Home Intervjuer BrainCools vd om företrädesemissionen och framtidsplanerna

BrainCools vd om företrädesemissionen och framtidsplanerna

BrainCools vd om företrädesemissionen och framtidsplanerna

27 oktober, 2022

BrainCools orderingång har tagit bra fart under 2022, främst beroende på en ökad marknadspenetration i USA. Framgångarna kom trots sviterna av Covid-pandemin och vårens oroliga börsklimat som kringskar möjligheterna att nå ut till potentiella kunder. I syfte att öka försäljningen ytterligare, genomför BrainCool nu en förträdesemission om 82 Mkr för att kunna investera i försäljning, marknad och produktion samt återbetala lån. Vd Martin Waleij berättar mer.

BrainCool är verksamt inom medicinsk kylning för en tidig, snabb, och kontinuerlig kylning (hypotermi) och temperaturreglering vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd. Med RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System, som i USA marknadsförs som IQool System. Produktkombinationen utgör BrainCools behandlingskoncept BrainCell.

Inom onkologi erbjuder bolaget Cooral System som används för behandling av oral mukosit, allvarlig smärta i munhålan som ofta uppstår vid cytostatikabehandling. I år har bolaget nått två viktiga milstolpar i projektet, med både ett erhållet FDA-godkännande samt en Breakthrough Device-klassificering i USA

Ökad försäljning under 2022

Bolaget har som mål att omsätta över 20 Mkr under 2022 enbart för produkten BrainCool/System/IQool System i USA, Tyskland, Sverige och Sydkorea. I synnerhet efter en kraftigt ökad försäljning på den amerikanska sjukvårdsmarknaden skruvade man också nyligen upp försäljningsambitionerna till över 100 Mkr år 2025. Läs mer här.

Vd kommenterar

Framgångarna till trots har BrainCool, likt många andra bolag, blivit tvungna att förhålla sig till såväl konsekvenserna av covid-19-pandemin som ett oroligt börsklimat, vilket för BrainCools del har inneburit sämre möjligheter att nå ut och presentera sina produkter för partners och kunder.

För att stärka det positiva momentum bolaget trots allt befinner sig i, genomför BrainCool mellan 26 okt – 9 nov en företrädesemission om upp till 82 Mkr, till teckningskursen 1,25 kr per aktie, med en överteckningsoption som kan tillföra ytterligare cirka 8,2 Mkr.

BioStock kontaktade BrainCools vd Martin Waleij för att få veta mer om hur pengarna ska användas och hur planerna ser ut för de kommande tolv månaderna.

Martin Waleij
Martin Waleij, vd BrainCool

Martin, försäljningen tog ordentlig fart under det första halvåret 2022. Hur ser du på den fortsatta kommersiella utvecklingen, inte bara i USA utan även i Europa och Asien?

– Med emissionen i ryggen är vårt primära fokus att driva på försäljningen av IQool i USA samt verka för en upprampning av produktionen av produkten, för att säkerställa expansionsplanen och verka för ökade marginaler. Förutom ökad nyförsäljnig är även eftermarknadsfunktionen central i tillväxtplanen, dels för ”repeat sales” inom sjukhus/hälsovårdssystem, dels för att verka för ökad användning av systemen. Jag är helt övertygad att det finns en oerhörd kommersiell hävstång i affärsmodellen då vi nu ser att allt fler patienter erhåller behandling och en ökad användning av systemen, vilket leder till en ökad försäljning av engångsprodukterna.

I maj fick ni ett uppköpsbud för BrainCool System/IQool System, men ni tackade nej till en affär. Kan du berätta mer om detta?

– Enligt regelverk och god sed inom aktiemarknaden kan vi inte kommentera budnivåer, dock i ljuset av tillväxten i USA samt våra mycket starka resultat inom trombektomi är det logiskt att fortsätta bygga värden med våra devicer inom hjärnkylning.

Ni har erhållit såväl FDA-godkännande som Breakthrough Device-klassificering i USA för Cooral System. Vad tror du detta kommer resultera i konkret under de kommande åren?

– Självfallet är det ytterligare en stor möjlighet för bolaget, initialt kommer vi bearbeta marknaden genom vårt dotterbolag i USA. Produkten skiljer sig en del från våra intensivvårdsprodukter och kan vara lämplig för distribution eller andra samarbetsformer.

Nyligen publicerades data från er EU-finansierade trombektomi-studie. Vilka är de viktigaste slutsatserna du har dragit från dessa?

– Med mycket starka resultat i ryggen går vi nu vidare med en randomiserad final (pivotal) studie, med målsättningen att visa en förbättring om 14 procent i överlevnad med god neurologisk funktion (MRS 0–2) vilket kan komma lägga grunden för en etablering av nya riktlinjer inom området.

– Nästa steg är nu att Cottis 1-studien kommer att publiceras. Parallellt inväntar vi besked på att Cottis 2 skall godkännas av det tyska läkemedelsverket, en studie vars målsättning är att skapa god klinisk evidens för konceptet.

Hur ser planerna ut för att göra insteg på den stora stroke-marknaden med BrainCool System/IQool System?

– Vi etablerar oss de facto redan nu på området genom den växande behandlingen av kylning av neurologisk feber. Det är redan närmare 1 000 sjukhus som utför trombektomi i USA (av ca 2 000 avancerade strokesjukhus) och de ligger redan inom vår ”prospect” grupp. Dvs projektet inom trombektomi är ett renodlat synergistiskt projekt för våra två BC devicer. Goda resultat i den kommande studien Cottis 2 kan innebära att vi kan etablera en medicinsk indikation med ensamrätt på marknaden.

– I Tyskland utförs trombektomi redan på mer än 200 sjukhus, inom dessa är kylning av neurologisk feber i sin linda, men projektet skaparar en grund för etablering inom bägge områdena.

Ni genomför nu en företrädesemission där huvuddelen, 47 procent, ska användas för återbetalning av ett konvertibellån om cirka 35 Mkr. Kan du kommentera detta?

– Genom att återbetala lån skapar vi en god grund för att etablera bolaget på Nasdaq och underlättar finansiering av bolaget genom institutionellt kapital och mjuk lånefinansiering inom EU.

Resterande emissionslikvid kommer främst att vikas för försäljning och marknadsföring, produktion samt FoU. Hur skall detta konkret resultera i ökad försäljning framöver?

Fokus ligger på fortsatt tillväxt med IQool, där Cooral blir en ytterligare möjlighet som initialt kommer att bearbetas genom vår nuvarande organisation. Att etablera mer säljresurser i USA (vi har idag endast två heltidssäljare) är logiskt enbart med IQool, men självfallet är två produkter på marknaden en fördel när vi integreras i en säljorganisation.

Avslutningsvis, vad ser du främst framemot i BrainCool under 2023?

– Kort sagt knivskarpt fokus på fortsatt försäljningstillväxt i USA!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev