Home Nyheter Emission tar Chordate Medical vidare mot exit

Emission tar Chordate Medical vidare mot exit

Chordate Medical

Emission tar Chordate Medical vidare mot exit

3 januari, 2023

Ett starkt 2022 med positiva studieresultat och flera initierade marknadsintroduktioner bäddar för ett spännande 2023 för medicinteknikbolaget Chordate Medical. För att ta vara på framstegen under det gångna året och driva vidare arbetet mot en exit genomför bolaget en företrädesemission med teckningsperiod 22 december 2022 – 9 januari 2023.

Chordate Medical har utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), en läkemedelsfri migränbehandling som stimulerar det autonoma nervsystemet genom mekaniska vibrationer i näshålan. Bolaget beskriver K.O.S som en enkel och kostnadseffektiv behandling, utan den biverkningsprofil som migränläkemedel är förknippade med. Metoden är CE-märkt sedan maj 2021.

Marknadssatsningarna kan bära frukt 2023

Under 2022 inledde Chordate Medical marknadsintroduktioner med migränbehandlingen i Storbritannien, Finland, Tyskland, Italien, Israel och Saudiarabien. Att accelerera marknadsaktiviteterna i dessa länder är högt upp på bolagets prioriteringslista för 2023.

Bolagets marknadspartners jobbar på att bygga upp ett nätverk av opinionsledande neurologer och upprätta offentliga eller privata försäkringsersättningar, vilket skulle kunna gynna försäljningen på respektive marknaden. Målet är att skapa mätbara marknadsandelar för att påvisa värdet av teknologin och slutkundernas efterfrågan på produkten inför en framtida exit.

Robust IP-skydd ­– en viktig del av exitstrategin

Chordate Medical har en tydlig målbild om att sälja bolaget till en större spelare som kan ta över den storskaliga kommersialiseringen. Exitstrategin består av tre delar: patentskydd, vetenskapliga bevis och proof-of-concept på utvalda marknader. De två första pelarna anses vara så gott som avklarade och bolaget jobbar nu på att bygga en tydlig marknadspenetration på ovannämnda marknader.

Bolaget har en gedigen patentportfölj med 71 beviljade patent i nio patentfamiljer på 26 marknader, samt ytterligare tre inskickade patentansökningar. Åtta av dessa patent är beviljade i Kina.

Förebyggande behandlingseffekt bevisad i patientstudie

Målet med K.O.S-behandlingen är att förebygga svår huvudvärk hos personer med kronisk migrän, alltså personer som lider av huvudvärk mer än 15 dagar per månad.

Bolaget har slutfört en patientstudie, PM007, som visar på en statistisk signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar. Fullständiga resultat väntas publiceras i en vetenskaplig tidskrift under våren 2023.

Studieresultaten gynnar pågående aktiviteter

Resultaten är värdefulla för Chordate Medicals pågående marknadsaktiviteter, men även för marknadsgodkännande i USA och Kina. Arbetet med bolagets FDA-ansökan fortlöper enligt plan och ambitionen är att skicka in ansökan under våren 2023.

Bolaget har även två pågående studier: en uppföljningsstudie av 200 migränpatienter i flera länder, samt en öppen pilotstudie med 25-30 patienter med otillräckligt svar på behandling med CGRP-hämmare, vilket är ett dyrt sistahandsalternativ.

Tar sikte på enorm men omättad marknad

Hela 14 procent av världens befolkning lider av migrän, vilket medför stora samhällskostnader i form av produktionsbortfall och sjukvårdskostnader.

Den globala läkemedelsmarknaden för behandling av migrän väntas växa till 8,7 miljarder USD år 2026, med en årlig tillväxt på 10 procent. Läkemedelsmarknaden utgörs i huvudsak av receptfria värktabletter, antiinflammatoriska läkemedel och triptaner för akut behandling, samt betablockerare, CGRP-hämmare och botox som används som förebyggande behandling. Gemensamt för många av alternativen är att de har otillräcklig effekt eller att behandlingseffekten avtar över tid. Många av patienterna lämnas underbehandlade eller drabbas av besvärliga biverkningar så som trötthet och illamående.

Efterfrågan på läkemedelsfria behandlingar

Det finns därmed en växande efterfrågan på behandlingsmetoder som inte är läkemedelsbaserade – det är här medicintekniska alternativ kommer in i bilden. En marknadsrapport gjord av DelveInsights visar att marknaden för medicintekniska migränbehandlingar kan växa till 46 MUSD år 2026 på de sju största marknaderna.

Chordate Medicals behandlingsteknologi K.O.S har möjlighet att ta en betydande andel av denna marknad. Behandlingen är ett bra alternativ till de migränpatienter som inte vill eller kan ta läkemedel på grund av exempelvis sjukdom eller graviditet.

Lågfrekvent vibrerande näskateter som stimulerar nerverna

Produktsystemet består av en kontrollenhet och en kateter som förs upp i patientens näshåla. På katetern sitter en ballong som blåses upp med luft och som vibrerar med en bestämd frekvens med hjälp av kontrollenheten. Behandlingen tar 25 minuter och utförs av en läkare eller sjuksköterska.

Patienten kan uppleva ett visst obehag och ökat tårflöde, samt en lätt bedövning av överläppen. Eftersom behandlingen inte ger några allvarliga eller långvariga biverkningar kan den ges vid upprepade tillfällen. Behandlingen räknas som minimalinvasiv eftersom den används i näsborrarna.

Neurostimulering är ett växande område

Vibrationerna i K.O.S-behandlingen påverkar det autonoma nervsystemet, som tros vara inblandat vid migrän. Neurostimulering är ett hett område och många större medtech-och läkemedelsbolag investerar i utvecklingen av nya metoder, exempelvis Abbott och GSK. Den globala marknaden för neurostimuleringsprodukter värderades till 6,8 miljarder USD år 2018 och väntas växa till 13,8 miljarder USD 2024. Majoriteten av produkterna riktar sig mot kronisk smärta, liksom Chordates migränbehandling.

Rinit – Chordate Medicals andra indikation

K.O.S kan även användas för behandling av kronisk nästäppa (rinit), vilket är en folksjukdom som ger andningssvårigheter, sömnproblem, muntorrhet och nedsatt livskvalitet. K.O.S kan göra att man blir av med dessa problem och slipper använda nässpray eller genomföra kirurgi. Bolaget har redan etablerat en ersättningslösning för rinitbehandlingen i Saudiarabien.

Starkt stöd i företrädesemissionen

Chordate Medical genomför nu en företrädesemission om 51,3 Mkr för att finansiera pågående marknadsaktiviteter, studier och godkännandeprocesser. Emissionslikviden avses att fördelas enligt följande prioritering:

  • 20 procent allokeras till marknadsregistrering och produktversioner.
  • 25 procent allokeras till stödjande kliniska studier.
  • 55 procent allokeras till marknadsstrategiska aktiviteter och övrigt rörelsekapital.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 45 procent av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och emissionsgarantier från bolagets storägare, ledning, styrelse och italienska distributör Ve.Di.Se.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. Tjugo teckningsrätter ger rätt att teckna tretton aktier i bolaget. Teckningskursen per aktie är 0,50 kr.
Emissionsvolym: 51,3 Mkr före emissionskostnader
Teckningsperiod: 22 december 2022 – 9 januari 2023
Utspädning: Cirka 39,4 procent

Dokument

Läs mer

Videointervju om emissionen

YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev