Home Nyheter Pharmacolog ökar marknadsfokus med emission

Pharmacolog ökar marknadsfokus med emission

Pharmacolog ökar marknadsfokus med emission

Pharmacolog ökar marknadsfokus med emission

20 september, 2022

Medicinteknikbolaget Pharmacolog vill bli marknadsledande med sina lättanvända system för kvalitetskontroll och medicineringseffektivitet inom sjukvården. För att möta en stigande efterfrågan ökar bolaget marknadsfokus med en emission om cirka 19,2 Mkr. Likviden kommer främst användas för att utveckla partnersamarbeten, produktion av egna förbrukningsartiklar, samt till investeringar i antibiotikaprojektet.

Överdos med opioidbaserade läkemedel är idag den vanligaste dödsorsaken bland amerikaner under 50 år. Opioidkrisen bedöms kosta 78,5 miljarder dollar per år bara i USA, enligt myndigheten Center for Disease Control and Prevention.

Samtidigt som narkotikamissbruket ökar så har manipulering och stöld av injicerbara narkotiska läkemedel blivit ett växande problem inom sjukvården.

Efterfrågan på lösningar för effektiv kvalitetskontroll och för att motverka att receptbelagda preparat hamnar i fel händer, så kallad drug diversion, ökar därför stadigt i takt med högre myndighetskrav på läkemedelssäkerhet. Läs mer.

Pharmacolog stärker kvalitetskontrollen

Uppsalabaserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter och tjänster som löser ett flertal utmaningar relaterat till läkemedelsberedningar.

Det som är speciellt med Pharmacologs lösningar är att de kontrollerar slutprodukten, alltså Quality Control, vilket inte kan jämföras med konkurrenternas metoder som utför Quality Assurance, det vill säga att de kontrollerar processen snarare än den färdiga läkemedelsblandningen.

DrugLog och PrepLog hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att förhindra medicineringsfel och säkerställer att patienten får rätt läkemedel och rätt dos. Dessutom, genom WasteLog-systemet, löser bolaget problemet med att läkemedel hamnar i fel händer.

Under hösten kommer portföljen att breddas med lanseringen av Pharmacolog Dashboard, ett webbaserat verktyg för övervakning och analys av genomförda kontroller av läkemedelsberedningar. Läs mer.

Pharmacologs system kompletterar varandra för att täcka in samtliga behov av snabb och smidig kvalitetskontroll där läkemedel bereds.

Ökat marknadsfokus för tillväxt och lönsamhet

Pharmacologs försäljning sker i nuläget främst i Europa och USA genom direktförsäljning och via strategiska partnerskap, exempelvis Codonics och B. Braun.

Bolaget har sett en ökande kundaktivitet och Pharmacologs vd Mats Högberg kommenterade till BioStock att bolaget ändrar fokus för att möta efterfrågan på fler marknader:

»Pharmacolog skiftar tyngdpunkt från teknikutveckling till marknadsutveckling och vägen till lönsamhet går genom strategiska partners. Här vill jag göra mer för att ytterligare utveckla existerande samarbeten och intensifiera ansträngningarna att etablera nya«

Bolaget kommer att lansera WasteLog i Kina under hösten och söker för närvarande en partner i Japan. Parallellt jobbar bolaget med flera initiativ för att utveckla affären ytterligare, nå ökade volymer och lönsamhet.

Satsning på egentillverkning av förbrukningsartiklar

Utöver systemförsäljningen har bolaget sett en stadig tillväxt när det gäller intäkter från förbrukningsartiklar och serviceavtal. I syfte att förbättra bolagets marginaler, investerar de i egen produktion av förbrukningsartiklar.

Egentillverkning av förbrukningsartiklar bedöms ha stor potential att förbättra marginalerna och säkra de större volymer som Pharmacolog förutspår kommer efterfrågas under de kommande åren.

Antibiotikaprojekt går in i nästa fas

Under 2022 har Pharmacolog även avancerat i samarbetsprojektet med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö för utveckling av ett system för bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion. Läs mer.

Nu vill bolaget investera mer i antibiotikaprojektet som på sikt ska bidra till en effektivare behandling och minskad risk för utveckling av resistenta bakteriestammar, som enligt WHO är ett av de största hoten mot global hälsa. Nästa steg är att parallellt med kliniska testerna också identifiera lämpliga utvecklingspartners.

Kapitalanskaffning för snabbare expansion

För att accelerera mot tillväxt och lönsamhet beslutade Pharmacologs styrelse i början av september om en företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO2 om cirka 19,2 Mkr. Emissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas till investeringar inom följande områden:

  • Utveckling av nya partnersamarbeten, cirka 30 procent
  • Investeringar i egen tillverkning av förbrukningsartiklar, cirka 25 procent
  • Investeringar i antibiotikaprojektet, cirka 20 procent
  • Kommersiell satsning i Japan med fokus mot lansering av DrugLog, 15 procent
  • Rörelsekapital, cirka 10 procent.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En befintlig aktie ger en uniträtt och sex uniträtter ger rätten att teckna en unit i emissionen. En unit består av två nyemitterade aktier av serie B och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2.
Teckningskurs 7,50 kr per unit
Emissionsvolym 19,2 Mkr
Teckningsperiod 14 september – 28 september 2022
Utspädning Cirka 25 procent vid full teckning. Ytterligare 11,11 procent av totala antalet aktier vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO 2.

Läs även BioStocks intervju med vd Mats Högberg här.

Länk till prospekt och anmälningssedlar här.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev