Home Nyheter Scandion Oncology vill inge hopp inom metastaserad pankreascancer

Scandion Oncology vill inge hopp inom metastaserad pankreascancer

Scandion pankreascancer

Scandion Oncology vill inge hopp inom metastaserad pankreascancer

24 augusti, 2022

Metastaserad pankreascancer är den cancerform som har absolut sämst överlevnadsprognos. Detta beror till stor del på benägenhet att leda till läkemedelsresistens, vilket hindrar behandlingen att utöva sin effekt. Det Köpenhamnsbaserade bolaget Scandion Oncology vill med kandidaten SCO-101 erbjuda en behandling som motverkar läkemedelsresistens. Resultat från fas Ib-studien PANTAX inom indikationen väntas under H1 2023.

Behandlingsresistens, som drabbar ungefär 90 procent av patienterna, är förödande eftersom det lämnar dessa individer utan någon effektiv behandling. En särskilt aggressiv cancerform som mycket ofta förknippas med läkemedelsresistens är metastaserad pankreascancer. Det är just denna resistens som Scandion Oncology riktar sig in på, med målet att få standardläkemedlen att mer effektivt utöva sin verkan i cancercellerna.

Pankreascancer innebär en massiv sjukdomsbörda

Trots att pankreascancer utgör den tolfte vanligaste cancerformen, så innehar den sjunde plats avseende ledande orsaker till cancermortalitet. Sjukdomen förknippas förutom ett enormt lidande även med ett betydande antal potentiella år av förlorat liv. Utöver den låga överlevnadsgraden ökar dessutom incidensen av sjukdomen, vilket beräknades till 495,000 globala fall år 2020.

Orsaker till detta är bland annat det faktum att människor lever allt längre. Pankreascancer är en cancerform som framför allt drabbar personer i medelåldern och uppåt, vilket således delvis kan förklara den ökande incidensen. Vissa livsstilsrelaterade riskfaktorer såsom rökning, alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet kan även vara bakomliggande orsaker till att sjukdomen uppstår.

Otillräcklig behandling

Den höga dödligheten beror, förutom dess aggressiva kliniska förlopp, på suboptimala screening- och diagnostikmetoder, på organets djupt sittande läge som försvårar provtagning, samt på den låga graden av respons till behandlingen.

Standardbehandlingen av metastaserad pankreascancer består idag framför allt av strålbehandling och kemoterapi. Den senare ges i form av nab-paclitaxel och gemcitabine som första- och andra linjens kemoterapi.

Pankreascancer är dock i hög grad resistent mot dessa behandlingar. Resistensen kan antingen existera i form av en inneboende, redan från behandlingens början närvarande egenskap i vissa celler i en tumör, som under behandlingens gång ökar för att till slut göra hela tumören resistent. Resistensen kan även förvärvas, vilket sker genom genetiska förändringar i cellerna, vilket vid ackumulation gör att allt fler – och i slutändan alla – tumörceller blir resistenta mot behandlingen. En nyckelmekanism som behandlingsresistensen tar sig uttryck i är de s.k effluxpumparna, med vilka cancercellerna pumpar ur sig läkemedlet. Det finns inget läkemedel som i dagsläget kan motverka denna högst problematiska resistens.

SCO-101 och PANTAX

Scandion Oncologys mål är att utveckla en behandling som hämmar läkemedelsresistens i cancer och således låter standardbehandlingen utöva sin verkan. Bolagets längst skridna projekt är den ledande kandidaten SCO-101. Genom fas Ib-studien PANTAX förväntar sig bolaget att kunna dokumentera data rörande kandidatens effekt i kombination med nab-paclitaxel och gemcitabine.

Vidare är syftet att fastställa en optimal dos av SCO-101 samt att bekräfta dess tolerabilitet. I och med att kandidaten ges i kombination med kemoterapi som även används vid andra cancerformer, avser bolaget även att få en indikation för en bredare potential som tilläggsbehandling. Resultat från studien väntas i H1 2023. Goda sådana föranleder bolaget till en randomiserad kontrollerad studie där patienterna får standardbehandling med eller utan SCO-101.

Om Scandion Oncology lyckas i sina ambitiösa föresatser, har man möjlighet att rita om kartan för hur pankreascancer behandlas – men än är det en lång väg kvar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev