. Kandidaten ingår i bolagets Tumorad-projekt som för närvarande förbereds inför en kommande fas I/IIa-studie.

Positiva prekliniska resultat publicerade

Nyligen meddelade Spago Nanomedical att prekliniska data publicerats rörande 177Lu-SN201 i den vetenskapliga tidskriften ACS Omega. I den referentgranskade artikeln redogör författarna för kandidatens uppbyggnad, stabilitet och verkningsmekanism.

I korthet visar resultaten att läkemedelskandidaten ansamlas i cancertumörer och bromsar tumörtillväxten vilket leder till längre överlevnad i en preklinisk modell för koloncancer.

Datan från den prekliniska studien indikerar att kandidaten lämpar sig väl för systemisk behandling av cancer.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Spago Nanomedicals vd Mats Hansen för en kommentar om de publicerade resultaten och vad de betyder för bolaget.

Mats, radionuklidterapier har tilldragit sig stort intresse den senaste tiden, varför är det så?

Mats Hansen, vd Spago Nanomedical
Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

– Strålningsbehandling är en hörnsten inom cancerbehandling sedan länge. Möjligheterna att åstadkomma en endogen strålningsbehandling var tidigare begränsade till specifika cancerformer som sköldkörtelcancer och skelettcancer.

– När Algetas Xofigo blev godkänd för cirka tio år sedan kom en ny generation av målsökande radionuklidterapier fram. Ett större genombrott kom för 5-6 år sedan med Novartis Lutathera, ett läkemedel som omsätter närmare 500 MUSD årligen i en specifik grupp av patienter med så kallade neuroendokrina tumörer.

– Med dagens radionuklidterapier kan man kombinera strålningsbehandlingens effektivitet med målsökning av tumörer med hög precision. Det innebär att vi nu kan behandla tumörer med strålning som tidigare inte var möjliga att komma åt. Än så länge är fältet dock begränsat till ett fåtal tumörtyper som det går att rikta biologiskt målsökande läkemedel mot.

– I det här sammanhanget kan Tumorad potentiellt ytterligare bidra till området genom sin mekanism baserad på fysiologisk målsökning, som innebär att betydligt fler typer av tumörer skulle kunna behandlas.

Vad var syftet med de prekliniska studierna, vars resultat nu är publicerade?

– De resultat som nu publicerats i en referentgranskad vetenskaplig tidskrift ger en samlad bild av uppbyggnaden och verkningsmekanismen för vår läkemedelskandidat 177Lu-SN201.

– Genom att artikeln beskriver hur nanopartikelns kemiska konstruktion ger en stark och hållbar bindning av radioisotop, en gynnsam fördelning i kroppen, samt god bromsande effekt på tumörtillväxt och förlängd överlevnad markerar den ett avslut på den prekliniska utvecklingsfasen och lägger grunden för vidare utveckling i kliniska studier.

I ert pressmeddelande nämner ni att er kandidat ansamlar sig i högre grad i tumörer än vad Lutathera gör – vad betyder det för projektet?

– Den radioaktiva isotopen i Lutathera, 177lutetium, är densamma som vi använder i Tumorad. Att vi prekliniskt kan visa att vår kandidat med den injicerade dosen ansamlar sig på ett minst lika bra sätt som Lutathera ger en mycket betydelsefull indikation på möjligheterna att kunna behandla cancerpatienter.

– Som jag var inne på tidigare är Tumorads målsökning inte beroende av att binda till ett specifikt protein som uttrycks på cancercellen man vill komma åt, utan att den ansamlas fysiologiskt i tumörvävnaden via EPR-effekten (Enhanced Permeability and Retention effect) . Det innebär att Tumorad potentiellt kan användas som monoterapi eller kombinationsterapi inom flera cancerformer, även sådana som inte går att behandla effektivt idag.

Vilken roll spelar de prekliniska resultaten för förberedelserna inför den kommande kliniska studien med Tumorad?

– Dessa resultat, tillsammans med de fördelaktiga resultaten från de regulatoriska toxikologistudierna som vi genomfört, stärker underlaget för vår ansökan om att gå in i klinik.

Avslutningsvis, vad är aktuell status i Tumorad inför fas I/IIa-studien?

– Förberedelserna pågår för fullt, exempelvis fortskrider GMP-tillverkningen av kandidaten enligt plan, och vi siktar på att lämna in en ansökan om kliniskt prövningstillstånd inom kort.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev