Home Nyheter Scandion Oncology satsar på genombrott i svårbehandlad cancerform

Scandion Oncology satsar på genombrott i svårbehandlad cancerform

Scandion genombrott

Scandion Oncology satsar på genombrott i svårbehandlad cancerform

25 augusti, 2022

Bioteknikbolaget Scandion Oncology ser god tolerabilitet av SCO-101 i fas Ib-studien PANTAX, som ska fastställa en säker dos av huvudkandidaten i en av de dödligaste cancerformerna – metastaserad pankreascancer. Bolaget har därför valt att expandera studien och resultatsläpp skjuts fram till H1 2023.

Patienter med pankreascancer har i dagsläget mycket låga chanser till överlevnad. De allra flesta drabbas av läkemedelsresistens, vilket är centralt för sjukdomens dåliga prognos. Behovet av nya behandlingsinterventioner är därför stort. Det är just denna typ av behandling som Scandion Oncology utvecklar med huvudkandidaten SCO-101, vars mål är att motverka cancerns läkemedelsresistens och därmed ge patienterna längre överlevnad och ökad livskvalité.
Läs mer om sjukdomen här.

I fas Ib-studien PANTAX utvärderas SCO-101 som tilläggsbehandling till nuvarande standardbehandling inom indikationen. Nyligen meddelade bolaget att kandidaten har visat sig ha bättre tolerabilitet än väntat, varför man väljer att utöka studien med ytterligare doseskaleringar. Detta innebär att resultat väntas i första halvåret 2023 i stället för Q3 2022.

God tolerabilitet motiverar expansion

Studien inkluderar 15–18 patienter med metastaserad eller icke opererbar pankreascancer. Syftet är att finna en säker dos – det vill säga den högsta tolererade dosen – av SCO-101 i kombination med nab-paclitaxel och gemcitabine, som utgör första- och andra linjens kemoterapi. Dessutom kan indikation ges för om kandidaten har potential inom andra cancerformer som behandlas med samma kemoterapi.

Behandlingsförfarandet i PANTAX har bestått av att patienterna getts standarddoser av kemoterapi samt justerade eskalerande doser av SCO-101 i kohorter om tre patienter i varje dosnivå. Hittills har kandidaten alltså visat sig ha bättre tolerabilitet än väntat, vilket motiverar Scandion att expandera studien genom vidare doseskaleringar. Detta ökar möjligheten för bolaget att fastställa den högsta maximala dosen, vilket är önskvärt för att erhålla en dos som också ger verkan.

Scandion har tidigare sett svårigheter med rekryteringen till PANTAX inom denna sköra patientgrupp, och bolaget expanderade under sensommaren 2021 studien till Tyskland. Detta gjordes med syftet att påskynda rekryteringen samt för att öka internationaliseringen inför den förväntade randomiserade kontrollerade fas II-studien som planeras att initieras senare, förutsatt tillräckligt goda resultat. Att döma av bolagets nyligen kommunicerade positiva nyhet kring PANTAX så tycks kandidaten dock visa på lovande resultat, och stödet för att SCO-101 är väl tolererad i denna känsliga patientgrupp stärks.

Verkar genom nyckelmekanism

SCO-101 har i tidigare studier dels visat sig öka plasmakoncentrationen av standardkemoterapin, dels genom att verka inhiberande på effluxpumpen ABCG2, som utgör en nyckelmekanism inom cancers behandlingsresistens. Genom denna pumpar cancercellen ur sig läkemedlet och motverkar därmed dess effekt. Genom att inhibera denna kan SCO-101 möjliggöra för det verksamma läkemedlet att utöva sin verkan mer effektivt.

Marknadspotential

Genom sitt fokus på pankreascancer kan Scandion, förutom att möta det omfattande medicinska behovet, få tillgång till en stor marknad med en global incidens av sjukdomen som uppgick till cirka 495 000 fall år 2020, vilket motsvarar ett globalt marknadsvärde som prognostiseras uppgå till 4,2 miljarder USD år 2025. Scandion har identifierat de goda marknadsutsikterna i indikationen, eftersom cirka 90 procent av patienterna med metastaserad cancer har eller utvecklar behandlingsresistens. Innan ett eventuellt marknadsgodkännande krävs dock både fas II- och fas III-studier med goda resultat.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev