Home Intervjuer Spago Nanomedical om höstens nyhetsflöde

Spago Nanomedical om höstens nyhetsflöde

Spago Nanomedical om höstens nyhetsflöde

Spago Nanomedical om höstens nyhetsflöde

26 augusti, 2022

Under andra kvartalet genomförde Lundabolaget Spago Nanomedical en företrädesemission som säkerställde finansiella resurser för att bibehålla tempot i utvecklingsarbetet med Tumorad, bolagets radionuklidbehandling mot cancer. Bolagets andra projekt, ett nytt kontrastmedel för MR-diagnostik, befinner sig redan i klinisk prövning. BioStock kontaktade vd Mats Hansen för en uppdatering om höstens nyhetsflöde.

First North-listade Spago Nanomedical genomförde under sommaren en företrädesemission om 58,4 Mkr före kostnader. Kapitalet ska användas inom Tumorad-projektet, en ny radionuklidbehandling mot cancer, och mer specifikt till förberedelsearbete och initiering av den första kliniska studien med kandidaten 177Lu-SN201. Studien ska inledas kring årsskiftet.

I bolagets andra projekt, SpagoPix, utvecklas ett nytt kontrastmedel för bilddiagnostik inom cancer och liknande sjukdomstillstånd. Produktkandidaten SN132D befinner sig i klinisk prövning och har redan visat goda interimsresultat i avbildningen av bröstcancertumörer.

Stärkta finanser via emission

Nyligen publicerade Spago Nanomedical sin delårsrapport för andra kvartalet. Bolaget redovisade en rörelseförlust om 9,6 Mkr och ett negativt kassaflöde från den operativa verksamheten om 9,8 Mkr. Kassabehållningen uppgick till 29 Mkr per den sista juni.

I början av juli, d.v.s. efter andra kvartalets utgång, erhöll bolaget nettolikviden om 51,7 Mkr från den genomförda företrädesemissionen.

Vd om höstens nyhetsflöde

Det anskaffade kapitalet ger Spago Nanomedical resurser att driva utvecklingsarbetet enligt den tänkta planen. Det prekliniska datapaketet för Tumorad-kandidaten stödjer övergång till klinisk utveckling och bolaget har även inlett storskalig produktion av 177Lu-SN201inför den första kliniska studien. Bolaget håller på att färdigställa ansökan om klinisk prövning som man förväntar sig kunna skicka till myndigheterna kring årsskiftet. Läs mer.

BioStock kontaktade vd Mats Hansen för en uppdatering kring projekten och det kommande nyhetsflödet.

Mats, ni har nu finansiella muskler att hålla tempot uppe i utvecklingsarbetet. Om vi först pratar om SpagoPix, hur ser status i det projektet?

I den kliniska fas I-studien SPAGOPIX-01 har vi uppnått vad vi ville visa i bröstcancer, nämligen positiv kontrast och god säkerhet. Nu har vi fokus på patienter med pankreascancer, som ett sätt att visa på bredare användning i ytterligare en tumörtyp. Vi räknar med att kunna slutföra studien i år.

– Samtidigt fortsätter dialogen med potentiella utvecklingspartners, men jag kan inte gå in på några detaljer i det här läget.

Mycket av ert fokus ligger annars på Tumorad – om du skulle kunna ge en liten bakgrund, vilket behov finns för en ny radionuklidbehandling inom dagens cancervård?

Mats Hansen, vd Spago Nanomedical
Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

– Det är konstaterat sedan länge att radioaktiva läkemedel är effektiva i behandlingen av cancer. Tumorad tillhör en ny generation radionuklidbehandlingar som på ett precist och riktat sätt kan angripa sjukdomen.

– Genom sin verkningsmekanism kan Tumorad komma att bidra med ett nytt sätt att behandla cancer antingen som monoterapi eller i kombination med andra behandlingar. Givet en god klinisk effekt kan Tumorad därmed bli ett välkommet tillskott inom cancervården.

Ni planerar för en fas I/IIa-studie med Tumorad-kandidaten 177LU-SN201 – skulle du kunna beskriva hur studien kommer att se ut?

– Fas I-delen i studien är en dosupptagningsstudie där vi ska gå från låga doser till kliniskt relevanta doser. Om inga biverkningar kan observeras ger studieprotokollet oss möjlighet att trappa upp doseringen relativt snabbt.

– En viktig aspekt i den här delen av studien är att studera distributionen av läkemedlet i kroppen. Vår förhoppning är att kunna se bilder på att 177LU-SN201 ansamlas i tumörvävnaden som avsett.

– När det gäller fas IIa-delen är vår plan i dagsläget att rikta den mot bland annat äggstockscancer. Vi genomför just nu en preklinisk studie i en modell för denna indikation.

– Faller det prekliniska resultatet väl ut kan det dessutom öppna för ansökan om särläkemedelsstatus för kandidaten inom äggstockscancer. Förutom de vanliga fördelarna med en sådan klassificering, ger det Spago och alla intressenter kring bolaget möjlighet att visa på en tydlig utvecklingsplan för 177LU-SN201, något som är av strategiskt värde.

Avslutningsvis, vilka nyheter kan vi förvänta oss från Spago Nanomedical under det kommande halvåret?

– Emissionen i somras ger oss resurser att verkligen kunna hålla tempot uppe i utvecklingen och därför hoppas jag att vi ska kunna kommunicera flera nyheter under hösten.

– Vi hoppas kunna avsluta den kliniska studien med SpagoPix och informera närmare om nästa steg i projektet.

– I Tumorad-projektet ser vi närmast fram emot resultat från den prekliniska studien i äggstockscancer, särskilt spännande blir det att se hur 177LU-SN201 fungerar i kombination med etablerade standardbehandlingar som t.ex. AstraZenecas Lynparza.

– Därutöver ska vi färdigställa produktionen av 177LU-SN201, utse en CRO för den planerade kliniska fas I/IIa studien och lämna in ansökan för klinisk prövning mot slutet av året, så vi har mycket att se fram emot de kommande månaderna!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev